reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/139/12 Rady Miejskiej w Tychowie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Tychowo i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny należnych Gminie z tytułu zadań własnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 2) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/352/10 Rady Miejskiej w Tychowie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Tychowo i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny należnych Gminie z tytułu zadań własnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: ust. 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami sektora produkcji rolnej stosowanie umorzeń, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności, niezależnie od zasad i trybu określonych w niniejszej uchwale - stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz odpowiednio przepisy:

- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.),

- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007r.),

- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007r.). " ;

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana przedsiębiorcy w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie może przekroczyć:

a) w sektorze transportu drogowego - 100.000 EURO brutto,

b) w sektorze rybołówstwa - 30.000 EURO brutto,

c) w sektorze produkcji rolnej - 7.500 EURO brutto,

d) w pozostałych przypadkach - 200.000 EURO brutto. " ,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Przedsiębiorca składający wniosek o umorzenie należności, bądź o odroczenie terminu zapłaty należności, bądź o rozłożenie na raty spłaty należności, jest zobowiązany przedłożyć, niezależnie od dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 2 ust. 4:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,

b) albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie wskazanym w pkt "a" lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

c) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych jeśli przedsiębiorca, zgodnie z ustawą o rachunkowości, był zobowiązany do sporządzania takich sprawozdań,

d) oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis - na formularzu informacji wg wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311). " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Gajewski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama