| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) 1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 32 705 283,45 ,
z tego:

1) dochody bieżące - 31 565 814,45zł,

2) dochody majątkowe - 1 139 469,00zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 32 606 730,21zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - 31 468 562,15 zł,

2) wydatki majątkowe - 1138168,06 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 98 553,24 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie - 98 553,24 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)w kwotach:

1) przychody - 1 737 414,76 zł,

2) rozchody - 1835 968,00 zł.

§ 5. § 5 W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w kwocie - 32 700,00 zł,

2) celowe w kwocie - 73 930,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 73 930,00 zł,

§ 6. 1. § 6 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)
w kwocie - 49 005,00 ,
z tego:

1) w ramach pozostałych wydatków - 49 005,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 180 000,00 ,z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie - 180 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 4 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 753 265,06 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 169 082 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje :

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1 028 900 zł, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 137 489 zł, celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 25 000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 234 500 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) Udzielania w ciągu roku pożyczek do kwoty - 400 000 zł.

6) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500 000 zł.

7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8) Udzielania zaliczek pieniężnych pracownikom Urzędu Miejskiego i współpracujących z Urzędem.

9) Udzielania upoważnień dla kierowników jednostek do udzielania zaliczek pieniężnych w swoich zakładach pracy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Czarnecki

1) ) z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody-załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki - załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/119/11
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 13

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »