| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/115/12 Rady Miejskiej w Tychowie

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukówko

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Sołectwa Bukowko, stanowiący załacznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/368/06 Rady Gminy Tychowo z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bukówko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Gajewski

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/115/12
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 31 stycznia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA BUKÓWKO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Mieszkańcy miejscowości Bukówko stanowią samorząd mieszkańców, który nosi nazwę: sołectwo Bukówko, zwane dalej "sołectwem".

§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.

2. Mieszkańcy sołectwa wspólnie z mieszkańcami pozostałych sołectw tworzą wspólnotę samorządową.

§ 3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących aktów prawnych,
a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),

- ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.),

- uchwały Nr XXXIX/266/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 21 października 2009 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Tychowo (Dz. Urz. Woj. Zachodn. z 2009 r. Nr 88, poz. 2376 z
późn. zm.).

Rozdział 2.
Tworzenie, łączenie, znoszenie i podział sołectw

§ 4. 1. Sołectwo tworzy, łączy, znosi i dokonuje podziału Rada Miejska w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

2. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach określonych w ust. 1 przeprowadza się na zebraniach wiejskich.

Rozdział 3.
Społeczno-samorządowe i publiczne zadania sołectwa

§ 5. Do zadań sołectwa należy:

1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu wszystkich spraw związanych z miejscem zamieszkania;

2) zapewnienie ścisłego współdziałania z radą miejską i jej komisjami oraz burmistrzem
w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa;

3) organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz sołectwa;

4) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i jednostki organizacyjne;

5) organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym obszar sołectwa;

6) prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi powierzonymi przez radę.

§ 6. Zadania realizowane są poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach, w których wymagana jest opinia sołectwa;

2) zgłaszanie inicjatyw uchwałodawczych do Rady Miejskiej poprzez Burmistrza lub radnych;

3) udział sołtysa, członków rady sołeckiej na sesjach Rady Miejskiej, zgodnie z § 76 Statutu Gminy Tychowo;

4) organizowanie spotkań z radnymi i władzami gminy oraz przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych;

5) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

Rozdział 4.
Organy sołectwa

A. Ogólne zebranie mieszkańców

§ 7. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

2. Zebranie jest ważne, gdy weźmie w nim udział 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

3. W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa zebranie odbywa się w drugim terminie.

4. Zebranie w II terminie ustala się na 30 minut później od planowanej godziny rozpoczęcia zebrania w I terminie.

5. Zebranie w II terminie jest ważne bez względu na liczbę uprawnionych mieszkańców.

§ 8. 1. Zebranie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy wg potrzeb, albo na wniosek 10 uprawnionych mieszkańców sołectwa lub organów gminy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu określa miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

3. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

§ 9. 1. Do wyłącznej kompetencji zebrania należy:

a) wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej w całości lub poszczególnych jej członków,

b) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych na dany rok w ramach Budżetu Gminy,

c) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw dotyczących sołectwa.

2. Zebranie wiejskie może upoważnić radę sołecką do składania wniosków, o których mowa w ust. 1 lit. c.

§ 10. 1. Uchwały zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że zebranie postanowi inaczej.

2. Zebraniu przewodniczy sołtys lub inna osoba wyznaczona przez zebranie.

3. Uchwały zebrania sołtys przesyła radzie gminy w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

B. Sołtys

§ 11. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

2. Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, w szczególności wobec organów gminy, bierze udział w sesjach Rady Miejskiej zgodnie z § 76 Statutu Gminy Tychowo.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 12. 1. Rada sołecka składa się z 2-7 członków.

2. Pracami rady kieruje sołtys, posiedzenia rady sołeckiej zwoływane są przez sołtysa wg potrzeb.

3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.

§ 13. 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa, którzy w dniu wyborów ukończyli 18 lat.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

3. Wybory nowych organów sołectwa winny odbyć się w terminie do dwóch miesięcy po zakończonej kadencji.

4. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja wyborcza powołana przez zebranie wiejskie.

5. Odwołanie rady sołeckiej i sołtysa następuje na wniosek co najmniej 1/4 mieszkańców sołectwa.

6. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 14. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, a gospodarkę finansową prowadzi w ramach budżetu gminy.

2. Rada miejska uchwalając budżet gminy, wydziela środki finansowe przeznaczone na finansowanie działań poszczególnych sołectw.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust,2 sołectwo może wydatkować na:

1) prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki oraz stanu środowiska, a w szczególności:

a) prowadzenie sołeckich konkursów, których celem jest podniesienie poziomu estetycznego sołectwa,

b) konserwacje i remonty przystanków szkolnych, gablot informacyjnych i krzyży przydrożnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej,

c) wykonywanie nasadzeń zieleni trwałej na terenach należących do gminy;

2) kulturę i sport:

a) organizowanie przez radę sołecką uroczystości i imprez dla mieszkańców sołectwa,

b) prowadzenie drobnych inwestycji tworzących lub poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną lub kulturalną sołectwa, a w szczególności montaż ławek, urządzanie placów zabaw dla dzieci, prace konserwatorskie w świetlicach wiejskich, klubach i obiektów sportowych itp.;

3) finansowanie instytucji i organizacji działających na terenie sołectwa:

a) wyposażenie organizacji i stowarzyszeń działających w sołectwie w niezbędny sprzęt, a w szczególności zakupy drobnego wyposażenia dla jednostek OSP, zakupy sprzętu sportowego dla wiejskich klubów sportowych, zakupy przeznaczone dla kół gospodyń;

4) inne cele mieszczące się w kompetencjach gminy i jej jednostek pomocniczych określone w ustawie.

4. Środki finansowe na cele określone w ust. 3 wydziela w budżecie gminy Rada Miejska na wniosek Burmistrza.

5. Sołectwo w ramach budżetu gminy prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie.

6. Plan finansowo-rzeczowy stanowi prognozę dochodów i wydatków sołectwa, które należy podać kwotowo wyszczególniając usługi.

7. Projekt planu rzeczowo-finansowego na bieżący rok rada sołecka składa burmistrzowi w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy z podpisami sołtysa i rady sołeckiej.

8. Zmiana planu finansowo-rzeczowego może być dokonana w każdym czasie. Projekt zmiany należy zgłosić Burmistrzowi z 4 tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w planie finansowo-rzeczowym mogą być przenoszone na następny rok po uprzednim złożeniu w terminie do 10 grudnia każdego roku wniosku z podpisami sołtysa i rady sołeckiej.

10. Po zakończeniu roku budżetowego, nie później niż do końca lutego roku następnego Sołtys składa Burmistrzowi sprawozdanie działalności gospodarczej i społecznej sołectwa w poprzednim roku.

11. Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Burmistrz i Rada Miejska poprzez komisję rewizyjną.

Rozdział 6.
Kontrola i nadzór nad sołectwem

§ 15. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz - pod kątem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Radni, Burmistrz i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Miejskiego mają prawo do uczestniczenia w Zebraniach Wiejskich.

3. Protokół z wiejskiego zebrania wyborczego sporządza pracownik Urzędu Miejskiego wyznaczony przez Burmistrza.

4. Protokół z zebrania wiejskiego sporządza Sołtys lub osoba przez niego wyznaczona.

5. Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem są nieważne.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »