reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/116/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/241/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2012 r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o re-gionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) w zw. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIV/241/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2012 r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Połczynie-Zdroju działając na podstawie, art. 18 ust. 2, art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 400a, ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) podjęła w dniu 29 sierpnia 2012 roku uchwałę Nr XXIV/241/2012 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 6 września 2012 roku. Wyżej wymieniona uchwała została wstępnie zbadana przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 12 września br. Badając uchwałę Kolegium powzięło wątpliwość odnośnie podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków bez opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o projekcie uchwały w ww. zakresie. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Informacji o wyczerpaniu procedury określonej w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Gmina Połczyn-Zdrój nie przedstawiła organowi nadzoru. Kolejną wątpliwością co do zgodności z prawem był przepis § 5 Regulaminu przyznawania dotacji celowej przez Gminę Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały. Ustalając wysokość dofinansowania Rada Miejska w § 5 określiła, iż wysokość jednej dotacji wynosić będzie do 45% kwoty stanowiącej wartość realizacji zadania. We wstępnej ocenie Kolegium stwierdziło, iż Rada Miejska w Połczynie-Zdroju nie określiła w sposób jasny i precyzyjny wysokości dotacji, co stanowi naruszenie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2008 r. Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej uchwały, a o wszczętym postę-powaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju pismem z dnia 14 września 2012 r. (znak pisma: K-0542/253/EW/12). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień, a w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 26 września br. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. W odpowiedzi Burmistrz Połczyna-Zdroju pismem z dnia 18 września 2012 roku przedstawił swoje stanowisko. Odnośnie wątpliwości dotyczących zapisów wysokości ustalonej dotacji, wyjaśnił, iż przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Połczyn-Zdrój. Kwota przeznaczona na udzielenie dotacji w danym roku kalendarzowym, będzie każdorazowo wykazana w budżecie Gminy Połczyn-Zdrój. W uchwale nie można wskazać konkretnie wiążącej wartości dofinansowania, aby Burmistrz jako organ wykonawczy w każdym roku stosowania przedmiotowej uchwały mógł się kierować trzema przesłankami: - maksymalnym limitem wartości dofinansowania, - zapisem kwotowym w budżecie Gminy, - ilością złożonych wniosków. Co do zgodności uchwały z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wyjaśnił, iż celem uchwały jest udzielenie dotacji wyłącznie na budowę przydomowych mieszkalnych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne nie będące przedsiębiorcami. W posiedzeniu Kolegium w dniu 26 września 2012 roku nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Połczyn-Zdrój. Kolegium w wyznaczonym terminie, po ponownym przeanalizowaniu przedmiotowej uchwały oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Burmistrza Gminy Połczyn-Zdrój, podtrzymało stanowisko z dnia 12 września 2012 roku. Kolegium uznało, iż Rada Miejska ustanawiając przepis § 5 Regulaminu stanowiącego zał. Nr 1 do uchwały przewidujący, że maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 45% kwoty, stanowiącej wartość realizacji zadania, pozbawia potencjalnych beneficjentów możliwości obliczenia dofinansowania do planowanej inwestycji. Rada winna jednoznacznie ustanowić wysokość dofinansowania, a nie zakreślić tylko górną (maksymalną) granicę dotacji. Poprzez takie stwierdzenie, Rada w konsekwencji nie określiła w sposób jasny i precyzyjny wysokości dotacji przyznawanej wnioskodawcom spełniającym warunki określone w uchwale, naruszając tym samym przepis art. 403 ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Kolegium uznało również, iż zapisy uchwały mogą prowadzić do nieuzasadnionej dowolności organu wykonawczego w przyznawaniu dotacji, pozbawiając niektórych wnioskodawców jej otrzymania (np. poprzez wyczerpanie limitu środków zarezerwowanych w budżecie przez pierwszego wnioskodawcę), co dodatkowo może prowadzić do naruszenia zasady jawności i przejrzystości gospodarowania środkami pieniężnymi, zaplanowanymi na ten cel w budżecie gminy. Ponadto, w ocenie Kolegium, Rada Miejska uchwalając ww. uchwałę na podstawie przepisów art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska powinna uwzględnić zapisy ust. 6 art. 403, który stanowi, iż w przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę, stwierdziło, iż projekt uchwały nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta co narusza art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXIV/241/2012 Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Zastępca Prezesa

mgr Mieczysław Kus
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Rosińska Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama