| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/140/2011 Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim

Na podstawie: art. 12 ust. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zlikwidować samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006440, zwany dalej "Szpitalem".

2. Ustala się termin zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital na dzień 31 marca 2012 roku.

3. Ustala się termin otwarcia likwidacji Szpitala na dzień 1 kwietnia 2012 roku.

4. Ustala się termin zakończenia likwidacji Szpitala na dzień 31 marca 2013 roku.

5. Z dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital odwołuje się Radę Społeczną Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

§ 2. 1. Mienie dotychczas użytkowane przez Szpital będzie zadysponowane w następujący sposób:

1) nieruchomości niezbędne do świadczenia usług zdrowotnych, wykazane jako przedmiot dzierżawy w przetargu na dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim na okres 30 lat wraz z przejęciem udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Drawskiego, ogłoszonym w dniu 7 listopada 2011 roku - zwanym dalej "przetargiem" zostaną wydzierżawione na rzecz spółki Szpitale Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Czajek 41, która wygrała przetarg, a uzyskany dochód będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań Szpitala,

2) majątek ruchomy, który stanowi własność Szpitala zostanie wydzierżawiony albo sprzedany na rzecz spółki Szpitale Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Czajek 41, w zakresie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o przetargu, a uzyskany dochód będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań Szpitala,

3) pozostałe mienie, nie wydzierżawione oraz nie sprzedane w trybie wskazanym w punktach 1 i 2 pozostanie w dyspozycji Szpitala do czasu zakończenia likwidacji, przy czym majątek ruchomy, o ile nie będzie niezbędny do prowadzenia likwidacji zostanie zbyty przez likwidatora, a dochód ze sprzedaży jak również dochód uzyskiwany z dzierżawy nieruchomości przeznaczone będą na spłatę zobowiązań Szpitala.

2. Zobowiązania i należności oraz majątek Szpitala po zakończeniu likwidacji stają się według stanu na dzień zamknięcia likwidacji należnościami, zobowiązaniami oraz majątkiem Powiatu Drawskiego.

3. Pracownicy Szpitala staną się z dniem 1 kwietnia 2012 r. w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracownikami Szpitali Polskich Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ul. Czajek 41.

§ 3. 1. Czynności likwidacyjne Szpitala przeprowadzi likwidator powołany przez Zarząd Powiatu Drawskiego.

2. Do zadań likwidatora należy w szczególności:

1) opracowanie haromonogramu likwidacji Szpitala,

2) zawiadomienie kontrahentów Szpitala o otwarciu likwidacji,

3) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Szpitala i protokolarne przekazanie mienia,

4) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia,

5) sporządzenie wykazu zobowiązań finansowych i świadczeń już wymagalnych, w tym publicznoprawnych, cywilnoprawnych i pracowniczych oraz przekazanie ich Powiatowi,

6) dokonanie czynności prawnych wynikających z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego Szpitala,

7) zaspakajanie wierzycieli,

8) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,

9) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Szpitala z właściwych rejestrów,

10) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.

3. Likwidator nie może bez zgody Zarządu Powiatu Drawskiego zaciągać w imieniu Szpitala nowych zobowiązań.

4. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora Szpitala w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Szpitala.

§ 4. 1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych oznaczonych rodzajowo w statucie Szpitala i udzielanych przez Szpital w dniu rozpoczęcia likwidacji, zapewnia się nieodpłatne świadczenia zdrowotne oferowane w sposób ciągły i nieprzerwany z zachowaniem, co najmniej dotychczasowego zakresu, rozmiaru, profilu, jakości i dostępności.

2. Realizację świadczeń określonych w ust. 1 z dniem 1 kwietnia 2012 r. zapewni spółka Szpitale Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Czajek 41 wyłoniony w drodze przetargu. Podmiot ten przejmie wszelkie prawa i obowiązki likwidowanego Szpitala w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. Do czasu rozpoczęcia działalności przez uprawniony podmiot, o którym mowa w ust. 2 świadczenia zdrowotne mieszkańcom Powiatu będzie zapewniał Szpital.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Lauersdorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »