reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 29 marca 2012 r.

sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 7 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002, z późn.zm.) po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii, organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy, dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/131/2012
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 29 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
GMINY WIERZCHOWO

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Rozdział 1.
Cele oraz wykonawcy programu

§ 1. 1. Celem programu jest:

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Wierzchowo,

2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,

3) Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę.

2. Wykonawcami programu są:

1) Straż Gminy Wierzchowo,

2) Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska,

3) Schronisko dla zwierząt ANIMALS z Białogardu,

4) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Wierzchowo.

Rozdział 2.
Realizacja założonych celów

§ 2. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie przez:

1) Odławianie bezdomnych psów prowadzone przez pracowników schroniska,

2) Zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt zagubionych, wałęsających się, pozostających bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, zebranych z terenu Gminy Wierzchowo,

3) Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia,

4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji a wynikających z realizowania przepisów ustawy o ochronie zwierząt,

5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku.

6) Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Wierzchowo, w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości,

7) Wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

Rozdział 3.
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych

§ 3. 1. Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych wykonywana będzie na koszt Gminy Wierzchowo,

2. Gmina Wierzchowo w celu propagowania zabiegów kastracji i sterylizacji wprowadzi mechanizm finansowy, zapewniający właścicielom psów i kotów:

1) zawarcie umowy przez Gminę Wierzchowo z zakładami leczniczymi dla zwierząt (na wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji),

2) dofinansowanie (30% wysokości przeprowadzonego zabiegu) w ilości maksymalnie 2 sztuk zwierząt rocznie,

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele zwierząt, którzy:

1) są mieszkańcami Gminy Wierzchowo,

2) przedstawią aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

3) przedstawią fakturę wystawioną przez zakład leczniczy na wykonaną usługę,

4. Usypianie ślepych miotów i sterylizacja wykonywana będzie na koszt Gminy Wierzchowo do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym,

5. Gmina Wierzchowo utworzy i prowadzić będzie rejestr społecznych opiekunów kotów tzw. podwórkowych; udzielać im będzie wszechstronnej pomocy oraz prowadzić będzie edukację w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt.

6. Gmina Wierzchowo umożliwi bezpłatne usypianie ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela lub przy współudziale Gminy Wierzchowo dla osób, które złożą stosowne zaświadczenie o niskich dochodach, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym

Rozdział 4.
Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę

§ 4. Gmina Wierzchowo zapewnia pokrycie kosztów obserwacji zwierząt w przypadku pokąsania, jeżeli jego właściciel przedstawi zaświadczenie o dokonaniu szczepienia przeciwko wściekliźnie. W przypadku braku takiego zaświadczenia koszt pokrywa właściciel zwierzęcia.

Rozdział 5.
Koordynacja działań

§ 5. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach programu z ramienia Wójta Gminy Wierzchowo jest Straż Gminna oraz pracownik zatrudniony na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama