reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Malechowo

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Malechowo służebnościami przesyłu oraz przechodu i przejazdu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Malechowo służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, nie stanowiące części składowych nieruchomości oraz służebnościami przechodu i przejazdu.

§ 2. Treść ustanowionej służebności gruntowej powinna w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie z nieruchomości obciążonej, w szczególności poprzez wykorzystywanie istniejącego na nieruchomości układu komunikacyjnego, w tym ścieżek i przejść oraz poprzez jej ustanowienie wzdłuż granic nieruchomości.

§ 3. 1. Obciążenie nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu oraz przechodu i przejazdu następuje za wynagrodzeniem.

2. Wysokość wynagrodzenia należnego Gminie Malechowo z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami określi Wójt Gminy Malechowo w drodze zarządzenia.

§ 4. Obciążenie nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu następuje nieodpłatnie, jeżeli:

1) ustanawiane są służebności wzajemne,

2) urządzenia opisane w § 1 niniejszej uchwały są realizowane przez Gminę Malechowo lub z udziałem środków Gminy Malechowo,

3) urządzenia opisane w § 1 niniejszej uchwały są realizowane przez zakład budżetowy lub jednostkę budżetową Gminy Malechowo lub też spółkę komunalną, w której Gmina Malechowo posiada co najmniej 50 % udziałów lub akcji.

4) urządzenia opisane w § 1 niniejszej uchwały po zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz Gminy Malechowo bez zwrotu przedsiębiorcy poniesionych nakładów.

§ 5. Koszty związane z ustanowieniem służebności, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi właściciel nieruchomości władnącej lub przedsiębiorca.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/133/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 8 listopada 2011 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążanie nieruchomości będących własnością Gminy Malechowo służebnościami przesyłu oraz przechodu i przejazdu. Zgodnie z art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej natomiast na podstawie art. 305 1 ww.ustawy nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama