reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr 7/2012 Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 26 września 2012 r.

zawarte pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Gminą Sianów w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 0396Z

Na podstawieUchwały Nr XXI/174/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 31 sierpnia 2012r w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 0396Z oraz Uchwały Nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Sianów z udziałem Powiatu Koszalińskiego, zawarte w Koszalinie pomiędzy Powiatem Koszalińskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

1. Romana Szewczyka - Starostę

2. Andrzeja Leśniewicza - Wicestarostę

- a Gminą Sianów, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:

1. Macieja Berlickiego - Burmistrza

- strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Strony przystępują do wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 0396Z Sianów - Nadbór na ulicy Łubuszan w Sianowie oraz na odcinku Ratajki - Sowno.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zrealizowane będzie do 31 grudnia 2013r.

§ 2. Koszt realizacji zadania zostanie sfinansowany w następujący sposób:

1) dofinansowanie zadania w wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji do kwoty 600.000,00zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

2) w pozostałej części Powiat i Gmina po 50% , każda z jednostek do kwoty 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Należność zostanie przekazana Powiatowi przez Gminę w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii faktury potwierdzającej wydatki inwestycyjne (nie więcej niż 700.000,00 zł) wraz z protokołem odbioru na wskazany rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Od nieterminowo uregulowanej należności naliczone zostaną odsetki ustawowe.

§ 3. W ramach porozumienia Powiat zobowiązuje się do:

1) złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój,

2) pełnienia funkcji inwestora,

3) wykonania dokumentacji kosztorysowej,

4) uzyskania dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych,

5) wyłonienia wykonawcy zadania,

6) nadzoru nad prowadzonymi robotami,

7) rozliczenia zadania.

§ 4. W ramach porozumienia Gmina zobowiązuje się do:

1) pokrycia kosztów określonych w § 2 pkt 2,

2) udziału w odbiorze robót.

§ 5. Zadanie realizowane będzie zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 6. Ostateczny odbiór zadania objętego niniejszym porozumieniem dokonany zostanie przy udziale przedstawicieli Powiatu i Gminy.

§ 7. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania określonego w § 1 porozumienia.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. 1. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina, a trzy Powiat.

2. Powiat przekaże niniejsze porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego przez Powiat Koszaliński i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

STAROSTA


Roman Szewczyk


WICESTAROSTA


Andrzej Leśniewicz

BURMISTRZ


Maciej Berlicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama