reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Z 2009r Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz 620, Nr 123 poz 835, Nr 152 poz 1020, Nr 238 poz 1578, Nr 257 poz 1726, z 2011r Nr 185 poz 1092, Nr 201 poz 1183) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych Gminie Recz lub jej jednostek podległych oraz wskazuje się organy do tego uprawnione.

2. Ulga w spłacaniu należności polega na umorzeniu, odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty spłaty należności przysługujących Gminie Recz od osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

3. Przez należności rozumie się należność główną wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, w tym w szczególności przysługujące z majątku gminy oraz usług świadczonych przez jednostki podległe.

§ 2. 1. Ustala się następujący tryb postępowania przy udzielaniu ulg w spłacaniu należności przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

1) postępowanie wszczyna się na wniosek dłużnika lub z urzędu;

2) wniosek zawiera udokumentowanie sytuacji materialnej dłużnika;

3) w razie uzasadnionych wątpliwości wzywa się dłużnika celem uzupełnienia dokumentacji;

4) w przypadku odpowiedzialności solidarnej, dłużnik do wniosku dołącza udokumentowanie sytuacji materialnej wszystkich zobowiązanych do uregulowania należności;

5) postępowanie kończy się zawarciem porozumienia w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności przez uprawniony organ lub w szczególnych przypadkach jednostronnym oświadczeniem woli uprawnionego organu.

2. Sytuacja materialna dłużnika może być udokumentowana w szczególności:

1) postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego;

2) protokołem o sytuacji bytowej dłużnika sporządzonym na jego wniosek przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu.

§ 3. 1. Umorzenie należności może nastąpić w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Recz

2. Umorzenie w całości należności z urzędu może nastąpić jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

a) dłużnik- osoba fizyczna -zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza 6 000,00 zł.,

b) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,

f) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby,

g) nastąpiło przedawnienie.

§ 4. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może nastąpić na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności udokumentowany możliwościami płatniczymi dłużnika.

2. Za okres rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu płatności nie pobiera się odsetek za zwłokę.

3. W przypadku niedotrzymania terminów, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.

§ 5. 1. Do umarzania należności, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności uprawniony jest Burmistrz Recza.

2. Dyrektorzy jednostek podległych uprawnieni są do:

1) umarzania należności związanych z działalnością jednostki do kwoty 2000,-zł w ciągu roku, w stosunku do jednego dłużnika,

2) rozkładania na raty i odraczania terminu płatności należności związanych z działalnością jednostki na okres nie dłuższy niż rok,

§ 6. 1. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych składają Burmistrzowi Recza sprawozdanie z udzielonych ulg według stanu na dzień 30 czerwca - w terminie do 15 lipca danego roku oraz według stanu na dzień 31 grudnia - do 15 stycznia następnego roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 zawiera w szczególności dane dotyczące dłużnika, rodzaju i kwoty należności oraz terminu zapłaty.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 sporządza się za okres bieżący oraz narastająco w okresie roku.

§ 7. Udzielanie ulg, w przypadkach określonych w § 3 ust. 2 lit. e oraz w § 4 ust. 1, na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), rozporządzenia Komisji (WE)Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L. 06.379.5 z dnia 28.12.2006 r.).

§ 8. Ulgi udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą mogą polegać na:

1) umorzeniu należności cywilnoprawnych w całości lub w części,

2) umorzeniu odsetek od należności cywilnoprawnych,

3) odroczeniu terminu zapłaty należności cywilnoprawnych lub kosztów postępowania,

4) rozłożeniu na raty należności cywilnoprawnych lub kosztów postępowania,

5) umorzeniu w całości lub części kar umownych powstałych w przypadku opóźnień w realizacji umów na rzecz Gminy Recz.

§ 9. Pomoc publiczna, o której mowa w § 9 nie może być udzielona podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz.Urz. WE C 244 z 01.10.2004r.).

§ 10. Podmiot gospodarczy może otrzymać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis w okresie kolejnych 3 lat kalendarzowych ( w bieżącym roku oraz dwóch latach poprzedzających go ), nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. EUR a w przypadku podmiotów prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość 100 tys. EUR.

§ 11. 1. Podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis oraz złożenia informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53, poz. 311 ).

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w zakresie 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

3. Podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do przedłożenia w żądanym terminie - dodatkowych informacji, niezbędnych do jej udzielenia.

§ 12. 1. Organ udzielający pomocy de minimis wydaje zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. Nr 53, poz. 354 ) potwierdzające, że udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis.

2. W przypadku udzielenia pomocy w różnych formach, wartość pomocy jest wyrażana w kwocie pieniężnej ustalonej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielonych w różnych formach ( Dz.U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.).

3. Równowartość pomocy w Euro ustala się według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

§ 13. Organem udzielającym pomocy publicznej jest Burmistrz Recza.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Robaczek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama