reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/531/12 Rady Miasta Szczecin

z dnia 4 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek "Pleciuga" w Szczecinie

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek "Pleciuga" w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504; z 2011 r. Nr 207, poz. 1230); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIX/932/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek "Pleciuga" w Szczecinie (zmienionej uchwałą Nr XLVI/1167/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

" Teatr Lalek jest samorządową instytucją kultury oraz instytucją artystyczną. Teatr Lalek działa w formie właściwej dla teatru. " ;

2) § 5. otrzymuje brzmienie:

" § 5. 1. 1. Działalność kulturalna Teatru Lalek organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.

2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

3. Teatr Lalek może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej. " ;

3) § 6. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

" Dyrektor może powołać i odwołać dyrektora artystycznego lub zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta. " ;

4) tytuł rozdziału IV Statutu otrzymuje brzmienie:

" Źródła finansowania. " ;

5) § 8. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

" Teatr Lalek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. " ;

6) § 8. ust. 3. otrzymuje brzmienie:

" Plan finansowy Teatru Lalek oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. " ;

7) § 9. otrzymuje brzmienie:

" § 9. 1. Teatr Lalek może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:

1) działalności statutowej,

2) sprzedaży składników majątku ruchomego,

3) najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,

5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

7) innych źródeł,

8) działalności gospodarczej,

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru Lalek ustala organizatorprzekazuje środki finansowe w formie:

1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama