reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-57(22)/2011/2012/502/X/AP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 10 maja 2012 r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 45 w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 23 listopada 2011 r.
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Darłowie

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000036889,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 669-050-16-44

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym":

postanawiam:

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na okres do dnia 31 maja 2013 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 23 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/80/502/U/1/98/PM (zmienioną decyzjami: z dnia 18 grudnia 2000 r. Nr WCC/80A/502/W/3/2001/ZJ, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2001 r. Nr WCC/80A/502/W/3/2000/ZJ, decyzjami z dnia 8 maja 2007 r. Nr WCC/80-ZTO/502/W/OSZ/2007/BS oraz 11 grudnia 2008 r. Nr WCC/80-ZTO-A/502/W/OSZ/2008/JC), w dniu 23 listopada 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE" do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia 5 grudnia 2011 r., 27 grudnia 2011 r.,
20 stycznia 2012 r., 1 lutego 2012 r. i 29 marca 2012 r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 21 grudnia 2011 r.,
16 stycznia 2012 r., 30 stycznia 2012 r., 27 lutego 2012 r., 18 kwietnia 2012 r., 27 kwietnia 2012 r.,
30 kwietnia 2012 r. oraz 9 maja 2012 r. Postępowanie było na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego zawieszone w okresie od 1 do 29 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia 31 maja 2013 r. , zgodnie z wnioskiem strony, co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat za ciepło po upływie terminu ich stosowania.

W tym stanie rzeczy postanawiam orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71- 617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego


Anna Bródka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych, w dniu 22 listopada 2011 r., na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola - Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Arkadiusz Pogodziński - inspektor

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15 76-150 Darłowo

2. Wojewoda Zachodniopomorski

3. a/a


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-57(22)/2011/2012/502/X/AP
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 10 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama