reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Powiatu Sławieńskiego

z dnia 13 grudnia 2011 r.

zawarte pomiędzy Powiatem Sławieńskim a Miastem Słupsk w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Sławieńskiego w Warsztatach Terapii Zajeciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska


w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Sławieńskiego w Warsztatach Terapii Zajeciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska


zawarte pomiędzy Powiatem Sławieńskim reprezentowanym przez:
Pana Wojciecha Wiśniowskiego - Starostę
Panią Iwonę Najdę - Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sławieńskiego - Pani Wioletty Firkowskiej
zwanym w treści porozumienia "Powiatem Sławieńskim"
a
Miastem Słupsk reprezentowanym przez:
Pana Krzysztofa Sikorskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Słupska - Pani Doroty Bałukonis
zwanym w treści porozumienia "Miastem Słupsk"

Na podstawie art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) strony ustalają co następuje:

§ 1. Strony zawierają porozumienie w sprawie pokrywania części kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowywanych w ramach zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działających na terenie Miasta Słupska.

§ 2. 1. Powiat Sławieński zobowiązuje się do pokrywania w 2012 roku - 10% kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Powiatu Sławieńskiego będących uczestnikami rehabilitacji w warsztatch terapii zajęciowej w Słupsku.

2. Pozostałe 90% będzie finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Koszt rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej będzie określony na podstawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok.

§ 3. 1. Za realizację zadań Miasta Słupska, wynikających z ninejszego Porozumienia, odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku z siedzibą przy ul. Słonecznej 15D.

2. Liczba uczestników terapii zajęciowej z terenu Powiatu Sławieńskiego stanowi podstawę wyznaczenia wysokości kwot do zapłaty, która będzie ustalana i bilansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w sprawozdaniach kwartalnych i rocznych.

3. Powiat Sławieński będzie przekazywał środki finansowe w transzach kwartalnych na rachunek bankowy Miasta Słupska: BRE BANK SA 57 1140 1153 0000 2175 4200 1002, na podstawie noty księgowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4. Miasto Słupsk zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia bez wypowiedzenia po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, w razie nie dotrzymania przez Powiat Sławieński warunków określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 5. 1. Miasto Słupsk zobowiązuje się do składania półrocznych rozliczeń z wykorzystania przekazywanych środków po zakończonym półroczu w terminie do piętnastego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejne półrocze.

2. Ostateczne rozliczenie przekazanych środków nastąpi do dnia 15 stycznia 2013 roku.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a spory wynikłe z porozumienia podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Rejonowy w Słupsku.

§ 8. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Miasta Słupska i dwa dla Powiatu Sławieńskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

STAROSTA SŁAWIEŃSKI


Wojciech Wiśniowski


WICESTAROSTA


Iwona Najda


SKARBNIK POWIATU


Wioletta Firkowska

z up. PREYZDENTA MIASTA SŁUPSKA
ZASTĘPCA PREZYDENTA


Krzysztof Sikorski


SKARBNIK MIASTA


Dorota Bałukonis

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama