| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/135/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński

Na podstawie art. 5a ust.2 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.989, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, NR 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241; z 2010 r. Nr 28,poz.142, Nr 28,poz.146, Nr 40,poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21,poz.113, NR 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217 poz.1281) Rada Gminy Stargard Szczeciński uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński w sposób inny niż w drodze referendum lokalnego.

2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w formie referendum określają przepisy odrębne.

3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w sprawach uznanych za ważne dla gminy.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne oznaczają rejestrację opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami społecznymi.

2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy;

2) mieszkańcy określonej części obszaru gminy, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części gminy;

3) określona grupa mieszkańców gminy, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców.

§ 3. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:

1) wójt gminy;

2) rada gminy;

3) mieszkańcy gminy.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 powinien zawierać:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) opis zastosowanej formy;

4) uzasadnienie, z określeniem celu jaki ma zostać osiągnięty.

3. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 kieruje się do Wójta Gminy.

4. Wniosek mieszkańców gminy o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczący części gminy lub określonej grupy mieszkańców, oprócz wymagań określonych w § 3 ust. 2 powinien zawierać listę osób popierających wniosek, co najmniej 50 mieszkańców gminy.

5. Wniosek mieszkańców gminy o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczący całej gminy oprócz wymagań określonych w § 3 ust. 2 powinien zawierać listę osób popierających wniosek, co najmniej 100 mieszkańców gminy.

6. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia;

2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania);

3) nr ewidencyjny PESEL;

4) datę i podpis.

7. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 4 reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

8. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

9. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.

§ 4. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia uruchamia proces konsultacji społecznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Konsultacje społeczne zarządza Wójt Gminy:

1) na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Gminy;

2) na wniosek mieszkańców gminy;

3) z własnej inicjatywy.

3. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w ust. 2 określa:

1) cel konsultacji społecznych;

2) przedmiot konsultacji społecznych;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych;

4) zasięg terytorialny konsultacji społecznych;

5) formę przeprowadzenia konsultacji społecznych.

§ 5. 1. Wójt Gminy jest zobowiązany do informowania mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński o celu i sposobie konsultacji społecznych.

2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych powinna zawierać:

1) dane, o których mowa w § 4 ust. 3;

2) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji;

3) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji społecznych.

§ 6. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński przeprowadza się w sprawach dotyczących w szczególności:

1) uchwalaniu i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego;

2) uchwalaniu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok;

3) uchwalaniu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Stargard Szczeciński,

4) uchwalaniu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Konsultacjami społecznymi mogą być objęte inne sprawy ważne dla mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński.

§ 7. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński mogą być prowadzone w formie:

1) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Urzędu Gminy);

2) sondaży internetowych;

3) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy;

4) bezpośredniego głosowania nad udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub pytania w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2. Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie Wójt Gminy.

3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.

§ 8. 1. Konsultacje społeczne w formie zapytania ankietowego prowadzone będą m.in. poprzez:

1) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;

2) opublikowanie formularza ankiety na stronie internetowej gminy;

3) rozdysponowanie formularzy ankiet w Urzędzie Gminy i wybranych jednostkach organizacyjnych gminy.

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji.

3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.

§ 9. 1. Konsultacje społeczne w formie sondaży internetowych prowadzone będą m.in. poprzez:

1) opublikowanie na stronie internetowej gminy informacji na temat sprawy objętej konsultacjami społecznymi, łącznie z projektem jej rozstrzygnięcia oraz umożliwienie odpowiadającym wybór jednej spośród trzech odpowiedzi (pozytywna, negatywna, brak zdania)

2) rozesłanie pocztą elektroniczną projektu rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami społecznymi do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

2. Konsultacje społeczne prowadzone w formie sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 14 dni.

§ 10. 1. Otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński zwołuje Wójt Gminy.

2. Jeżeli sprawa objęta konsultacjami społecznymi dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński, powinno być zwołane co najmniej jedno otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w każdym okręgu wyborczym, utworzonym do wyborów Rady Gminy.

3. O zwołaniu otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, Wójt Gminy informuje wszystkich radnych Rady Gminy, wybranych w danym okręgu wyborczym.

4. Z otwartego spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszone wnioski oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się listę obecności biorących udział w spotkaniu.

§ 11. W głosowaniu bezpośrednim mieszkańcy udzielają odpowiedzi na pytanie lub pytania stanowiące przedmiot konsultacji w głosowaniu jawnym lub tajnym. Szczegółowe zasady głosowania określane są w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust.3 uchwały.

§ 12. 1. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji.

§ 13. 1. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla organu Gminy Stargard Szczeciński podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

3. Koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Gminy Stargard Szczeciński.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XLI/322/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński (Dz.Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 107, poz.1903).

§ 16. Traci moc uchwała Nr XIII/125/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Kosmal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »