reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/535/12 Rady Miasta Szczecin

z dnia 4 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury "Słowianin" w Szczecinie

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury "Słowianin" w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i r 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568,Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091,Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504; z 2011 r. Nr 207, poz. 1230); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIX/931/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury "Słowianin" w Szczecinie (zmienionej uchwałą Nr XXXIV/869/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2009 r.oraz uchwałą Nr XLVI/1176/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

" Dom Kultury "Słowianin" jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury. " ;

2) § 5. otrzymuje brzmienie:

" "Słowianin" może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej. " ;

3) § 6. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

" Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta. " ;

4) tytuł rozdziału IV Statutu otrzymuje brzmienie:

" Źródła finansowania. " ;

5) § 9. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

"Słowianin" gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora."

6) § 9. ust. 3. otrzymuje brzmienie:

" Plan finansowy "Słowianina" oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. " ;

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

" § 10. 1. "Słowianin" może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: " .

1. działalności statutowej,

2. sprzedaży składników majątku ruchomego,

3. najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4. dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,

5. dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

6. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

7. innych źródeł,

8. działalności gospodarczej,

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Domu Kultury "Słowianin" ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:

1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama