reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/190/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 48 313 024,18 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 45 965 865,18 zł,
2) dochody majątkowe - 2 347 159,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 47 973 024,18 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 45 803 808,18 zł,
2) wydatki majątkowe - 2 169 216,00 zł.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, - 340 000,00 zł. która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody - 2 265 000,00 zł,
2) rozchody - 2 605 000,00 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 50 000,00 zł,
2) celowe w kwocie, - 1 853 726,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 120 000,00 zł,
b) podwyżki płac w oświacie - 295 000,00 zł,
c) odpis na rzecz sołectw - 90 503,00 zł,
d) rodziny zastępcze - 57 223,00 zł,
e) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 5 000,00 zł,
f) realizację zadania "Budowa hali przy szkole w Żabowie.." - 650 000,00 zł,
g) budowę drogi przy ul. Pod Lipami - 20 000,00 zł,
h) udział środków własnych w realizacji programów dotyczących zabytków - 50 000,00 zł,
i) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 350 000,00 zł,
j) roszczenia sporne z PPM - 100 000,00 zł,
k) odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miejskiego - 116 000,00 zł.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie, - 252 320,00 zł, z tego: w ramach funduszu sołeckiego - 252 320,00 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 320 000 ,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 310 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 10 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 13).
§ 9. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 15).
§ 10. Ustala się wydatki na programy realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Załącznik Nr 11).
§ 11. Ustala się wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 1b, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Załącznik Nr 14).
§ 12. Ustala się wydatki na inwestycje (Załącznik Nr 12).
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 112 000,00 zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nich określonych.
§ 15. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 035 000,00 zł,
b) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 9 983,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 354 533,00 zł,
b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 656 286,00 zł.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 17. 1. W celu sprawnego wykonywania budżetu, Burmistrz oraz kierownicy gminnych jednostek budżetowych mogą udzielać zaliczek na wydatki, według zasad przez nich określonych.
2. Zasady udzielania zaliczek dla sołtysów lub osób ich zastępujących w zakresie realizacji wydatków sołectw określa Burmistrz.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady

Ryszard Grzesiak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XVII/190/11
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama