| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/278/12 Rady Gminy Mielno

z dnia 24 lipca 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Mielno

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567), art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Mielno uchwala co następuje :

Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Mielno. Spis treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Minimalny poziom usług

Rozdział III Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

Rozdział IV Warunki przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa

Rozdział V Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami

Rozdział VI Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa

Rozdział VII Prawa i obowiązki Odbiorcy

Rozdział VIII Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki taryfowe

Rozdział IX Standardy obsługi Odbiorców usług

Rozdział X Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzonych ścieków

Rozdział XI Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

Rozdział XII Możliwości dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych

Rozdział XIII Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego na terenie Gminy Mielno oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorców usług.

§ 2. 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858),

2) przedsiębiorstwo - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

3) odbiorca - odbiorcę usług to jest każdą osobę, która korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

5) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany na każdym przyłączu wodociągowym,

6) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3. 1. Minimalną ilość dostarczanej wody określa umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .

2. Umowa może także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków, wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania.

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ciągłej i niezawodnej realizacji dostaw wody i pod odpowiednim ciśnieniem, a także odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

2. Ograniczenie ilości dostarczonej wody może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia jej niedoboru i na warunkach określonych w Zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest spełniać wymagania określone w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 5. Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli przestrzegania ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział III

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ustalanych przez Gminę Mielno w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

2. Plany, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne oraz nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

3. Realizacja przez Przedsiębiorstwo w kolejnych latach poszczególnych etapów planów, o których mowa w ust. 1, jest jednoznaczna z istnieniem technicznych warunków dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla nieruchomości i obiektów oznaczonych w tym planie.

4. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z planami, o których mowa w ust. 1, z powodu przyczyn istniejących poza Przedsiębiorstwem, w tym w szczególności za niedotrzymanie terminów i wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie planowanych inwestycji przez inne niż Przedsiębiorstwo podmioty.

5. Przedsiębiorstwo udostępnia osobom zainteresowanym nieodpłatnie plany, o których mowa w ust. 1.

6. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości nie są ujęte w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, mogą oni wybudować na własny koszt urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług po uprzednim porozumieniu z Przedsiębiorstwem i Gminą oraz po zawarciu umowy regulującej zasady budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

7. Urządzenia, o których mowa w ust. 6, mogą być przekazane Przedsiębiorstwu lub Gminie na warunkach uzgodnionych w umowie, o której mowa w ust. 6.

8. Umowa, o której mowa w ust. 6 w szczególności określa :

1) strony zawierające umowę,

2) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i przeglądów technicznych końcowych przez strony,

3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

4) terminy :

a) zakończenia budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz terminy przeprowadzania niezbędnych prób i przeglądów technicznych częściowych,

b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego przeglądu technicznego przyłącza,

5) zasady przekazywania przez Odbiorcę praw własności wybudowanych urządzeń Wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych,

6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy.

Rozdział IV

Warunki przyłączania do sieci Przedsiębiorstwa

§ 7. 1. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych takimi jak : przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Osoba zamierzająca przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa składa wniosek o określenie warunków przyłączenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa Przedsiębiorstwo.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności następujące dane:

a) oznaczenie wnioskodawcy,

b) określenie:

- charakteru zabudowy np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa, ewentualnie rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,

- ilości i przeznaczenia wody,

- rodzaju, ilości i jakości ścieków,

c) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek (tytułem prawnym może być zarówno prawo bezwzględnie obowiązujące tj. własność, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, jak i uprawnienie wynikające z zawartej umowy- najem, dzierżawa, użyczenie).

b) mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 do celów opiniodawczych z zaznaczeniem granicy działki, lokalizacją obiektu względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym dojazdem do działki - jeżeli działka nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej. W sytuacji jak wyżej należy wyjaśnić charakter drogi dojazdowej przedstawiając mapę ewidencji gruntów z wypisem z rejestru gruntów,

c) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Gminę,

d) ewentualnie zgodę właścicieli innych nieruchomości przez które ma być przeprowadzone przyłącze, o ile nie będzie możliwe bezpośrednie z drogi publicznej włączenie tego przyłącza do sieci Przedsiębiorstwa.

6. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego dotyczy wniosek o wydanie warunków technicznych, a Gmina nie wydała decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości lub nie wyraziła zgody na budowę urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych w warunkach o których mowa w § 6 ust.6 Regulaminu, bądź gdy budowa tych urządzeń jest ekonomicznie nieuzasadniona.

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci warunki techniczne w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. Warunki przyłączenia określają w szczególności:

a) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy usług,

b) wymagania dotyczące miejsca zainstalowania wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego,

c) wymagania dotyczące typu urządzenia pomiarowego, które ma zainstalować odbiorca usług,

d) wymagania dotyczące jakości wprowadzanych ścieków,

e) inne informacje niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej.

3. Warunki techniczne przyłączenia służą do opracowania projektu budowlanego przyłącza wody lub przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości,

4. Warunki techniczne przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

§ 9. 1. W terminie 14 dni od zgłoszenia, przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zakończenia prac związanych z wykonaniem przyłącza, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zgodnie z warunkami przyłączenia, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza badając zgodność jego wykonania z warunkami technicznymi oraz przeprowadza próby końcowe funkcjonowania przyłącza i instalacji odbiorczych.

2. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej zamierza w czasie określonym korzystać z wody wyłącznie do celów budowy, przyłączenie do sieci odbywa się po zgłoszeniu wykonania odcinka przyłącza wodociągowego do punktu poboru wody (studzienka wodomierzowa z zaworem czerpalnym). Odcinek ten podlega procedurze odbioru przez służby Przedsiębiorstwa - na tym etapie zostaje sporządzony protokół odbioru częściowego A. Włączenia do sieci wodociągowej wykonywane są pod nadzorem służby technicznej Przedsiębiorstwa na pisemne zgłoszenie Inwestora.

3. Odbiór końcowy przyłączy w formie protokołu końcowego następuje po:

- odbiorze częściowym polegającym na odbiorze w stanie odkrytym przyłączy,

- stwierdzeniu zgodności jego realizacji z wydanymi warunkami technicznymi.

W razie braku zgodności, Przedsiębiorstwo stwierdza tę okoliczność w formie protokołu, wskazując zakres koniecznych zmian.

4. Aby otrzymać końcowy protokół odbioru należy dostarczyć inspektorowi nadzoru Przedsiębiorstwa geodezyjną inwentaryzację powykonawczą trasy przyłącza w formie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego wraz z potwierdzeniem Wykonawcy wykonania przyłącza zgodnie z projektem.

5. Odbiorowi technicznemu przez inspektora nadzoru podlegają :

- roboty liniowe/ ułożenie rur/ w odkrytym wykopie,

- węzeł włączeniowy,

- podejście pod wodomierz i studnia wodomierzowa dla połączenia wodociągowego i studzienka rewizyjna dla połączenia kanalizacyjnego.

- separatory tłuszczów,

- separatory części organicznych,

- separatory części mineralnych

- separatory substancji ropopochodnych.

6. Protokół odbioru końcowego określa miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa z instalacją Odbiorcy usług.

§ 10. 1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje w terminie do 7 dni od daty odbioru przyłącza, o którym mowa w § 9 ust. 2 i 3.

2. Rozpoczęcie świadczenia usług wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, następuje w terminie określonym w tej umowie.

Rozdział V

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług.

§ 11. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług.

§ 12. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 13. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

2. Podpisanie umowy następuje z zastrzeżeniem spełniania warunków technicznych określonych w § 9 ust.3 i 4

3. Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 9 ust. 3,4,5.

§ 14. Wzór wniosku, o którym mowa w §13 ust.1 określa Przedsiębiorstwo. Wniosek ten zawiera oznaczenie wnioskodawcy, miejsce i rodzaj usług które mają być świadczone, proponowany termin rozpoczęcia świadczenia usług oraz niezbędne dane do wystawiania faktur VAT za usługi.

§ 15. 1. Przedsiębiorstwo określa wzorzec umowy zawierający postanowienia dotyczące w szczególności:

1) miejsce wykonania usługi dostawy wody i odbioru ścieków,

2) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

3) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

4) praw i obowiązków stron umowy,

5) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

6) miejsca rozdziału własności i eksploatacji sieci pomiędzy Przedsiębiorstwem i Odbiorcą.

7) odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy,

8) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług,

9) ustaleń zawartych w wydanym przedsiębiorstwu zezwoleniu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,

10) okresu jej obowiązywania, warunków jej wypowiedzenia, przypadków rozwiązania przez każdą ze stron oraz wygaśnięcia umowy.

2. W uzasadnionym przypadku Przedsiębiorstwo może dopuścić do prowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy odbiegającej od wzorca umowy o którym mowa w ust. 1 § 15.

§ 16. W razie sprzeczności treści umowy z regulaminem, strony są związane regulaminem.

§ 17. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 18. 1. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z ich właścicielem lub z zarządcą

2. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku jeżeli:

a) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

b) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy, w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą,

c) właściciel lub zarządca rozliczy różnicę wskazań miedzy wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

d) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust.1 reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

e) właściciel lub zarządca określi warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

f) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu

g) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali,

h) właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 jest zobowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w ust. 2c i 2d oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo rozliczenia,

3. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach w przypadku gdy nie są spełnione łącznie wszystkie warunki, o których mowa w ust. 2,

4. W przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt e) właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany,

5. Wniosek o którym mowa w § 18 pkt 2 powinien zawierać :

a) określenie osób korzystających z lokali wraz z określeniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

b) zgodę korzystającego z lokalu na zawarcie umowy z przedsiębiorstwem,

c) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokalu o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat ustalonych w taryfie,

d) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

6. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest wydać informację określającą wymagania techniczne,

7. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej wykonanie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalanie należności za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki dla poszczególnych lokali w tym budynku, w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą budynku.

§ 19. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie pod rygorem nieważności, Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca zmiany taryfy lub adresu do korespondencji.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa

§ 20. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do:

1) regularnego - nie rzadziej niż raz na rok- informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu podania tej informacji mieszkańcom gminy,

2) udostępnienia Odbiorcy usług punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przypadkach odcięcia dostawy wody, o których mowa w §42 ust.1 pkt a), b)

3) zapewnienia wody na cele przeciwpożarowe,

4) zapewnienia wody do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

5) dokonania na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy będących w jego posiadaniu za wyjątkiem usuwania uszkodzeń przyłączy powstałych z winy odbiorcy,

6) wydania osobom reprezentującym przedsiębiorstwo upoważnień, które wraz z legitymacją służbową nadają uprawnienia do wykonywania czynności określonych w §23 pkt 6,

7) wypełniania obowiązków wynikających z ustawy.

Rozdział VII

Prawa i obowiązki Odbiorcy

§ 21. Odbiorca usług jest obowiązany do:

1) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych,

2) zapewnienia niezawodnego działania urządzenia pomiarowego oraz wodomierzy, poza wodomierzem głównym, wraz z ponoszeniem kosztów ich zainstalowania, utrzymania i legalizacji,

3) korzystania z wody z sieci wodociągowej oraz z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

4) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

5) przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalnych ilości ścieków oraz wartości wskaźników zanieczyszczeń, uregulowanych w przepisach wykonawczych do ustawy.

6) umożliwienia osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób o których mowa w art.6 ust. 2 i 4 ustawy w celu :

- zainstalowania lub demontażu wodomierza,

- przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

- przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,

- sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

- odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

- usunięcia awarii przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, jeżeli umowa o której mowa w § 13 regulaminu tak stanowi.

7) zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych,

8) zabezpieczenia plomb umieszczonych na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym przed zerwaniem lub uszkodzeniem,

9) poinformowania Przedsiębiorstwa o eksploatacji własnych ujęć wody w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tej eksploatacji, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,

10) natychmiastowego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz zerwaniu plomb,

11) informowania przedsiębiorstwa o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

12) poinformowania Przedsiębiorstwa o zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

13) powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych w możliwie najszybszym czasie od jej wystąpienia,

14) powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii powodującej zrzut nadmiernej ilości ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w możliwie najszybszym czasie od jej wystąpienia,

15) Odbiorca posiadający jakikolwiek rodzaj separatora po włączeniu go do sieci kanalizacyjnej jest zobowiązany do przedstawiania Przedsiębiorstwu raz na 12 m-cy karty przekazania do unieszkodliwienia odpadów pochodzących z czyszczenia tego separatora.

§ 22. Odbiorca ma prawo :

1. do dostawy wody w wystarczającej ilości, odpowiedniej jakości oraz właściwym ciśnieniu wg norm określonych w obowiązujących przepisach i zgodnie z zawartą umową,

2. zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego wykonywania usług przez Przedsiębiorstwo oraz wysokości opłat naliczonych za dostawę wody i odprowadzone ścieki,

3. żądania określonych w umowie bonifikat w przypadku niedotrzymania przez Przedsiębiorstwo warunków,

4. żądania odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę powstałe z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorstwa.

Rozdział VIII

Sposób rozliczeń

§ 23. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwa z Odbiorcami usług dokonywane są na zasadach i według cen określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Mielno.

2. Jeżeli Odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę i ścieki nie może być wyższa od poniesionych przez właściciela lub zarządcę na rzecz Przedsiębiorstwa.

3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w §18 ust.2c Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osoby korzystające z lokali w tych budynkach.

§ 24. 1. Zmiana taryfy w trakcie obowiązywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie powoduje konieczności zmiany umowy. W takim przypadku Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę usług według nowych cen i stawek opłat od dnia wejścia w życie nowej taryfy.

2. Na żądanie Przedsiębiorstwa Odbiorca usług umożliwia dokonanie odczytu wskazań urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach w związku ze zmianą taryfy.

§ 25. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 26. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W takich przypadkach w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie wówczas, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

§ 27. 1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie uwidocznionym na fakturze, a w przypadku braku oznaczenia terminu - w ciągu 14 dni od daty wysłania faktury lub dostarczenia jej w inny sposób.

2. Dniem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Przedsiębiorstwa.

3. Za opóźnienie w realizacji zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Przedsiębiorstwo pobiera odsetki w wysokości ustawowej.

4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostaje ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług następuje zwrot nadpłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 28. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości opłat nie wstrzymuje ich zapłaty.

§ 29. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

§ 30. 1. Odbiorca usług pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych lub zleconych przez Przedsiębiorstwo badań nie stwierdzono błędu wskazań ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie.

2. Żądanie odbiorcy usług sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo prawidłowości wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego lub zawiadomienie o ich wadliwym działaniu nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania bieżących należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo.

3. Przedsiębiorstwo w każdym czasie, z własnej inicjatywy i na swój koszt może dokonać sprawdzenia prawidłowości działania wodomierzy.

§ 31. 1. Jeżeli zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych, Przedsiębiorstwo może obciążyć odbiorcę usług opłatami w wysokości obliczonej na podstawie dziesięciokrotności cen i stawek opłat określonych w taryfie dla danej taryfowej grupy odbiorców,

2. Opłaty o których mowa w ust.1 oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpiło zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przy celowo uszkodzonych, pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

3. Opłaty o których mowa w ust.1 oblicza się dla całego nie objętego przedawnieniem okresu udowodnionego zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych, a w przypadku braku możliwości udowodnienia tego okresu - dla okresu jednego roku.

§ 32. W przypadku podjęcia przez Radę Gminy Mielno uchwały o dopłacie dla wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, odbiorcom usług udziela się odpowiednich upustów po przekazaniu dopłaty Przedsiębiorstwu przez Gminę za okres, którego dotyczyła dopłata.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług

§ 33. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie odbiorcy informacji dotyczących realizacji usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym informacji taryfowych, w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 34. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:

1) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od odbiorców usług,

2) rozpatrywania wniosków lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku lub złożenia reklamacji,

3) bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków spowodowanych awarią sieci,

4) udzielania odbiorcom, na ich żądanie, informacji dotyczących występujących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków oraz planowanym terminie usunięcia zakłócenia.

§ 35. Na żądanie odbiorcy usług Przedsiębiorstwo jest obowiązane dokonać sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Zasady rozliczeń z tego tytułu określa § 29 i 30.

Rozdział X

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych ścieków

§ 36. 1. Przedsiębiorstwo zawiadamia odbiorców usług o przewidywanych terminach i czasie planowanych przerw w realizacji zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, w formie:

a) ogłoszeń prasowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie,

b) indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka telekomunikacji.

2. Przyczyną zakłóceń, o których mowa w ust. 1, może być w szczególności:

a) brak wody na ujęciu,

b) zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

c) konieczność przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

§ 37. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności jeżeli:

a) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

c) jeżeli zaistnieje potrzeba zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

d) decyzję w tej sprawie wydał Państwowy Inspektor Sanitarny w trybie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 14-03-1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

§ 38. Przedsiębiorstwo uruchamia zastępczy punkt poboru wody, jeżeli przerwa w dostawie wody przekracza 12 godzin, o czym niezwłocznie powiadamia odbiorców usług w formie podanej w § 39 ust. 1 pkt. a i b .

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne gdy :

a) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

b) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zostaje podjęte niezwłocznie po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 1, tj. jeżeli nastąpiło:

a) wykonanie przebudowy bądź budowa nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w taki sposób, aby odpowiadały przepisom prawa,

b) uiszczenie przez odbiorcę usług wszystkich należności, tj. bieżących i zaległych, z wyjątkiem tych, które uległy przedawnieniu,

c) zaprzestanie wprowadzania ścieków nie spełniających wymogów określonych w przepisach prawa,

d) zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, pokrycie kosztów związanych z naprawą lub wymianą celowo uszkodzonego wodomierza lub urządzenia pomiarowego, podłączenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego tak, aby mogło mierzyć ilość dostarczanej wody lub wprowadzanych ścieków.

§ 40. 1. Odcinając dostawę wody w przypadkach, o których mowa w § 42 ust.1 pkt. a) i b), Przedsiębiorstwo równocześnie udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje odbiorcę usług o możliwościach odpłatnego korzystania z tego punktu.

2. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta Gminy oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział XI

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 41. 1. Za wodę :

a) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

b) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

Przedsiębiorstwo obciąża właściwą jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody z urządzeń na powyższe cele , obciążenie następuje na podstawie zadeklarowanej ilości w okresach miesięcznych.

§ 42. 1. Woda do celów przeciwpożarowych dostępna jest przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Zapewnienie dostawy wody na cele p.poż. następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

3. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem punktów poboru ustalana jest na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w okresach miesięcznych.

4. Należność za wodę pobraną na cele p.poż. reguluje Gmina Mielno.

Rozdział XII

Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 43. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług :

1. W Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu :

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) niniejszy regulamin,

d) warunki udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2. W Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu :

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b) niniejszy regulamin.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.

§ 45. Traci moc uchwała Nr XL/254/2006 Rady Gminy Mielno z dnia 03 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Mielno ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2006r. Nr 37 poz.630)

§ 46. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Chadacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »