reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/536/12 Rady Miasta Szczecin

z dnia 4 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504; z 2011 r. Nr 207, poz. 1230), art 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 207, poz. 1230); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIX/934/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie (zmienionej uchwałą Nr LVII/1068/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2006 r oraz uchwałą Nr XLVI/1165/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

" Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla bibliotek. " ;

2) § 2. ust. 4. dodaje się ust. 4. w brzmieniu:

" Biblioteka stanowi samodzielną instytucję kultury w rozumieniu art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach. " ;

3) § 6. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

" Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta. " ;

4) § 8. ust. 1. w brzmieniu: "Wykaz jednostek organizacyjnych Biblioteki zawiera załącznik do Statutu" staje się ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu.

5) tytuł rozdziału IV Statutu otrzymuje brzmienie:

" Źródła finansowania działalności biblioteki. " ;

6) § 9. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

" Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mieniaoraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. " ;

7) § 9. ust. 3. otrzymuje brzmienie:

" Plan finansowy Biblioteki oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. " ;

8) § 10. otrzymuje brzmienie:

" § 10. 1. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:

1) działalności statutowej,

2) sprzedaży składników majątku ruchomego,

3) najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,

5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

7) innych źródeł,

8) działalności gospodarczej,

2. w § 10 uchyla się ust. 2.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:

1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/536/12
Rady Miasta Szczecin
z dnia 4 czerwca 2012 r.

Załącznik do Statutu


Wykaz jednostek organizacyjnych Biblioteki:

1. Centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Hoene - Wrońskiego 1

2. Filia Nr 1, ul. Bolesława Śmiałego 4

3. Filia Nr 2, ul. Sikorskiego 10

4. Filia Nr 3, ul. Światowida 97

5. Filia Nr 4, ul. Barnima 25

6. Filia Nr 5, ul. Mieszka I 105

7. Filia Nr 6, ul. Dziennikarska 39

8. Filia Nr 8, ul. Konopnickiej 9

9. Filia Nr 9 dziecięca, ul. Księżnej Anastazji 27/2

10. Filia Nr 10, ul. Bałtycka 6

11. Filia Nr 11, ul. Pogodna 49

12. Filia Nr 12, ul. Marcina 1

13. Filia Nr 13, ul. Ks. Zofii 2

14. Filia Nr 14, ul. Krzemienna 17

15. Filia Nr 17, ul. Łukasiewicza 8

16. Filia Nr 18, ul. Bat. Chłopskich 26a

17. Filia Nr 19, ul. Włościańska 1

18. Filia Nr 20, ul. Śląska 21

19. Filia Nr 22, ul. Narutowicza 4

20. Filia Nr 24, ul. Bohaterów Warszawy 55

21. Filia Nr 25, ul. Ku Słońcu 76

22. Filia Nr 28, ul. Lotników 7

23. Filia Nr 29, ul. Kresowa 1

24. Filia Nr 30, ul. 9 Maja 17

25. Filia Nr 36, ul. Bartnicza 10a

26. Filia Nr 38, ul. 26 Kwietnia 1

27. Filia Nr 41, ul. Piaseczna 40

28. Filia Nr 42, ul. Potulicka 29

29. Filia Nr 43, ul. Klonowica 5

30. Filia Nr 45, ul. Bohaterów Warszawy 34/35

31. Filia Nr 46, ul. Nad Odrą 26

32. Filia Nr 48, ul. Rydla 93

33. Filia Nr 50, ul. Maciejewicza 27

34. Filia Nr 53, ul. Seledynowa 50

35. Filia Nr 3 dziecięca, ul. Nałkowskiej 15

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama