reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/185/12 Rady Miasta Świdwin

z dnia 12 października 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, . Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567) i art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232,poz. 1378) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Świdwin :

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 802 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 338 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.606 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.376 zł ;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 868 zł ;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały ;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc - 868 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.883 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/95/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 139, poz. 2608).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/185/12
Rady Miasta Świdwin
z dnia 12 października 2012 r.

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

118

205

13

14

205

569

14

15

569

800

15

800

1.814

Trzy osie

12

17

205

359

17

19

359

734

19

21

734

953

21

23

953

1.468

23

25

1.468

2.282

25

1.468

2.282

Cztery osie i więcej

12

25

953

966

25

27

966

1.510

27

29

1.510

2.396

29

31

2.396

2.806

31

2.396

2.806


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/185/12
Rady Miasta Świdwin
z dnia 12 października 2012 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa ;
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

35

56

18

25

384

695

25

31

810

1.333

31

2.047

2.218

Trzy osie

12

40

1.805

2.368

40

2.495

2.916


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/185/12
Rady Miasta Świdwin
z dnia 12 października 2012 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów :
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

29

35

18

25

258

463

25

463

813

Dwie osie

12

28

305

448

28

33

888

1.231

33

38

1.231

1.873

38

1.665

2.368

Trzy osie

12

38

981

1.367

38

1.367

1.854


Uzasadnienie

Aktualnie obowiązujące obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz.587) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. zostało wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 20 lipca 2012 r. poz. 508, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 4,0 %. W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 proponowana zmiana polega na wzroście obowiązujących stawek około 4,0 % stosownie do wzrostu cen.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama