reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Radowo Małe

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Radowo Małe dla terenów położonych w obrębach Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Karnice, Orle, Radowo Małe, Radowo Wielkie, Smorawina

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Radowo Małe uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Radowie Małym z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/15/2011 Rady Gminy w Radowie Małym z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe przyjętym Uchwałą Nr VIII/41/2011 Rady Gminy w Radowie Małym z dnia 19 lipca 2011 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Radowo Małe dla terenów położonych w obrębach Borkowo Małe, Borkowo Wielkie, Karnice, Orle, Radowo Małe, Radowo Wielkie, Smorawina dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni 937,34 ha, zwany dalej planem.

2. Granice opracowania planu zaznaczono na rysunkach planu w skali 1:5000 stanowiącymi załączniki nr 1A, 1B i 1C do niniejszej uchwały oraz na załącznikach nr 3A, 3B i 3C stanowiącym wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe.

3. Przedmiotem planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania i z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

4. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:

1) załączniki nr 1A, 1B i 1C - rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:5000;

2) załączniki nr 2A, 2B.1, 2B.2, 2C.1 i 2C.2 - rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000;

3) załączniki nr 3, 3A, 3B i 3C - wyrysy ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe";

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego;

5) załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

§ 2. 1. Na obszarze planu, ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości.

2. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują:

1) R - tereny rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy;

2) ZL - tereny leśne;

3) EW/R - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i terenów rolniczych;

4) RM - tereny zabudowy zagrodowej;

5) P, S - teren obiektów produkcyjno - usługowych, składów i magazynów;

6) RPO - teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

7) KD.Z - teren drogi publicznej zbiorczej;

8) KD.L - tereny dróg publicznych lokalnych;

9) KDW - teren dróg wewnętrznych ogólnodostępnych;

3. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu.

Rozdział 2.
Przepisy ogólne

§ 3. 1. Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej:

1) elektrownie będą pracowały bezobsługowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne;

2) inwestor zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, o przewidywanych terminach ukończenia budowy elektrowni wiatrowych oraz wykonania oznakowania przeszkodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i podania dokładnych współrzędnych lokalizacji elektrowni wiatrowych;

3) elektrownie połączyć liniami elektroenergetycznymi ze stacją elektroenergetyczną - GPZ (GPO); dopuszcza się, równoległe do linii elektroenergetycznych ułożenie linii teletechnicznych oraz sieci infrastruktury technicznej; dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.

2. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) konieczność przeprowadzenia monitoringu przedinwestycyjnego awifauny i chiropterofauny (z uwzględnieniem wszystkich okresów fenologicznych); zakres oraz czas trwania monitoringu skutków oddziaływania siłowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze (ze szczególnym uwzględnieniem migrujących zwierząt i ostoi ich bytowania) należy ustalić na podstawie przepisów odrębnych; w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na migrujące zwierzęta (zwłaszcza ptaki i nietoperze) lub ostoje ich bytowania zobowiązuje się do podjęcia działań ratunkowych w celu minimalizacji zagrożeń;

2) występujące w granicach planu urządzenia drenarskie i melioracyjne do zachowania, w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami i sieciami należy dostosować kolizję zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) fragment obszaru planu objęty granicami proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu OCHK- 1, obowiązuje:

a) zakaz zmiany stosunków wodnych,

b) zakaz zmiany przeznaczenia użytków zielonych w użytki rolne,

c) zakaz wykonywania melioracji osuszających,

d) zakaz budowy stawów rybnych;

4) na terenie obszaru planu znajdują się według Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Radowo Małe, proponowany zespół przyrodniczo - krajobrazowy oraz proponowany do utworzenia użytek ekologiczny o znaczeniu biocenotycznym z następującymi ograniczeniami w zagospodarowaniu:

a) zakaz zabudowy i grodzenia terenu,

b) zakaz eksploatacji torfu,

c) zakaz zmiany stosunków wodnych,

3. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego:

1) na terenie objętym planem znajduje się stanowisko archeologiczne objęte strefą "W.I." pełnej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej, wykluczającej wszelką działalność inwestycyjną i inną, w strefie "W .I." obowiązuje:

a) zakaz wszelkiej działalności inżynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi (np. kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew itd.) poza badaniami archeologicznymi oraz pracami zabezpieczającymi zabytek przed zniszczeniem, prowadzonymi na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków,

b) zachowanie istniejącego układu topograficznego terenu;

2) na terenie objętym planem znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą "W II" częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami; w strefie "W II" obowiązuje:

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

3) na terenie objętym planem znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą "W III" ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; strefa "W III" obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej, w granicach których obowiązuje:

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Na terenach, o łącznej powierzchni 271,13 ha, oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1A, 1B i 1C, symbolem ZL, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny leśne stanowiące jednocześnie strefę ochronną występowania znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko;

2) zagospodarowanie zgodnie z planem urządzania lasu;

3) fragmenty terenu objęte strefą "W I" pełnej ochrony archeologiczno konserwatorskiej, strefą "W II" częściowej ochrony stanowisk archeologicznych oraz strefą "W III" ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwały;

4) fragmenty terenu objęte granicami proponowanego do utworzenia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego - zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2, § 3, ust. 2 pkt. 4 niniejszej uchwały;

5) fragmenty terenu objęte granicami proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu OCHK - zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2, § 3, ust. 2, pkt. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Na terenach, o łącznej powierzchni 599.03 ha, oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1A, 1B, 1C i 2B.1, symbolem R, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny rolne stanowiące jednocześnie strefę ochronną występowania znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko;

2) zakaz lokalizacji zabudowy;

3) dopuszcza się prowadzenie urządzeń i linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruktury technicznej;

4) dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;

5) dopuszcza się możliwość podziałów geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę dróg montażowych oraz dróg dla celów serwisowych w okresie eksploatacji elektrowni wiatrowych;

7) dopuszcza się podziały geodezyjne na potrzeby wydzielenia placów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wydzielenia dróg serwisowych;

8) dopuszcza się dalsze użytkowanie dróg dojazdowych do pól;

9) fragmenty terenu objęte strefą "W I", "W II" i "W III" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwały;

10) fragmenty terenu objęte granicami proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu OCHK - zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2, § 3, ust. 2, pkt. 3 niniejszej uchwały;

11) fragmenty terenu objęte granicami proponowanego do utworzenia użytku ekologicznego - zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2, § 3, ust. 2 pkt. 4 niniejszej uchwały;

12) obsługę inżynieryjną zgodnie z Rozdziałem 2, § 3, ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 6. Na terenach, o łącznej powierzchni 8,41 ha, oznaczonych na załącznikach graficznych nr 2A i 2B.1, symbolem 1 EW/R o powierzchni 6,95 ha i 2 EW/R o powierzchni 1,46 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 2 wież elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW , o łącznej mocy do 7,0 MW;

2) poza obszarem lokalizacji wieży, placów montażowych i dróg eksploatacyjnych użytkowanie rolnicze;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 210 m,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wież elektrowni wiatrowych stanowiąca jednocześnie granicę terenów pod budowę elektrowni wiatrowych - według rysunku planu,

c) usytuowanie elektrowni wiatrowych nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu ustalonych w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej lokalizowanej w granicach i poza obszarem planu;

d) minimalna odległość między wieżami - 300 m,

e) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,

f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela na gondolach wiatrowych,

g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,

i) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę placów i dróg montażowych oraz dróg i placów dla celów serwisowych w okresie eksploatacji,

j) dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej towarzyszącej elektrowniom wiatrowym a także infrastruktury służącej rolniczemu wykorzystaniu terenu,

k) przez teren o symbolu 1 EW/R przebiegają istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 1, pkt 3 niniejszej uchwały,

l) fragmenty terenów o symbolu 1 EW/R i 2 EW/R objęte strefą "W III" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3, pkt 3 niniejszej uchwały,

m) dopuszcza się dalsze użytkowanie dróg dojazdowych do pól;

4) dopuszcza się możliwość podziałów geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz dopuszcza się podziały geodezyjne na potrzeby wydzielenia placów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wydzielenia dróg serwisowych;

5) obsługę komunikacyjną terenów od dróg publicznych poprzez drogi realizowane na czas budowy, montażu i celów serwisowych w okresie eksploatacji;

6) obsługę inżynieryjną, zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 7. Na terenie oznaczonym na załączniku graficznym nr 2B.2, symbolem 3 P, S o powierzchni 19,76 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno - usługowa, składowo - magazynowa;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 % powierzchni terenu,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30 % powierzchni terenu,

d) maksymalna wysokość zabudowy - 10,0 m, przez wysokość zabudowy należy rozumieć wysokość mierzoną od najniższej rzędnej obrysu kondygnacji przyziemnej budynku odwzorowanej na podkładzie mapowym rysunku planu do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki; do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami;

e) dachy głównych brył budynków strome, przez dachy strome należy rozumieć dachy jedno, dwu lub wielospadowe o pochyleniu połaci od 22 o do 45 o ,

f) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,

g) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1500,0 m 2 ,

h) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 25,0 m,

i) kąty granic wydzielanych działek w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego, zawarty w przedziale 75 o - 105 o ,

j) należy wyznaczyć minimum 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, na jeden ciąg parkingowy dłuższy niż 10 stanowisk,

k) ilość miejsc postojowych - 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

l) uzbrojenie terenu z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu,

3) obsługę komunikacyjną terenu od drogi publicznej o symbolu 01 KD.Z;

4) fragment terenu objęty strefą "W III" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały;

5) zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 8. Na terenie oznaczonych na załączniku graficznym nr 2B.2, symbolem 4 RPO o powierzchni 1,76 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy produkcyjnej w gospodarstwie rolnym, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, przemysł zbożowy oraz paszowy z dopuszczeniem usług handlu, administracji, dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastrukturalne;

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 % powierzchni terenu,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30 % powierzchni terenu,

d) maksymalna wysokość zabudowy - 10,0 m, przez wysokość zabudowy należy rozumieć wysokość mierzoną od najniższej rzędnej obrysu kondygnacji przyziemnej budynku odwzorowanej na podkładzie mapowym rysunku planu do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki; do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami;

e) dachy głównych brył budynków strome, przez dachy strome należy rozumieć dachy jedno, dwu lub wielospadowe o pochyleniu połaci od 22 o do 45 o ,

f) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,

g) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1500,0 m 2 ,

h) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 25,0 m,

i) kąty granic wydzielanych działek w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego, zawarty w przedziale 75 o - 105 o ,

j) ilość miejsc postojowych - 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

k) uzbrojenie terenu z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu,

2) obsługę komunikacyjną terenu z drogi publicznej gminnej (poza rysunkiem planu),

3) fragment terenu objęty strefą "W III" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały;

4) zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały;

§ 9. Na terenie oznaczonych na załączniku graficznym nr 2B.2, symbolem 5 RM o powierzchni 0,27 ha, ustala się:

1) przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 40%,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni działki,

d) maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m, przez wysokość zabudowy należy rozumieć wysokość mierzoną od najniższej rzędnej obrysu kondygnacji przyziemnej budynku odwzorowanej na podkładzie mapowym rysunku planu do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki; do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak anteny, maszty odgromnikowe, kominy, nadbudówki nad dachami,

e) forma zabudowy: forma architektoniczna zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,

f) dachy głównych brył budynków strome, przez dachy strome należy rozumieć dachy jedno, dwu lub wielospadowe o pochyleniu połaci od 22 o do 45 o ,

g) zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych z wielkopowierzchniowych prefabrykowanych elementów betonowych,

h) zakaz podziału terenu;

3) obsługę komunikacyjną terenów od drogi publicznej o symbolu 01 KD.Z;

4) uzbrojenie terenów z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu,

5) zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 10. Na terenach o łącznej powierzchni 13,28 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 2C.1 i 2C.2 symbolem 6 EW/R o powierzchni 8,50 ha i 7 EW/R o powierzchni 4,78 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 2 wież elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW , o łącznej mocy do 7,0 MW;

2) poza obszarem lokalizacji wieży, placów montażowych i dróg eksploatacyjnych użytkowanie rolnicze;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 210 m,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wież elektrowni wiatrowych stanowiąca jednocześnie granicę terenów pod budowę elektrowni wiatrowych - według rysunku planu,

c) usytuowanie elektrowni wiatrowych nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu ustalonych w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej lokalizowanej w granicach i poza obszarem planu;,

d) minimalna odległość między wieżami - 300 m,

e) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,

f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela na gondolach wiatrowych,

g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,

i) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę placów i dróg montażowych oraz dróg i placów dla celów serwisowych w okresie eksploatacji,

j) dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej towarzyszącej elektrowniom wiatrowym a także infrastruktury służącej rolniczemu wykorzystaniu terenu,

k) fragmenty terenu o symbolu 6 EW/R objęte strefą "W III" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3, pkt 3 niniejszej uchwały,

l) dopuszcza się możliwość podziałów geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz dopuszcza się podziały geodezyjne na potrzeby wydzielenia placów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wydzielenia dróg serwisowych;

4) obsługę komunikacyjną terenów od dróg publicznych poprzez drogi realizowane na czas budowy, montażu i celów serwisowych w okresie eksploatacji;

5) obsługę inżynieryjną, zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 11. Na terenie o powierzchni 2,13 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1B, symbolem KD.Z, ustala się:

1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi publicznej kategorii wojewódzkiej w klasie drogi zbiorczej - do zachowania w obecnych parametrach;

2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, sieci innej infrastruktury technicznej oraz elementów związanych z przebudową i remontem drogi takich jak: stałych i tymczasowych zjazdów z drogi, skarp, rowów odwadniających itp.;

3) obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska, zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 12. Na terenach o łącznej powierzchni 10,47 ha, oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1A i 1B, symbolem 02 KD.L o powierzchni 1,40 ha, 03 KD.L o powierzchni 2,66 ha, 04 KD.L o powierzchni 0,38 ha, 05 KD.L o powierzchni 3,22 ha i 06 KD.L o powierzchni 2,81 ha, ustala się:

1) przeznaczenie: teren istniejących dróg publicznych kategorii powiatowej w klasie drogi lokalnej - do zachowania w obecnych parametrach;

2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, sieci innej infrastruktury technicznej oraz elementów związanych z przebudową i remontem drogi takich jak: stałych i tymczasowych zjazdów z drogi, skarp, rowów odwadniających itp.;

3) fragmenty terenu objęte strefą "W III" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3, pkt 3 niniejszej uchwały,

4) obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska, zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 13. Na terenach o łącznej powierzchni 5,03 ha, oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1A, 1B i 1C, symbolem KDW, ustala się:

1) przeznaczenie: teren istniejących dróg wewnętrznych ogólnodostępnych - do zachowania w obecnych parametrach;

2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, sieci innej infrastruktury technicznej oraz elementów związanych z przebudową i remontem drogi takich jak: stałych i tymczasowych zjazdów z drogi, skarp, rowów odwadniających itp.;

3) fragmenty terenu objęty granicami proponowanego do utworzenia użytku ekologicznego - zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2, § 3, ust. 2 pkt. 5 niniejszej uchwały;

4) fragmenty terenu objęte strefą "W II" i "W III" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3, pkt 2 i 3 niniejszej uchwały,

5) obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 14. 1. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% dla terenów o symbolu EW/R. Dla pozostałych terenów przyjmuje się stawkę 0,1%.

2. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, niestanowiących zwartego kompleksu użytków rolnych, na cele nierolnicze pod fundamenty wież, place i drogi serwisowe - eksploatacyjne i montażowe, o łącznej powierzchni 28,53 ha w tym: R IIIb o powierzchni 0,48 ha, R IVa o powierzchni 21,1 ha, R IVb o powierzchni 3,21 ha i R V o powierzchni 3,74 ha.

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Radowa Małego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Małgorzata Budzyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

rysunek planu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

rysunek planu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

rysunek planu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

rysunek planu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

rysunek planu

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

rysunek planu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

rysunek planu

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik9.pdf

wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Male

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik10.pdf

wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Male

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik11.pdf

wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Male

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik12.pdf

oznaczenia - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Male

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik13.pdf

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik14.pdf

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama