| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/sXVI/93/11 Rady Miasta Wałcz

z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Wałcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777, Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Wałcz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu poprzez udzielenie dotacji na realizację celów publicznych określonych w § 2 w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji;

b) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji;

c) sposób rozliczania udzielonej dotacji;

2) cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Miejska Wałcz zamierza osiągnąć w wyniku udzielonych dotacji.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

3. O dotację o której mowa w ust. 1 może ubiegać się każdy klub sportowy działający na terenie Gminy Miejskiej Wałcz niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, realizujący cel publiczny z zakresu sportu.

§ 2. 1. Gmina Miejska Wałcz wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:

1) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

2) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

3) promocję sportu i aktywnego stylu życia;

4) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców miasta Wałcz poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Miejskiej Wałcz.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 2;

2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez wnioskodawcę dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 2;

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

4) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Burmistrzem Miasta Wałcz a klubem sportowym, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i postanowienia niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 udzielana dotacja może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) organizacji i udziału w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, w tym koszty:

a) transportu,

b) wyżywienia i noclegów,

c) wynajmu obiektów do treningów,

d) opieki medycznej,

e) zakupu odżywek.

2) organizacji i udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe) a także organizację imprez masowych, w tym koszty:

a) wynajmu obiektów na zawody,

b) udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

c) opłat za sędziowanie zawodów,

d) umów zawartych z firmami ochroniarskimi,

e) transportu na zawody,

f) wyżywienia i noclegów,

g) zabezpieczenia medycznego,

h) opłat startowych,

i) ubezpieczenia OC imprez,

j) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia sportowego,

3) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym koszty:

a) wynagrodzenia lub stypendiów sportowych kadry szkoleniowej,

b) stypendiów sportowych dla zawodników,

c) utrzymania bądź wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,

d) specjalistycznej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich,

e) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia sportowego,

f) dojazdu na treningi,

g) diet za udział w zajęciach szkoleniowych,

h) działania związane ze współpracą międzynarodową i integracją ze środowiskami sportowymi (kontakty zagraniczne),

4) koszty pośrednie związane z realizacją zadania, w tym m.in. obsługa księgowa.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na wnioskodawcę lub osoby w nim zrzeszone;

3) zobowiązań wnioskodawcy z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego.

3. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Wałcz.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Wyboru projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz dokonuje się w drodze konkursu projektów.

2. Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkurs, w którym określa:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;

2) termin i warunki realizacji zadania;

3) termin składania wniosków;

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru projektów.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz.

4. Wniosek o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta Wałcz.

§ 6. Złożone wnioski rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Wałcz.

§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) dochowanie wymagań formalnych;

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów ;

4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym;

5) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;

6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 8. 1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Miasta Wałcz protokół z posiedzenia.

2. Ostatecznego wyboru projektu lub projektów z jednoczesnym określeniem kwoty dofinansowania dokonuje Burmistrz Miasta Wałcz.

§ 9. Wniosek winien być rozpatrzony w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jego złożenia.

§ 10. Ogłoszenie o wyborze projektów zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz.

§ 11. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do sfinansowania lub dofinansowania Burmistrz Miasta Wałcz zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów z § 5 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Burmistrza Miasta Wałcz lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 12. 1. Z wnioskodawcą dotacji Burmistrz Miasta Wałcz zawiera umowę o realizację projektu której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i postanowienia niniejszej uchwały.

2. Wnioskodawcy przyjmując dotacje zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

§ 13. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji);

3) wysokość dotacji;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;

6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

§ 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie dwustronnego aneksu do umowy, z zastrzeżeniem że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji ani istotnego odstępstwa od założeń projektu wynikających z umowy.

§ 15. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy wnioskodawcy, na warunkach określonych w umowie.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji zadania publicznego i wykorzystania dotacji

§ 16. 1. Burmistrz Miasta Wałcz poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

1) stan realizacji projektu,

2) efektywność i rzetelność jego wykonania,

3) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz,

4) prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz.

2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Miasta Wałcz jest imienne upoważnienie od Burmistrza Miasta określające:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;

2) nazwę jednostki kontrolowanej;

3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;

4) czasokres przeprowadzanej kontroli.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się wnioskodawcę dotacji wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje Urząd Miasta Wałcz i jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu.

6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne.

7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 6, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Miasta Wałcz.

8. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz Miasta Wałcz powiadamia jednostkę beneficjenta w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 17. 1. W terminie określonym w umowie wnioskodawca rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym z wykonania projektu.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) informację o przebiegu realizacji zadania,

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty,

3) inne istotne informacje dot. realizacji zadania,

4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków finansowych.

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe złożenie do Urzędu Miasta Wałcz prawidłowo wypełnionego druku, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/sXVI/93/11
Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/sXVI/93/11
Rady Miasta Wałcz
z dnia 22 listopada 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »