| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 19 marca 2012 r.

zawarte pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin w sprawie realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

pomiędzy:

Gminą Police, reprezentowaną przez:

Władysława Diakuna - Burmistrza Polic

a

Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez:

Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin

w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie Uchwały Nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28 lutego 2012r. i Uchwały Nr XVI/453/12 Rady Miasta Szczecin z dnia
20 lutego 2012r.

strony ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Police powierza, a Gmina Miasto Szczecin przyjmuje do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police oraz na terenie Gminy Police z wyłączeniem linii samorządowej na trasie Police - Trzebież.

2. Gmina Miasto Szczecin realizować będzie powierzone zadanie określone w ust.1 poprzez jednostkę budżetową Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, z siedzibą
przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie.

§ 2. 1. Gmina Miasto Szczecin wykonywać będzie zadanie określone w § 1 ust.1 poprzez dokonanie wyboru przewoźnika i utrzymanie linii w czasie trwania porozumienia.

2. Na realizację zadania określonego w ust.1 Gmina Police przekazywać będzie dotację dla Gminy Miasto Szczecin w wysokości pokrywającej koszty usług przewozowych oraz organizacji tych usług przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, pomniejszoną o uzyskane wpływy z opłat za przejazdy.

§ 3. 1. Za przejazdy na terenie Gminy Police będą pobierane opłaty uchwalane przez
Radę Miasta Szczecin.

2. Opłaty za przejazdy stanowić będą wpływy Gminy Miasta Szczecin przeznaczone na finansowanie powierzonego zadania.

3. Wysokość opłat za przejazdy uchwalana będzie przez Radę Miasta Szczecin po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Policach.

§ 4. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania i przekazywania dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin.

§ 5. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, a wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 6 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie wygasa Porozumienie obowiązujące od dnia 01.02.1997 r. zawarte pomiędzy Miastem Szczecin a Gminą Police w sprawie realizacji zadań lokalnego transportu zbiorowego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Gmina Police


Władysław Diakun

Gmina Miasto Szczecin


Piotr Krzystek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »