reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/IV/122/12 Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia warunków umorzenia w caości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) Rada Powiatu w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa o wspieraniu rodziny - ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.);

2) ustawa o pomocy społecznej - ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);

3) dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat- dochód na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;

5) piecza zastępcza - instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny;

6) dziecko - dziecko przebywające w pieczy zastępczej;

7) wychowanek pełnoletni - osobę, która po osiągnięciu pełnoletniości pozostała w pieczy zastępczej na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny;

8) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat - osobę lub osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1 - 5 ustawy o wspieraniu rodziny;

9) rodzina - rodzinę w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;

10) rodzice - rodziców naturalnych dziecka lub rodziców pełnoletniego wychowanka;

11) opłata - miesięczną opłatę za pobyt dziecka lub wychowanka pełnoletniego w pieczy zastępczej w wysokości określonej na zasadach art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny,

12) ulga - umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

§ 3. 1.Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub wychowanka pełnoletniego w pieczy zastępczej następuje na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub z urzędu na czas określony, nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

2.Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat nie przekracza 250% kryterium dochodowego,

2) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, lub w pieczy zastępczej,

3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką,

4) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

5) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat jest osobą bezdomną,

6) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona,

7) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat jest nieletnia i pozostaje na utrzymaniu innych osób,

8) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,

9) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat reguluje dobrowolne lub zasądzone postanowieniem sądowym alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej,

10) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność uzasadniająca odstąpienie, w szczególności długotrwała choroba osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat, jej bezrobocie, alkoholizm, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w jej mieniu w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

11) ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osoby lub rodziny nadmierne obciążenie finansowe.

§ 4. Umorzenie opłat w całości, łącznie z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat, w sytuacji gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłat możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) osoba zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu,

4) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat zmarła.

§ 5. 1.Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat lub z urzędu należność z tytułu opłat łącznie z odsetkami może zostać umorzona w części, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty współpracuje z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym, na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, co zostało potwierdzone przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego,

2) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat wychowuje inne małoletnie dzieci pozostające pod jej opieką,

3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w placówkach, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w pieczy zastępczej,

4) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

5) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat jest osobą bezdomną,

6) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona,

7) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat jest nieletnia i pozostaje na utrzymaniu innych osób,

8) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,

9) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat reguluje dobrowolne lub zasądzone postanowieniem sądowym alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej,

10) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat, jej bezrobocie, alkoholizm, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w jej mieniu w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

11) ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osoby lub rodziny nadmierne obciążenie finansowe.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się kryteria częściowego umorzenia należności w oparciu o wskaźniki zawarte w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do uchwały.

3. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

4.Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia.

§ 6. 1.Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty następuje na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty współpracuje z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym, na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, co zostało potwierdzone przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego,

2) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat wychowuje inne małoletnie dzieci pozostające pod jej opieką,

3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w placówkach, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w pieczy zastępczej,

4) osoba zobowiązana do ponoszenia opłat przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

5) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat, jej bezrobocie, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w jej mieniu w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty udziela się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy.

3. Od opłat, w stosunku do których zastosowano ulgę, nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności, chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.

4. W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego opłaty na warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 7. 1.Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

2.W przypadku, gdy w pieczy zastępczej przebywa rodzeństwo, wydaje się jedną decyzję obejmującą wszystkie umieszczone w niej dzieci.

3.Udzielenie ulgi może nastąpić po wnikliwym rozpoznaniu wszystkich okoliczności sprawy, w oparciu o zgromadzone przez organ dokumenty, w szczególności organ może żądać od osób zobowiązanych wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, w tym możliwe jest sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego potwierdzającego sytuacje majątkową, rodzinną i zdrowotną osoby zobowiązanej.

4.Po wyczerpaniu postępowania o ustalenie adresu rodziców biologicznych oraz po dwukrotnym wystąpieniu do Centralnego Biura Adresowego w odstępnie trzech miesięcy i uzyskaniu informacji o braku możliwości ustalenia adresu, zaprzestaje się dokonywania czynności w zakresie zastosowania ulg, o których mowa w niniejszej uchwale.

5.Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej są z niej zwolnieni za okres nieobecności dziecka w pieczy zastępczej, w przypadku wydania przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie dziecka. Zwolnienie następuje w przypadku, gdy urlopowanie trwa dłużej niż siedem dni w miesiącu, a dziecko przebywa pod opieką rodziców. Warunkiem jest udokumentowanie urlopowania dziecka w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu urlopowania.

6.Za okres nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w placówce, w tym za okres samowolnego opuszczenia placówki, nie ma zastosowania dla zobowiązanych zwolnienia z opłat.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sławieńskiemu.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/III/198/09 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, zamieszkałej na terenie powiatu sławieńskiego w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz Uchwała Nr XXVI/II/187/2004 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz osób pełnoletnich, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywają w rodzinach zastępczych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Opłatę, o której mowa, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając niniejszą uchwałę, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty.


Załącznik do Uchwały Nr XXV/IV/122/12
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama