reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała budżetowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d), e) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1 zdanie drugie, art. 211 ust. 5, art. 212, 214, art. 222 ust. 1 i 2, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2012 w wysokości 60.034.433 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 54.435.109 zł;

2) dochody majątkowe - 5.599.324 zł.

2. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2012 według źródeł określa załącznik nr 1.

3. Planowane dochody budżetu Miasta w roku 2012 w układzie klasyfikacji dochodów określa załącznik nr 2.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2012 w wysokości 62.391.401 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 53.372.976 zł;

2) wydatki majątkowe - 9.018.425 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Miasta w roku 2012 w układzie klasyfikacji wydatków określa załącznik nr 3.

§ 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2012 w kwocie 2.356.968 zł, który zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z prywatyzacji majątku Miasta, zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2012 w wysokości 7.600.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2012 w wysokości 5.243.032 zł.

3. Źródła pokrycia (sfinansowania) planowanego deficytu budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2012 określa załącznik nr 4.

§ 5. 1. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Miasta Białogard w roku 2012, obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta w łącznej wysokości 9.018.425 zł określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta Białogard na rok 2012 tworzy się rezerwy:

1) ogólną -w wysokości 140.000 zł;

2) celowe:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- w wysokości 120.000 zł,

b) na dofinansowanie bieżących wydatków w Dziale 801 Oświata i wychowanie

- w wysokości 370.900 zł,

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości 3.000.000 zł,

§ 7. Dochody i wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2012 związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 7;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Białogard w roku 2012:

1) podmiotowych dla miejskich instytucji kultury - w łącznej kwocie 1.450.800 zł określa załącznik nr 9;

2) przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych - w łącznej kwocie 1.359.000 zł określa załącznik nr 10;

3) celowych na zadania własne Miasta realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych - w łącznej kwocie 24.000 zł określa załącznik nr 11;

4) podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych - w łącznej kwocie 843.003 zł określa załącznik nr 12;

5) celowych na zadania własne Miasta realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych - w łącznej kwocie 971.283 zł określa załącznik nr 13.

§ 9. Plany przychodów i kosztów miejskich zakładów budżetowych w roku 2012 określa załącznik nr 14.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów miejskich jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2012 określa załącznik nr 15.

§ 11. 1. Określa się dochody budżetu Miasta Białogard w roku 2012 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w kwocie 600.000 zł.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta Białogard w roku 2012 na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w kwocie 490.000 zł.

3. Określa się wydatki budżetu Miasta Białogard w rok 2011 na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - w kwocie 110.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania w planie wydatków budżetu Miasta na rok 2012 zmian obejmujących przenoszenie wydatków między rozdziałami i paragrafami - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Miasto Białogard w roku 2012 kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.500.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - do kwoty 4.200.000 zł.

§ 14. Suma zaciągniętych przez Miasto Białogard kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13, nie może przekroczyć takiej kwoty, aby łączna kwota przypadających w roku 2012 spłat rat tych kredytów i pożyczek wraz z należnymi w roku 2012 odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez Miasto poręczeń oraz gwarancji nie przekroczyła 15% planowanych na rok 2012 dochodów Miasta, a łączna kwota długu Miasta:

1) na koniec roku 2012 nie przekroczyła 60% wykonanych dochodów ogółem Miasta w roku 2012;

2) w trakcie roku 2012 na koniec kwartału nie przekraczała 60% planowanych w roku 2012 dochodów Miasta.

§ 15. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w roku 2012 nie może przekroczyć 2.000.000 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania, w granicach limitów i sumy określonych w § 13 i 14, kredytów i pożyczek w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 17. Burmistrz może w roku 2012 zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej w roku budżetowym granicy 500.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku 2013 - do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Miasta uprawnień do dokonywania w planach finansowych tych jednostek przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2012.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta.

§ 22. Burmistrz ogłosi uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Józef Leszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/135/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama