reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Warnice

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 9.866.068 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 9.049.084 zł,

2) dochody majątkowe - 816.984 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 11.356.568 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 9.000.198 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.356.370 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.490.500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 1.490.500 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 2.523.484 zł,

2) rozchody - 1.032.984 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 19.000 zł,

2) celowe w kwocie - 21.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 21.000 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego od-rębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 38.411 zł, z tego:

1) w ramach pozostałych wydatków - 38.411 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 55.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 46.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 9.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 300.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.490.500 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 402.000 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 823.484 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 4) w kwocie - 53.000 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bak prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) udzielania:

a) zaliczek doraźnych pracownikom, na koszty podróży służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków,

b) zaliczek stałych na cały rok budżetowy dla pracowników, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki - do wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty miesięcznych wydatków. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności..

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zal 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zal 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zal 6

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama