| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/214/2012 Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Drawskiego oraz jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Na podstawie art. 12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwiec 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1592; z 2002 roku nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688, z 2003 roku nr 214, poz. 1806 nr 162, poz. 1568; z 2004 roku nr 153, poz. 1271, nr 102, poz,. 1055, nr 214, poz. 1806; z 2007 roku nr 173, poz. 1218; z 2008 roku nr 180, poz. 1111; z 2009 roku nr 223, poz. 1458, nr 92, poz. 753; z 2010 roku nr 28, poz. 142 i 146, nr 106, poz. 675; z 2011 roku nr 157, poz. 1241, nr 40, poz. 230, nr 21, poz. 113, nr 217, poz. 1281, nr 149, poz. 887) oraz art.59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz.1240; z 2010 roku nr 28, poz. 146, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 96, poz. 620; z 2011 roku nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, nr 201, poz. 1183, nr 185, poz. 1092, nr 234, poz. 1386, nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429) Rada Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania odraczania terminu oraz rozkładania na raty zapłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających od dłużnika Powiatowi Drawskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

§ 2. Użyte w treści uchwały określenia, oznaczają:

• należność pieniężna - przypadająca od dłużnika, według stanu na dzień stosowania ulgi, kwota należności wraz z odsetkami oraz kosztami jej dochodzenia,

• dłużnik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana do zapłaty należności pieniężnej na rzecz Powiatu Drawskiego lub jego jednostek organizacyjnych,

• jednostka organizacyjna powiatu - jednostki budżetowe,

• ulga w spłacie - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty.

§ 3. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności odbywa się w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 4. 1. W przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, niezależnie od zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności określonych niniejszą uchwałą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 59 poz. 404 z póżn.zm).

2. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań dla przedsiębiorcy, w przypadkach określonych w § 6 lit. b) i f) oraz w § 8 ust. 1, stanowi pomoc de mini mis - jeżeli udzielenie ulgi stanowić będzie pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust.1 traktatu WE - i udzielane jest przy zachowaniu warunków rozporządzenia Komisji(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE 1 379 z29.12.2006r.).

3. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy uzyskana w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku wraz z planowaną pomocą objętą wnioskiem nie przekracza 200.000,- euro, w sektorze transportu - 100.000,- euro i przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki programu pomocowego objętego niniejszą uchwałą.

4. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis winien przedłożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) pozostałe informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 5. Przepisy uchwały nie stosuje się do należności, co do których stosowanie ulg określają odrębne przepisy.

§ 6. Należność pieniężna może być umorzona w całości lub części, w przypadku jej całkowitej nieściągalności, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

a/ dłużnik - osoba fizyczna - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza 6.000,-

b/ ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną,

c/ w postępowaniu egzekucyjnym zapadło orzeczenie o jego umorzeniu z powodu braku mienia mogącego służyć zaspokojeniu wierzyciela lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne z innych powodów,

d/ dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z rejestru osób prawnych, a odpowiedzialność za długi nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

e/ sąd umorzył postępowanie upadłościowe lub oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania,

f/ umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem publicznym lub interesem gospodarczym powiatu,

g/ kwota należności jest mniejsza niż koszty wezwania do jej uiszczenia,

h/ nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby,

i/ dotyczy odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej,

j/ nastąpiło przedawnienie.

§ 7. 1. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.

2. Zasadność umorzenia potwierdzona musi być danymi zawartymi w dokumentach dołączonych do wniosku. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, dokumentującym przynajmniej jedną z przesłanek o których mowa w § 6.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiedzialność solidarną ponoszą również inne osoby, może nastąpić tylko wtedy gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

4. Umorzenie należności, o której mowa w § 6 pkt a), d), e), g), h), j) może nastąpić z urzędu w trybie jednostronnego oświadczenia woli.

5. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.

§ 8. 1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem do dnia upływu terminu spłaty.

3. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci wierzytelności w odroczonym terminie - wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi należnymi od pierwotnego dnia wymagalności;

2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

4. W przypadku należności zawierających podatek VAT, warunkiem odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty jest uprzednie uregulowanie przez dłużnika całego podatku VAT.

§ 9. 1. Wnioski o umorzenie wierzytelności lub o udzielenie ulgi w ich spłacie rozpatrują:

1) merytorycznie właściwi kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa, jeżeli wierzytelność przypisana jest w księgach rachunkowych Starostwa;

2) kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych, jeżeli wierzytelność przypisana jest w księgach rachunkowych jednostki.

2. Osoby o których mowa w ust.1 przedkładają projekty: umowy, porozumienia lub oświadczenia , o których mowa w § 12 wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją, celem podjęcia ostatecznej decyzji przez Zarząd Powiatu, jeżeli zgodnie z § 10 i § 11 jest on właściwy do podjęcia decyzji.

§ 10. 1. Do umarzania należności upoważnieni są:

1) w zakresie należności Powiatu Drawskiego i Starostwa jako jednostki - Zarząd Powiatu z wyjątkiem tych, dla których zastrzeżona jest właściwość Starosty Drawskiego.

2) w zakresie należności Starostwa Powiatowego, wynikających ze stosunku pracy - Starosta Drawski

2. w zakresie należności przysługującym jednostkom organizacyjnym:

a/ kierownicy tych jednostek - jeżeli wartość należności nie przekracza 1.000,-

b/ Zarząd Powiatu- na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość należności przekracza kwotę określoną pod literą "a".

§ 11. 1. Do odraczania terminu zapłaty lub rozłożenie płatności na raty bez względu na wielkość kwoty uprawniony jest:

1) kierownik jednostki organizacyjnej powiatu - na okres do 12 miesięcy

2) Zarząd Powiatu - na okres do 24 miesięcy

§ 12. 1. Umorzenie należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty w formie pisemnej (umowa, porozumienie lub oświadczenie)

§ 13. Uprawniony organ może cofnąć swoją decyzje o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.

§ 14. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są przedłożyć Zarządowi Powiatu sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz z przyznanych ulg w spłacie należności wraz z uzasadnieniem, w terminie do 28 lutego następnego roku za rok budżetowy.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu informacje o udzielonych ulgach wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku, w terminie przedkładania sprawozdania z wykonania budżetu.

§ 15. Wnioski o udzielenie ulg w spłacie należności wymienionych w § 1 nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 18. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. z 2007r. Nr59, poz.404 z późn.zm) projekt niniejszej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Lauersdorf

Załącznik do Uchwały Nr XXI/214/2012
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

SPRAWOZDANIE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »