| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/173/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Ulica Czaplinecka"

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr LVI/391/2010 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Ulica Czaplinecka" oraz po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec, które stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/180/2008 Rady Miejskiej w Złocieńcuz dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Ulica Czaplinecka", obejmujący obszar o łącznej powierzchni 125,56 ha, oznaczony na rysunku planu.

2. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1) 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanyw skali 1:2000;

2) 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu objętego planem;

3) 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Na rysunku planu ustalono następujące elementy:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) przeznaczenie terenu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granice strefy WIII ochrony stanowisk archeologicznych.

4. Ustala się podział obszaru planu, na tereny określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: 1ZL; 2P,U; 3ZL; 4R; 5U; 6P,U; 7P,U; 8P,U; 9P,U; 10P,U; 11P,U; 12P,U, 13IT; 01KDG; 02KDZ; 03KDL; 04KDW; 05KDW; 06KDr,IT; 07KDr,IT.

5. Definicje pojęć i sformułowania terminów używane w planie należy rozumieć jako tożsame z pojęciami i sformułowaniami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych.

6. Ilekroć w uchwale używa się innych pojęć takich jak:

1) powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie wykończonym na płaszczyznę poziomą, przyjmując za podstawę obrys:

a) parteru - w wypadku, gdy jest on większy od rzutu pionowego obrysu ścian fundamentowych;

b) albo ścian fundamentowych, jeżeli na poziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu parteru;

c) do powierzchni zabudowy wlicza się pole powierzchni występujących w obrębie przyziemia takich elementów budynku jak: prześwity, przejścia i przejazdy (bramy), ganki, krużganki, loggie wgłębne (cofnięte) i loggie i balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garaże lub wiaty garażowe stanowiące integralną część budynku, powierzchnię obiektów pomocniczych (gospodarczych) jak: garaże, szopy, szklarnie, altany itp.;

d) do powierzchni zabudowy nie wlicza się - powierzchni schodów, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, osłon przeciwsłonecznych, daszków, okapów dachowych a także nadwieszonych części budynku powyżej parteru, powierzchni budynków lub ich części znajdujących się poniżej poziomu terenu;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku, ściana budynku nie może przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej.

§ 2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów - na rysunku planu oznaczono symbolami przeznaczenie terenów:

1) P,U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej;

2) U - tereny zabudowy usługowej;

3) ZL - tereny lasów;

4) R - tereny rolnicze;

5) IT - teren obiektów infrastruktury technicznej;

6) KDG - tereny dróg publicznych klasy głównej;

7) KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;

8) KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej;

9) KDW - teren dróg wewnętrznych;

10) KDr,IT - teren ścieżki rowerowej, teren obiektów infrastruktury technicznej.

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wysokość zabudowy dla budynków określono w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

2) ustala się maksymalną wysokość dla obiektów i budowli technologicznych lokalizowanych na terenach obiektów produkcyjnych wynoszącą 50 m;

3) geometria dachów została określona w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

4) budynki i budowle nadziemne lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu:

a) nie dopuszcza się wysunięcia poza nieprzekraczalne linie zabudowy żadnych nadziemnych elementów budynków oraz realizacji przed linią zabudowy budowli nadziemnych;

b) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inżynieryjnych urządzeń sieciowych, elementów podziemnych budynków oraz budowli podziemnych;

5) zakazuje się lokalizacji tablic i wolnostojących urządzeń reklamowych w pasach drogowych dróg publicznych;

6) zakazuje się montażu banerów reklamowych;

7) w zakresie tablic i urządzeń reklamowych instalowanych na budynkach ustala się:

a) tablice i urządzenia reklamowe powinny dotyczyć wyłącznie działalności prowadzonej w budynku, na którym są umieszczone;

b) na budynku produkcyjnym i usługowym powierzchnia tablic i urządzeń reklamowych nie może być większa niż 10% powierzchni elewacji, na której są umieszczone;

c) dopuszcza się instalowanie urządzeń reklamowych na budynkach produkcyjnych i usługowych, powyżej poziomu górnej krawędzi ściany elewacji, przy czym powierzchnia tych urządzeń, liczona po ich obrysie zewnętrznym, nie będzie większa niż 10% elewacji budynku, z której jest dostęp do większości usług zlokalizowanych w budynku;

d) rozmieszczenie tablic i urządzeń reklamowych należy dostosować do kompozycji elewacji budynków;

8) w zakresie tablic i urządzeń reklamowych sytuowanych na gruncie ustala się:

a) tablice i urządzenia reklamowe powinny dotyczyć wyłącznie działalności prowadzonej na nieruchomości, na której są sytuowane;

b) na działce budowlanej dopuszcza się sytuowanie tylko jednego urządzenia reklamowego;

c) tablice na urządzeniu reklamowym należy sytuować równolegle lub prostopadle do dróg, przy czym górna krawędź tablicy i urządzenia nie może znajdować się wyżej niż 7 m od powierzchni terenu przyległego, najdalej wysunięta krawędź urządzenia i tablicy nie może przekraczać granicy działki, a powierzchnia jednostronna tablic nie może być większa niż 15 m2;

d) ustalenia lit. a, b i c dotyczą także urządzenia nie będącego tablicą, przy czym jego powierzchnię liczy się po zewnętrznym obrysie urządzenia.

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) realizacja wszelkich inwestycji w ramach otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu Pojezierze Drawskie oraz obszarach Natura 2000 "Ostoja Drawska" musi uwzględniać zasady zagospodarowania i użytkowania terenu oraz zakazy określone w przepisach odrębnych oraz może być poprzedzona przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko i obszar Natura 2000;

2) na rysunku planu oznaczono tereny zieleni (o charakterze naturalnym) tj. obszary wodno-błotne do zachowania z zakazem zabudowy oraz tereny zieleni izolacyjnej wysokiej i średniowysokiej;

3) do nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni izolacyjnej oznaczonej na rysunku planu stosować gatunki drzew i krzewów typowe dla Pojezierza Drawskiegoi danego siedliska;

4) ustala się nakaz zachowania i utrzymania wielogatunkowej alei drzew na terenie 02KDZ z możliwością usuwania w trybie pielęgnacyjnym egzemplarzy w złym stanie zdrowotnym oraz egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu; nakaz nie dotyczy szpalerów topolowych.

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) na rysunku planu oznaczono granicę stref WIII ochrony stanowisk archeologicznych, dla których ustala się:

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych;

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) nakazuje się wydzielenie terenów zgodnie z liniami rozgraniczającymi, określonymi na rysunku planu;

2) dopuszcza się łączenie i zagospodarowywanie wydzielonych działek w ramach jednej nieruchomości;

3) nakazuje się podział działek na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;

4) ustala się kierunek podziału geodezyjnego działek jako prostopadły do linii rozgraniczającej teren z drogą, z dopuszczalnym odchyleniem ±15 o ;

5) dopuszcza się podział terenu na potrzeby obiektów infrastruktury technicznej w tym przepompowni ścieków, stacji transformatorowych na następujących warunkach:

a) min. powierzchnia działki - 16 m 2 ;

b) min. szerokość frontu działki - 4 m;

6) dopuszcza się wydzielenie działek komunikacyjnych dróg zakładowych, o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m.

§ 7. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, w tym inwestycji telekomunikacyjnych;

2) przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewniać ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi przepisami odrębnymi.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji drogowej i infrastruktury technicznej:

1) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru poprzez istniejącą drogę klasy głównej, oznaczoną symbolem KDG, drogę klasy zbiorczej oznaczoną symbolem KDZ, drogę klasy lokalnej oznaczoną symbolem KDL oraz drogi wewnętrzne KDW;

2) powiązania komunikacyjne z zewnętrznym układem komunikacyjnym ponadlokalnym zapewnia się poprzez drogi określone w pkt 1;

3) ustala się obsługę wszystkich terenów w granicach planu z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;

4) w ramach poszczególnych nieruchomości, należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, zapewniającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

5) nowe sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na terenach oznaczonych symbolem IT lub KDr,IT;

6) w przypadku braku możliwości lokalizowania sieci na zasadach określonych w pkt 5, dopuszcza się lokalizację na terenach o innym przeznaczeniu o ile określone w ustaleniach szczegółowych przeznaczenie terenu oraz możliwości jego zabudowy, zostaną zachowane;

7) stosownie do potrzeb, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, wymianę lub likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę jej parametrów;

8) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) rozbudowę i budowę sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż dn100 mm, włączoną do istniejącej sieci magistralnej;

b) dla potrzeb przeciwpożarowych dla całego obszaru planu, zaopatrzenie z sieci wodociągowej z uwzględnieniem hydrantów lub zbiorników przeciwpożarowych;

c) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych (studni);

9) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:

a) budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy nie mniejszej niż dn200 mm i tłocznej o średnicy nie mniejszej niż dn63 mm;

b) budowę przepompowni ścieków na terenach określonych na rysunku planu;

c) dopuszcza się realizację przepompowni na terenach innych niż wskazane na rysunku planu, o ile zostanie zachowane określone w ustaleniach szczegółowych przeznaczenie terenu oraz możliwości jego zabudowy;

10) w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:

a) budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nie mniejszej niż dn300 mm, z odprowadzeniem wód opadowych do odbiornika położonego poza granicami planu;

b) dopuszcza się rozsączanie wód opadowych do gruntu po podczyszczeniu lub magazynowanie ich w zbiornikach retencyjnych na działkach;

11) w zakresie sieci elektroenergetycznej ustala się obsługę poprzez linie kablowe podziemne średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe, oznaczone na rysunku planu symbolem E, z zachowaniem następujących warunków:

a) w zależności od potrzeb ustala się przebudowę napowietrznych sieci średniego napięcia oznaczonych na rysunku planu;

b) sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia należy prowadzić jako kablowe podziemne;

c) dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych w obrębie terenów o innym przeznaczeniu, o ile spełniają wymogi przepisów odrębnych;

12) w zakresie sieci i systemów telekomunikacyjnych ustala się:

a) przebudowę i rozbudowę istniejącego systemu infrastruktury kablowej podziemnej;

b) rozbudowę systemu telekomunikacji bezprzewodowej;

13) w zakresie zaopatrzenia w gaz do celów grzewczych lub technologicznych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, ustala się: przebudowę, rozbudowę istniejącej sieci niskiego i średniego ciśnienia o minimalnej średnicy dn32 mm;

14) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się- stosowanie wszystkich rodzajów systemów grzewczych;

15) odpady komunalne lub podobne do komunalnych należy gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i odprowadzać zgodnie przepisami odrębnymi; dopuszcza się stosowanie zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę odpadów w miejscach spełniających warunki wynikające z przepisów odrębnych, w tymw pasach drogowych;

16) odpady inne niż komunalne oraz niebezpieczne winny być poddane utylizacji, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

§ 9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowaniai użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu, tereny mogą być zagospodarowane i zabudowane w dotychczasowy sposób.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 10. Ustalenia dla terenów o łącznej powierzchni 4,27 ha oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL (2,43 ha), 3ZL (1,84 ha):

1) przeznaczenie terenów - tereny lasów;

2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu - zakaz zabudowy;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej - dojazd do terenu 1ZL z drogi 06KDW, do terenu 3ZL z terenów przyległych;

4) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 11. Ustalenia dla terenu o powierzchni 15,48 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U,P:

1) przeznaczenie terenu - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej, dopuszcza się realizację jednego mieszkania służbowego dla jednego zakładu, o powierzchni użytkowej do 150 m 2 ;

2) zasady i warunki podziału nieruchomości - dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania:

a) min. szerokość frontu działki - 30 m;

b) min. powierzchnia działki - 2000 m 2 ;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg napowietrznej linii wysokiego napięcia, oznaczonej na rysunku planu;

b) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyżej niż 12,0 m;

c) geometria dachu - dopuszcza się stosowanie wszystkich rodzajów dachów;

d) kąt nachylenia dachu - do 35 o ;

e) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 60 % powierzchni działki;

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mniej niż 10 % powierzchni działki;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dojazd - z drogi 02KDZ i 05KDW;

b) parkowanie - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych lub na 25 m 2 powierzchni usług handlowych lub na 40 m 2 powierzchni użytkowej innych usług;

c) woda - zgodnie z ustaleniami § 8;

d) energia elektryczna - zgodnie z ustaleniami § 8;

e) ścieki sanitarne - zgodnie z ustaleniami § 8;

f) wody opadowe - zgodnie z ustaleniami § 8;

g) gaz - zgodnie z ustaleniami § 8;

5) ochrona zabytków: teren częściowo położony w strefie WIII ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia zawarte w § 5;

6) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

7) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 30 %.

§ 12. Ustalenia dla terenu o powierzchni 12,27 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 4R :

1) przeznaczenie terenu - teren rolniczy;

2) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej - dojazd - z drogi 05KDW;

3) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4.

§ 13. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,40 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się realizację jednego mieszkania służbowego dla jednego zakładu, o powierzchni użytkowej do 150 m 2 ;

2) zasady i warunki podziału nieruchomości - dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania:

a) min. szerokość frontu działki - 35 m;

b) min. powierzchnia działki - 1500 m 2 ;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyżej niż 12 m;

b) geometria dachu - dopuszcza się stosowanie wszystkich rodzajów dachów;

c) kąt nachylenia dachu - do 35 o ;

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 60 % powierzchni działki;

e) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mniej niż 10 % powierzchni działki;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dojazd - z drogi 01KDG i drogi 08KDW;

b) parkowanie - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych lub na 25 m 2 powierzchni usług handlowych lub na 40 m 2 powierzchni użytkowej innych usług;

c) woda - zgodnie z ustaleniami § 8;

d) energia elektryczna - zgodnie z ustaleniami § 8;

e) ścieki sanitarne - zgodnie z ustaleniami § 8;

f) wody opadowe - zgodnie z ustaleniami §8;

g) gaz - zgodnie z ustaleniami § 8;

5) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

6) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 14. Ustalenia dla terenów o łącznej powierzchni 20,80 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 6P,U (15,08 ha), 7P,U (5,72 ha):

1) przeznaczenie terenów - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej, dopuszcza się realizację jednego mieszkania służbowego dla jednego zakładu, o powierzchni użytkowej do 150 m 2 ;

2) zasady i warunki podziału nieruchomości - dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania:

a) min. szerokość frontu działki - 25 m;

b) min. powierzchnia działki - 1000 m 2 ;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) w zagospodarowaniu terenów uwzględnić przebieg napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia, oznaczony na rysunku planu;

b) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyżej niż 12 m;

c) geometria dachu - dopuszcza się stosowanie wszystkich rodzajów dachów;

d) kąt nachylenia dachu - do 35 o ;

e) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 70 % powierzchni działki;

f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 10 % powierzchni działki;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dojazd - teren 6P,U z drogi 02KDZ, teren 7P,U z drogi 02KDZ i 08KDW;

b) parkowanie - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych lub na 25 m 2 powierzchni usług handlowych lub na 40 m 2 powierzchni użytkowej innych usług;

c) woda - zgodnie z ustaleniami § 8;

d) energia elektryczna - zgodnie z ustaleniami § 8;

e) ścieki sanitarne - zgodnie z ustaleniami § 8;

f) wody opadowe - zgodnie z ustaleniami § 8;

g) gaz - zgodnie z ustaleniami § 8;

5) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

6) ochrona zabytków: teren 6P,U częściowo położony w strefie WIII ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia zawarte w § 5;

7) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 30 %.

§ 15. Ustalenia dla terenów o łącznej powierzchni 56,97 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 8P,U (10,72 ha), 9P,U (6,55 ha), 10P,U (6,52), 11P,U (23,17 ha), 12P,U (10,01 ha):

1) przeznaczenie terenów - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej, dopuszcza się realizację jednego mieszkania służbowego dla jednego zakładu, o powierzchni użytkowej do 150 m 2 ;

2) zasady i warunki podziału nieruchomości - dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania:

a) min. szerokość frontu działki - 50 m;

b) min. powierzchnia działki - 4000 m 2 ;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) w zagospodarowaniu terenów 8P,U; 9P,U i 10P,U uwzględnić przebieg napowietrznej linii energetycznej średniego i wysokiego napięcia, oznaczony na rysunku planu;

b) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyżej niż 12 m;

c) geometria dachu - dopuszcza się stosowanie wszystkich rodzajów dachów;

d) kąt nachylenia dachu - do 35 o ;

e) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 70 % powierzchni działki;

f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 10 % powierzchni działki;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dojazd - do terenu 8P,U z drogi 03KDL; do pozostałych terenów z drogi 03KDL i 04KDW;

b) parkowanie - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych lub na 25 m 2 powierzchni usług handlowych lub na 40 m 2 powierzchni użytkowej innych usług;

c) woda - zgodnie z ustaleniami § 8;

d) energia elektryczna - zgodnie z ustaleniami § 8;

e) ścieki sanitarne - zgodnie z ustaleniami § 8;

f) wody opadowe - zgodnie z ustaleniami § 8;

g) gaz - zgodnie z ustaleniami § 8;

5) ochrona zabytków: tereny 8P,U; 9P,U; 10P,U i 11P,U częściowo położone w strefie WIII ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia zawarte w § 5;

6) ochrona środowiska, przyrody:

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

b) na terenie 10P,U wyznaczono zgodnie z rysunkiem planu, obszary zieleni nieurządzonej (o charakterze naturalnym), wodno-błotne (do zachowania) z zakazem zabudowy;

c) na terenach 9P,U i 10P,U wyznacza się obszary zieleni izolacyjnej, zgodniez rysunkiem planu;

7) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 30 %.

§ 16. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,57 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13IT:

1) przeznaczenie terenu - teren obiektów infrastruktury technicznej;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz podziału terenu;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej - z drogi 02KDZ;

4) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 17. Ustalenia dla terenu komunikacji o powierzchni 3,10 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDG :

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej klasy głównej;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz podziału terenu;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość drogi zmienna zgodnie z rysunkiem planu;

b) w przestrzeni drogi ograniczonej liniami rozgraniczającymi, dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego podziemnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) w przestrzeniach drogi ograniczonej liniami rozgraniczającymi, należy zrealizować oświetlenie drogowe;

4) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 18. Ustalenia dla terenu komunikacji o powierzchni 2,87 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 02KDZ :

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren drogi publicznej klasy zbiorczej;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz podziału terenu;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość drogi zmienna zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

b) w przestrzeni drogi ograniczonej liniami rozgraniczającymi, dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego podziemnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) w przestrzeniach drogi ograniczonej liniami rozgraniczającymi, należy zrealizować oświetlenie drogowe;

4) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 19. Ustalenia dla terenu komunikacji o powierzchni 1,51 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 03KDL :

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren dróg publicznych klasy lokalnej;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz podziału terenu;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających 20 m;

b) w przestrzeni dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego podziemnego zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) w przestrzeniach dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, należy zrealizować oświetlenie drogowe;

4) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 20. Ustalenia dla terenu o powierzchni 2,82 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 04KDW :

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren drogi wewnętrznej;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz podziału terenu;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 15 m - 25 m;

b) w przestrzeni dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego podziemnego;

c) w przestrzeniach dróg ograniczonej liniami rozgraniczającymi, należy zrealizować oświetlenie drogowe;

4) ochrona zabytków: teren częściowo położony w strefie WIII ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia zawarte w § 5;

5) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

6) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 21. Ustalenia dla terenu komunikacji o powierzchni 0,75 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 05KDW :

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren drogi wewnętrznej;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz podziału terenu;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu;

b) w przestrzeni drogi ograniczonej liniami rozgraniczającymi, dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego podziemnego;

4) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 22. Ustalenia dla terenów komunikacji o łącznej powierzchni 1,31 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 06KDr,IT (0,93 ha) i 07KDr,IT (0,38 ha):

1) podstawowe przeznaczenie terenów - tereny ścieżki rowerowej, tereny obiektów infrastruktury technicznej;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz podziału terenów;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczających 15 m;

4) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 23. Ustalenia dla terenu komunikacji o powierzchni 0,44 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 08KDW :

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren drogi wewnętrznej;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz podziału terenu;

3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu;

b) w przestrzeni drogi ograniczonej liniami rozgraniczającymi, dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego podziemnego;

c) zakazuje się realizacji zjazdu na drogę 01KDG;

4) ochrona środowiska, przyrody - obowiązują ustalenia zawarte w § 4;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe

§ 24. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Złocieniec.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanyw skali 1:2000

Zalacznik1.pdf

rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany w skali 1:2000

wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu objętego planem
Zalacznik2.pdf

wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu objętego planem


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/173/2012
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Ulica Czaplinecka"

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871 z 2011r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901)Rada Miejska w Złocieńcu rozstrzyga, co następuje.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniu 29 marca 2012 r. wpłynęła jedna uwaga dotycząca przebiegu drogi 04kDW przez działki
nr ewidencyjny 30 obręb 13 i działki nr ewidencyjny 3/1 obręb Bobrowo.

Składający uwagę, będący właścicielem obu działek, wnosił o zmianę przebiegu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 04KDW, w taki sposób, aby wschodnia granica projektowanej drogi opierała się na granicy działki nr 30 obręb 13 miasta Złocieniec oraz działki nr 3/1 obręb Bobrowo gm. Złocieniec.

Uwaga została uwzględniona.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/173/2012
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Ulica Czaplinecka",

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.: Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.: Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r.: Nr 127, poz. 880, z 2008 r.: Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 r.: Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871, z 2011 r.: Nr 32 poz. 159) Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców ustalone miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obejmują:

1) budowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach projektowanych dróg;

2) rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektowanych dróg;

3) rozbudowę sieci wodociągowej;

4) budowę nawierzchni jezdni i chodników projektowanych dróg;

5) budowę oświetlenia drogowego.

2. Zasady finansowania zadań własnych gminy:

1) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne będą ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy kolejny rok;

2) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych, finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami;

3) zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnych, finansowane będą na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przez budżet miasta lub na podstawie umów z innymi podmiotami;

4) zadania w zakresie budowy pozostałych sieci, w tym sieci energetycznych i gazowych, realizowane i finansowane będą zgodnie z przepisami odrębnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »