| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Cedyni

z dnia 11 maja 2012 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok

Na postawie art. 11 a ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002; Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; Dz. U. z 2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr 175, poz. 1462; Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278; Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1373) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie, Nadleśnictwa Chojna, Koła Łowieckiego "Jeleń", Koła Łowieckiego "Trop", Koła Łowieckiego "Szarak", Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cedynia na 2012 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/267/05 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Cedynia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni


Leon Ślawski


Załącznik do Uchwały Nr XV/133/2012
Rady Miejskiej w Cedyni
z dnia 11 maja 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cedynia na 2012 rok

§ 1. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt nastąpi poprzez podpisanie umowy ze schroniskiem lub schroniskami działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego, wymienionymi w ust. 3.

2. W przypadku, jeżeli podpisanie umowy nie będzie z jakichkolwiek przyczyn możliwe, w tym również z powodu braku miejsc w schronisku lub zaproponowanych przez zarządcę schroniska kosztów umowy przekraczających wysokość środków finansowych zaplanowanych przez Gminę Cedynia, przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska wykonywane będzie na każdorazowe pisemne zlecenie Burmistrza Cedyni, poprzedzone indywidualnym uzgodnieniem możliwości i warunków przyjęcia zwierzęcia przez schronisko.

3. Gmina Cedynia uwzględni w realizacji niniejszego programu co najmniej następujące schroniska:

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt pod Zarządem Zakładu Usług Komunalnych, ul. Wojska Polskiego 247, 71-346 Szczecin;

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Kiczarowo 29, 73-110 Stargard Szczeciński;

3) Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Sosnowice 6, 72-410 Golczewo;

4) Schronisko dla Zwierząt, ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard;

5) Schronisko dla Zwierząt, ul. Karsiborska, 72-600 Świnoujście;

6) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Topolowa 49, 75-669 Koszalin;

7) Schronisko dla zwierząt, ul. VI Dyw. Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg;

8) Schronisko dla zwierząt, 78-122 Charzyno;

9) Hotel dla psów, Sierakowo 1, 72-004 Tanowo.

§ 2. 1. Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami Gmina będzie realizować poprzez profilaktykę i zapobieganie powiększaniu się populacji kotów wolno żyjących (systematyczną sterylizację).

2. Zabiegi sterylizacji każdorazowo wykonywane będą na pisemne zlecenie Burmistrza Cedyni, poprzedzone indywidualnym uzgodnieniem cen i warunków realizacji z lekarzem weterynarii.

3. Dokarmianie wolno żyjących kotów będzie odbywało się od 1 listopada do 1 marca, przez podmioty wyznaczone przez Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Cedyni.

§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na zlecenie Burmistrza Cedyni, wyłącznie po zapewnieniu im miejsca w schronisku dla zwierząt, zgodnie z § 1 niniejszego programu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt nie wymaga zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt. Zwierzęta takie w ramach kwarantanny będą umieszczane na okres do 15 dni w przytulisku na terenie Oczyszczalni Mechaniczno-Biologicznej w Cedyni prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

§ 4. Bezdomne zwierzęta przekazane do schroniska podlegają w tych schroniskach obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji, co zostanie ujęte w umowie lub zleceniu, o których mowa w § 1.

§ 5. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt nastąpi poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości adopcji zwierząt wraz z krótkim opisem i fotografią zwierzęcia.

2. Poprzez podanie do publicznej wiadomości rozumie się:

1) zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cedyni;

2) zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cedyni;

3) zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

3. Przekazanie zwierzęcia następuje bezpłatnie.

§ 6. 1. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt, dopuszcza się usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt.

2. Poprzez pojęcie "ślepy miot" rozumie się potomstwo zwierząt bezpośrednio po oszczenieniu/okoceniu, które nie nabyło zdolności do odbioru bodźców wzrokowych ze względu na wiek.

§ 7. 1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich czasowo odebranych właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza, ze względu na znęcanie się właściciela lub opiekuna nad zwierzęciem, Burmistrz Cedyni wskazuje gospodarstwo rolne, do którego może nastąpić przekazanie zwierzęcia, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Gmina Cedynia uwzględni w realizacji niniejszego programu co najmniej następujące gospodarstwa rolne:

1) Golice 11, 74-520 Cedynia;

2) Żelichów 27, 74-520 Cedynia;

3) Lubiechów Dolny 13, 74-520 Cedynia;

4) Czachów 27, 74-520 Cedynia;

5) Cedynia, ul. Kolonia 9, 74-520 Cedynia.

3. Dane osobowe podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne są przechowywane w Referacie Infrastruktury Technicznej, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Cedyni, w budynku przy Placu Wolności 1, w pokoju nr 4.

4. Przekazanie zwierzęcia następuje za zgodą właściciela gospodarstwa, przy czym kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna.

§ 8. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych nastąpi poprzez podpisanie umowy z podmiotem oferującym całodobową opiekę weterynaryjną.

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt innych niż bezdomne nastąpi poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o najbliższej dla Gminy Cedynia lecznicy dla zwierząt oferującej całodobową opiekę.

3. Poprzez podanie do publicznej wiadomości rozumie się:

1) zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cedyni;

2) zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cedyni;

3) zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

4. Gmina Cedynia uwzględni w realizacji niniejszego programu co najmniej następujące przychodnie weterynaryjne:

1) Przychodnia weterynaryjna Lek. Wet. Hubert Jagusz, ul. Mickiewicza 10, 74-500 Chojna;

2) Przychodnia weterynaryjna Lek. Wet. Bogdan Trot, ul. Odrzańska 3, 74-500 Chojna.

§ 9. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu określa budżet Gminy Cedynia na rok 2012, w dziale 900, rozdziale 90095, w kwocie 10.000 zł.

2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1, może podlegać zmianom, wynikającym z bieżącego zapotrzebowania na te środki.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkuje się w sposób zgodny z bieżącym zapotrzebowaniem, na następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) sterylizacja wolno żyjących kotów;

3) dokarmianie kotów;

4) czasowe umieszczenie zwierząt bezdomnych w przytulisku;

5) sterylizacja i kastracja bezdomnych psów;

6) usypianie ślepych miotów;

7) czasowa opieka nad zwierzętami odebranymi właścicielom lub opiekunom;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej;

9) odławianie bezdomnych zwierząt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »