reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/115/12 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się inkasentów podatków i opłat, określonych w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Inkasentowi za pobrane podatki i opłaty przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15 % zainkasowanych kwot.

2. Ustala się zasady poboru podatków i opłat oraz rozliczania kwot pobranych przez inkasenta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Przy wykonywaniu czynności inkasa inkasent zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o pełnieniu funkcji inkasenta wydane przez Burmistrza Łobza oraz okazywać je na żądanie podatnika.

2. Wzór zaświadczenia określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 65, poz. 1180).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Chojnacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/115/12
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 8 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/115/12
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 8 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zasady poboru podatków i opłat oraz rozliczenia kwot pobranych przez inkasentów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/115/12
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 8 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

ZAŚWIADCZENIE Nr …………


Uzasadnienie

W związku z wyborem nowego sołtysa na terenie sołectwa Bonin oraz wyrażeniem przez nowo wybraną osobę chęci pełnienia funkcji inkasenta podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej pobieranych od osób fizycznych na terenie swojego sołectwa, zachodzi konieczność zmiany uchwały.

Uzasadnienie z upoważnienia Burmistrza Łobza podpisał: Ireneusz Kabat Zastępca Burmistrza.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama