reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/152/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271,Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055; z 2007 roku Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281), art. 194 ust. 2 w związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 149 poz. 887, Nr 288 poz. 1690; z 2012 roku poz. 579),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W postępowaniu dotyczącym umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia
od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, towarzyszące postępowaniu w sprawach: umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym:

1) sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

2) zasadę pomocniczości w tym konieczność wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji, które doprowadziły do objęcia dzieci jedną z form pieczy zastępczej,

3) zasadę prawdy obiektywnej, wyważania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli.

2. Postępowanie w sprawie umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępcze jest wszczynane na wniosek lub z urzędu.

§ 2. 1. Podstawowym kryterium warunkującym odstąpienie od ustalenia opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest wysokość dochodu uzyskiwanego przez osobę lub osoby obowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Ustalając dochód osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uwzględnia się dochody o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139,
poz. 992 z późn. zm).

3. Odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dokonuje się w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie przekroczy 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm).

4. Odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dokonuje się ponadto w przypadkach gdy:

1) u osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wystąpiła jedna z następujących okoliczności:

a) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim,

b) orzeczona niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

c) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności - powyżej 3 dzieci w rodzinie,

d) ubezwłasnowolnienie,

e) umieszczenie w domu pomocy społecznej,

f) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

g) bezdomność,

h) bezrobocie udokumentowane rejestracją w urzędzie pracy,

i) uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,

j) umieszczenie w zakładzie karnym.

2) osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wywiązuje się z obowiązku alimentacji zgodnie z orzeczeniem sądu, lub
na podstawie art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz.1362 z poźn. zm) ustaliła z kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie wysokość świadczonej przez nią pomocy na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i z ustalonej pomocy wywiązuje się na bieżąco.

5. Decyzje w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydaje się na okres nie dłuższy niż 2 lata.

§ 3. W przypadku osiągania przez rodzica lub rodziców zobowiązanych
do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dochodu przekraczającego kwotę 150% kryterium dochodowego wymienionego w § 2 ust. 3 uchwały, rodzic lub rodzice ponoszą opłatę za pobyt ich dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej w wysokości odpowiadającej łącznej wysokości świadczeń i dodatków przyznanych rodzinie zastępczej na to dziecko, a w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Opłata winna być ustalona w takiej wysokości, aby po jej opłaceniu osobom zobowiązanym do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej pozostawała do dyspozycji kwota nie mniejsza niż 150% kryterium dochodowego określonego w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, następuje w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej na której ciąży obowiązek ponoszenia płaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, lub wystąpiła co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 5. Odroczenia terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy sytuacja osobista, majątkowa i rodzinna osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uległa znacznemu pogorszeniu, ale istnieje realne przypuszczenie, że opłata zostanie uiszczona w całości po zażegnaniu kryzysu przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, a rozłożenie należności na raty nie może przekroczyć 12 rat płatnych miesięcznie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozłożenie należności jest możliwe na maksymalną ilość 24 rat płatnych miesięcznie.

§ 6. Tracą moc: Uchwała Nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców lub opiekunów prawnych dzieci za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej, Uchwała Nr XXV/200/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama