reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Chociwlu

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Chociwel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1)) i art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie gminy Chociwel, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Krzysztof Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/12
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 26 września 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie gminy Chociwel

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Chociwel.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji Działalności gospodarczej, obejmujący prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) posiadać specjalistyczny, atestowany sprzęt do odławiania i transportu zwierząt, nie stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

3) posiadać przystosowane środki transportu do przewozu zwierząt spełniać warunki przewidziane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z póź. zm.) a także określone w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.Urz. UE L 3 z 5.01.2005 str. 1), 4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia w/w działalności;

5) dysponować kadrą, przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami, przepisów o ochronie zwierząt i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;

6) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn.3)), co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem. Dotyczy to również wspólników i osób zasiadających w organach przedsiębiorcy;

7) zatrudniać do odławiania i transportu zwierząt osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem.

8) posiadać zawartą umowę z lekarzem weterynarii lub oświadczenie lekarza weterynarii o gotowości współpracy w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej;

9) posiadać zawartą umowę gwarancyjną przyjęcia odłowionych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt lub przedstawić pisemne oświadczenie prowadzącego schronisko o gotowości odbioru tych zwierząt;

10) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska, jeżeli takie miejsce jest przewidziane do prowadzenia w/w działalności;

§ 2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt terenie gminy Chociwel.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Chociwel powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, obejmujący prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność o której mowa w pkt 2 oraz spełniać wszystkie szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 158, poz.1657);

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową obiektu na cele schroniska, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1623 z późn. zm.4));

3) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

4) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem lub posiadać podpisaną umowę z podmiotem posiadającym pojazd przystosowany do transportu zwierząt i świadczącym usługi w tym zakresie. Dysponujący pojazdem powinien posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia w/w działalności, w przypadku podpisanej umowy z podmiotem należy dołączyć do wniosku jej kopię;

5) dysponować obiektami i specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności we wnioskowanym zakresie, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;

6) dysponować kadrą, przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657) i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;

7) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem. Dotyczy to również wspólników i osób zasiadających w organach przedsiębiorcy;

8) zatrudniać osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem.

§ 3. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Chociwel

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, obejmujący prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność, o której mowa w pkt 1)

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1623);

3) posiadać sprzęt, urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem, a w szczególności:

a) pomieszczenie z chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsce magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

d) środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części,

e) pojazdy przystosowane do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

4) zatrudniać kadrę przeszkoloną w zakresie prowadzonej działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;

5) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

6) zapewnić prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o gatunkach i pochodzeniu padłych zwierząt, które zostały zagrzebane,

§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Chociwel

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, obejmujący prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części

2) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

3) posiadać urządzenia, środki techniczne i obiekty niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem, a w szczególności:

a) pomieszczenie z chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) urządzenia wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) miejsce magazynowania odpadów powstających po spaleniu, spełniające warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm);

d) posiadać zawartą umowę z uprawnionym podmiotem na odbiór odpadów powstałych w procesie spalania lub jego pisemne oświadczenie o gotowości do ich odbioru,

4) zatrudniać przeszkoloną kadrę, obsługującą sprzęt i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem.

5) zapewnić prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawierającej informację o gatunkach i pochodzeniu zwierząt oraz ich części, które zostały spalone.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAAC Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama