| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OWA-4210-20(3)/2012/13859/IIzm2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Cybowo, Dziwnów, Kołobrzeg, Koszalin, Mosty Osiedle, Mrzeżyno, Rogowo, Świnoujście, Szczecin, Trzebiatów, Mirosławiec, Choszczno oraz Oleszno

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn.zm.) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",

które posiada:

- numer 0000218420 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-27-95-322,

zawartego w piśmie z dnia 20 marca 2012 r., znak: OEC-ZAT-611-18-2/12 w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,

postanawiam


zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z dnia 7 września 2011 r. nr OSZ-4210-13(19)/2011/13859/II/RN w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Cybowo, Dziwnów, Kołobrzeg, Koszalin, Mosty Osiedle, Mrzeżyno, Rogowo, Świnoujście, Szczecin, Trzebiatów, Mirosławiec, Choszczno oraz Oleszno, na okres do 30 września 2012 r., zmienionej decyzją z dnia 16 lutego 2012 r. nr OWA-4210-95(6)/2012/13859/IIZM/ML.


U Z A S A D N I E N I E

Przedsiębiorstwo posiadające koncesje na: wytwarzanie ciepła - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm., przesyłanie i dystrybucję ciepła - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm. oraz na obrót ciepłem - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr OCC/355/13859/W/OWA/2008/ML z późn. zm.

ustaliło taryfę dla ciepła w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Cybowo, Dziwnów, Kołobrzeg, Koszalin, Mosty Osiedle, Mrzeżyno, Rogowo, Świnoujście, Szczecin, Trzebiatów, Mirosławiec, Choszczno oraz Oleszno, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2011 r. nr OSZ-4210-13(19)/2011/13859/II/RN na okres do 30 września 2012 r. oraz zmieniona decyzją z dnia 16 lutego 2012 r. nr OWA-4210-95(6)/2012/13859/IIZM/ML.

Pismem z dnia 20 marca 2012 r., znak: OEC-ZAT-611-18-2/12, Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej stawek opłat za ciepło dla grup odbiorców zaopatrywanych w ciepło z kotłowni zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim w miejscowościach Dziwnów, Kołobrzeg, Koszalin, Mosty Osiedle, Mrzeżyno, Rogowo, Świnoujście, Szczecin, Trzebiatów, Mirosławiec, Choszczno oraz Oleszno, w związku ze zmianą kosztów zakupu paliwa, energii elektrycznej oraz kosztów gospodarczego korzystania ze środowiska.


Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł z terenu województwa zachodniopomorskiego opalanych gazem ziemnym oraz ze źródeł geotermalnych.


Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), tj. wzrost kosztów zakupu paliwa w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, wynikający z nowej taryfy dla paliw gazowych dostawcy gazu do kotłowni Przedsiębiorstwa - PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z 16 marca 2012 r. nr DTA-4112-53(29)/2011/2012/652/V/AG oraz wzrost kosztów zużycia energii elektrycznej wynikający z aktualnie stosowanych cenników i taryf dostawców, a także wzrost kosztów gospodarczego korzystania ze środowiska.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.
P O U C Z E N I E


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki


Adam Dobrowolski


Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).

gł.specjalista
Renata Wysocka
Otrzymują:

1. Pan Zygmunt Frankowski - Pełnomocnik Zarządu

Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wolnej Wszechnicy 5, 02-097 Warszawa

2. Wojewoda Zachodniopomorski

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-20(3)/2012/13859/IIzm2/RW
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZZN WAM zac.pom.zm.taryfy 3.04.20120001

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »