| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/210/2012 Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo

Na podstawie art. 42 ust 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz.1, nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011r. Nr149, poz.887, Nr 205, poz. 1206), Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz:

1) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagoga i psychologa - w wymiarze 24 godzin,

2) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku logopedy - w wymiarze 22 godzin,

3) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku nauczyciela w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i dzieci z innych grup wiekowych - w wymiarze 22 godzin,

4) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzących gimnastykę korekcyjną - w wymiarze 18 godzin.

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w ust.1 pkt 1-3 przez godzinę zajęć lekcyjnych należy rozumieć jednostkę trwającą 60 minut, a dla nauczycieli wymienionych w ust. 1 pkt 4 - 45 minut.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/278/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki


Uzasadnienie

Zgodnie z art.42 ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku m.in. pedagoga , psychologa i logopedy. Delegacja do wydania stosownej uchwały nie wskazuje górnego pułapu godzin dla nauczycieli zatrudnionych na w/w stanowiskach, co oznacza, że zgodnie z art.42 ust.1 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Jest to jedyne ograniczenie. Orzecznictwo w tej sprawie (uchwała Sądu Najwyższego z 21 marca 2012r. - III PZP 2/12) wskazuje, że rada gminy może swobodnie określać liczbę godzin dla w/w stanowisk i nie musi się stosować do sztywnej liczby godzin wskazanej w Karcie Nauczyciela.

Od dnia 1 września 2012 roku obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla pedagoga i psychologa będzie wynosił 24 godzin natomiast dla logopedy 22 godziny. Podniesienie obowiązkowego wymiaru wynika ze zwiększonych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które obliguje dyrektorów szkół do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdecydowanie większym zakresie niż miało to miejsce przed wejściem w życie tego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »