| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281)

Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 42.926.400,87 zł, z tego:

1. Dochody bieżące - 37.126.476,91 zł

2. Dochody majątkowe - 5.799.923,96 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 46.007.160,87 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące - 35.339.020,09 zł

2. Wydatki majątkowe - 10.668.140,78 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.080.760,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Sprzedaży papierów wartościowych - 3.080.760,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

1. Przychody - 4.590.000,00 zł

2. Rozchody - 1.509.240,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - 88.000,00 zł

2. Celowe w wysokości - 218.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 88.000,00 zł

2) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych oraz dofinansowanie remontów w tych placówkach - 130.000,00 zł

§ 6. 1. 1 Dochody i wydatki związane z realizacją:. 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7) w wysokości - 205.110,00 zł z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 201.610,00 zł

2) w ramach pozostałych wydatków - 3.500,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 257.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 244.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 13.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 zł

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.860.760,00 zł

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.509.240,00 zł

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

1) dochody - 500.213,00 zł

2) wydatki - 500.213,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości w nim określonej.

§ 12. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 1.875.658,00 zł

2) celowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 14.500,00 zł

3) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 11) w wysokości - 140.000,00 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 12) w wysokości - 378.800,00 zł

2) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - 120.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami):

1) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) majątkowych,

2. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Chojnacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu Gminy Łobez w 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki Budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Łobez w 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Łobez w 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Łobez na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.xls

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Łobez na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.xls

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Łobez na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.xls

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Łobez na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »