reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/16/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2011 r. - Uchwała budżetowa na rok 2012


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) postanawia się, co następuje:
§ 1. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2011 r. - Uchwała budżetowa na rok 2012, w części objętej § 6, pkt 2 lit. a, b, c oraz części planowanych wydatków w załączniku nr 3, dział 010, rozdział 01030, § 2850.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Białogardzie, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d), e) i i) ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1 zdanie drugie, art. 211 ust. 5, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podjęła w dniu 28 grudnia 2011 r. uchwałę Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Białogardzie - Uchwała budżetowa na rok 2012. W przedmiotowej uchwale ustaliła w § 6 pkt 2 rezerwy celowe: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł, b) na dofinansowanie bieżących wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie - w wysokości 370 900,00 zł, c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 000 000,00 zł. oraz zaplanowała wydatki w załączniku nr 3, dział 010, rozdział 01030, § 2850 składkę na Izby Rolnicze w wysokości 3 000,00 złotych, co narusza przepisy art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), które dopuszczają tworzenie rezerwy celowej w wysokości nieprzekraczającej 5 % wydatków (w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) określający 2 % wysokość odpisu wpływów z podatku rolnego przeznaczonego na składki na izby rolnicze - Rada natomiast uchwaliła rezerwę celową przekraczającą 5 % wydatków, zaniżyła wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz zaplanowała za wysoki odpis na izby rolnicze. W związku z powyższym, Kolegium Izby w dniu 11 stycznia 2012 r. wszczęło postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2011 r. Uchwała budżetowa na rok 2012, w części objętej § 6, pkt 2 lit. a, b, c i planowanych wydatków w załączniku nr 3, dział 010, rozdział 01030, § 2850. Rada Miejska w Białogardzie w dniu 25 stycznia 2012 r. podjęła uchwałę Nr XVII/142/2012 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2012 i doprowadziła do zgodności z prawem § 6 pkt 2 lit. a, b, c oraz zapisy w załączniku nr 3, dział 010, rozdział 01030, § 2850, objęte postępowaniem nadzorczym. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło, że nieprawidłowości z § 6 pkt 2 lit. a, b, c, oraz zapisy w załączniku nr 3, dział 010, rozdział 01030, § 2850, podjętej uchwały Nr XV/135/2011 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2011 r. Uchwała budżetowa na rok 2012, zostały usunięte. W związku z tym Kolegium umorzyło postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały wyżej wymienionej. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama