| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Powiatu w Choszcznie

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 47 083 574 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 46 273 225 zł,

2) dochody majątkowe - 810 349 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 49 342 435 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 45 331 435 zł,

2) wydatki majątkowe - 4 011 000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 258 861 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganego kredytu - 822 004 zł

2) zaciąganej pożyczki - 1 378 647 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 58 210 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 3 087 961 zł,

2) rozchody - 829 100 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 480 000 zł,

2) celowe w kwocie - 1 711 042 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80 000 zł,

b) oświatę - 400 000 zł,

c) pomoc społeczną - 600 000 zł,

d) nieprzewidziane remonty i inwestycje - 631 042 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 4) w kwotach:

1) dochody - 316 570 zł,

2) wydatki - 316 570 zł.

§ 7. Ustala się dotacje:

1) podmiotowe udzielone z budżetu powiatu (Załącznik Nr 5) w kwocie - 1 457 138 zł,

2) celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu powiatu w 2012 r. (Załącznik Nr 6) w kwocie - 195 762 zł,

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r., zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 200 651 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Konrad Bil

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr 80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr 80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr 80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr 80

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr 80

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr 80

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr 80

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do uchwały nr 80

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do uchwały nr 80

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »