reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/177/2012 Rady Gminy Szczecinek

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczecinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281;z 2012r. poz.567), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 j.t) i § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczecinek powinien:

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;

2) posiadać zaplecze biurowe oraz bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wyposażoną w:

a) miejsce do postoju i serwisowania pojazdów,

b) miejsce do mycia pojazdów oraz innego sprzętu technicznego, używanego do prowadzenia działalności z zastrzeżeniem § 4;

3) posiadać urządzenia do mycia i dezynfekcji środków transportu i urządzeń technicznych;

4) posiadać pojazd asenizacyjny spełniający wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617):

a) zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadający aktualny przegląd techniczny,

b) oznakowany za pomocą logo lub nazwy firmy, w celu umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy;

5) prowadzić działalność z zachowaniem standardu sanitarno-higienicznego, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;

6) posiadać aktualną umowę lub promesę stwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

7) dysponować rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu, w celu zapewnienia ciągłości usług, w przypadku wystąpienia awarii.

§ 2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:

1) wydrukiem wpisu z CEIDG lub odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) tytułem prawnym do zaplecza biurowego oraz bazy transportowej odpowiedniej do świadczonych usług;

3) tytułem prawnym do posiadanych środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 5 wraz z ich opisem technicznym.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien umożliwić organowi wydającemu zezwolenie lub osobie/osobom upoważnionym przez ten organ, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

§ 4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia na terenie bazy transportowej mycia, dezynfekcji czy serwisowania pojazdów, przedsiębiorca jest zobowiązany do podpisania umowy z podmiotem świadczącym usługi w powyższym zakresie lub uzyskania promesy takiej umowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Zdunek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama