reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Miasta Świdwin

z dnia 12 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, . Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz 1281, z 2012 r. poz.567) oraz art.15 i art.19 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLIV/361/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 110, poz. 2158 zmiany: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 113, poz. 1985, z 2008 r. Nr 106, poz. 2587, z 2009 r. Nr 88, poz. 2410) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: ,,§ 1. Ustala się następujące stawki dzienne opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim położonym w Świdwinie przy ul. Orląt Lwowskich :

1) za zajęcie stoiska na stole 14,90 zł

2) za zajęcie 1 stoiska na stole w miejscu wyznaczonym 7,40 zł

3) za zajęcie miejsca do sprzedaży za każdy zajęty lub rozpoczęty m 2 7,40 zł

4) przy sprzedaży z samochodu o ładowności do :

- 1 tony 24,20 zł

- powyżej 1 tony do 2 ton 34,00 zł

- powyżej 2 ton i autobusów 49,00 zł".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: ,,§ 2. Stawki dzienne opłaty targowej w innych miejscach niż określone w § 1 wynoszą za każdy zajęty lub rozpoczęty m 2 miejsca do sprzedaży 16,80 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Uzasadnienie

Aktualnie obowiązujące obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz.587). w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. zostało wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 20 lipca 2012 r. poz.508, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 4,0 %. W projekcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru na 2013 rok proponuje się wzrost opłaty targowej około 4,0 %.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama