reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Warnice

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151 poz. 1014; z 2011r., Nr 171, poz. 1016 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 ,poz.984, 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Warnice wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia ;

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Gminy;

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Warnice.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie:

1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej;

2) stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Warnice.

2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej gminy Warnice. Każdorazowa wielkość środków będzie wynikała z określonego budżetu Gminy Warnice na dany rok budżetowy .

§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy Warnice niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu , o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych klubów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

6) koszty administracyjne związane z realizacją zadania .

3. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Gminy przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców gminy Warnice;

3) promuje wizerunek gminy Warnice jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

4. Kwota dofinansowania ze strony gminy Warnice nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

§ 4. 1. Wójt Gminy Warnice ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;

2) termin i warunki realizacji zadania;

3) termin składania ofert;

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków gminy Warnice składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy.

4. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania , którego wzór określa załącznik nr 1, umowy o wsparcie realizacji zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 2, sprawozdania z wykonania zadania , którego wzór określa załącznik nr 3.

§ 5. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Warnice w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zadania dla gminy Warnice;

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 7. 1. Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy.

§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.

§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Warnice.

§ 10. Oferenci przyjmując dotacje zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji);

3) wysokość dotacji;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;

6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.

§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.

§ 14. 1. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

a) informację o przebiegu realizacji zadania,

b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty,

c) inne istotne informacje dot. realizacji zadania,

d) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.

§ 15. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 17. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz odpowiedz organizacji (klubu na doręczone wystąpienie pokontrolne) złożona w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia - za potwierdzeniem odbioru.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2011
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1 sport

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/77/2011
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2 sport

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3 sport

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama