reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/184/2012 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 września 2010 r

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, zm. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r., Nr 149, poz. 887) oraz art.13 pkt 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Świnoujście (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 112, poz. 2043, zm. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 99, poz. 1813), § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych dla zatrudnionych w szkołach i przedszkolach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych - w wysokości 26 godzin. " .

§ 2. Wykonanieuchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) nakłada na publiczne przedszkola, szkoły i placówki, a także oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, obowiązek udzielania i organizacji uczniom do nich uczęszczającym, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w przywołanym rozporządzeniu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

a) w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

b) w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - doradztwo edukacyjno-zawodowe;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.

W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, pełna pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu będzie udzielana od roku szkolnego 2012/2013. Tym znacznie zwiększy się zakres zadań wychowawczych (poza określonym obowiązkowym wymiarem godzin dydaktycznych) nauczycieli, którzy bez wsparcia specjalistów nie będą w stanie podołać nałożonym na nich rozporządzeniem obowiązkom.

Z aktualnego rozeznania w przedszkolach i szkołach wynika, że coraz większa liczba uczniów, a tym samym ich rodziców i nauczycieli, potrzebuje wsparcia w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa wymiar godzin dla zatrudnionych w szkołach i przedszkolach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Rada Miasta Świnoujścia, w 2000 roku, określiła ten wymiar na 20 godzin tygodniowo. Z uwagi na znacznie zwiększone zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w celu zapewnienia jej większej grupie potrzebujących wsparcia uczniów, ich rodziców i nauczycieli, zasadnym jest określenie na 26 godzin tygodniowo wymiaru pracy dla tej grupy pracowników pedagogicznych, podlegającej ustawie Karta Nauczyciela.

Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w świnoujskiej oświacie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama