| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/210/2012 Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo

Na podstawie art. 42 ust 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz.1, nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011r. Nr149, poz.887, Nr 205, poz. 1206), Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz:

1) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagoga i psychologa - w wymiarze 24 godzin,

2) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku logopedy - w wymiarze 22 godzin,

3) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku nauczyciela w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i dzieci z innych grup wiekowych - w wymiarze 22 godzin,

4) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzących gimnastykę korekcyjną - w wymiarze 18 godzin.

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w ust.1 pkt 1-3 przez godzinę zajęć lekcyjnych należy rozumieć jednostkę trwającą 60 minut, a dla nauczycieli wymienionych w ust. 1 pkt 4 - 45 minut.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/278/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki


Uzasadnienie

Zgodnie z art.42 ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku m.in. pedagoga , psychologa i logopedy. Delegacja do wydania stosownej uchwały nie wskazuje górnego pułapu godzin dla nauczycieli zatrudnionych na w/w stanowiskach, co oznacza, że zgodnie z art.42 ust.1 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Jest to jedyne ograniczenie. Orzecznictwo w tej sprawie (uchwała Sądu Najwyższego z 21 marca 2012r. - III PZP 2/12) wskazuje, że rada gminy może swobodnie określać liczbę godzin dla w/w stanowisk i nie musi się stosować do sztywnej liczby godzin wskazanej w Karcie Nauczyciela.

Od dnia 1 września 2012 roku obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla pedagoga i psychologa będzie wynosił 24 godzin natomiast dla logopedy 22 godziny. Podniesienie obowiązkowego wymiaru wynika ze zwiększonych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które obliguje dyrektorów szkół do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdecydowanie większym zakresie niż miało to miejsce przed wejściem w życie tego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »