| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 , zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj . Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 ,z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012r. poz. 472 i poz. 965) Rada Powiatu w Łobzie uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenie robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 6,00 zł.

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia - 8,00 zł.

3) przy zajęciu chodników, poboczy, zieleńców, placów, zatok postojowych i autobusowych, parkingów, zjazdów, ścieżek rowerowych - 5,00 zł.

4) dla elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1, 2 i 3 - 2,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia :

1) w jezdni - 80,00 zł

2) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym-15,00 zł

3) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 40,00 zł

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł

2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych odpowiednio w ust.1 pkt 1, 2, 3.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni:

1) zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,20 zł,

2) reklamy - 2,00 zł

§ 5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 0,50 zł.

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia - 1,00 zł.

3) przy zajęciu chodników, poboczy, zieleńców - 0,40 zł.

4) dla elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1, 2 i 3 - 0,30 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łobeskiego.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIII/132/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Woj. Zach. z 2004 r. Nr 78, poz. 1334, zm. Dz. U. Woj. Zach. z 2005 r. Nr 19 poz. 320 ).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 19. poz. 115 z późn.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w tym, że stawki opłaty: • Za prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w art. 40 ust. 2 pkt 1 - 3, umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, • Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie mogą przekroczyć kwoty 200 zł Zgodnie z art. 40 ust. 9 ww. ustawy przy ustalaniu stawek opłat uwzględnia się: 1. kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, 2. rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, 3. procentową wielkość zajmowanej szerokości jedni, 4. rodzaj zajęcia pasa drogowego, 5. rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Obecnie pobierane są opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu łobeskiego zgodnie z uchwałą nr XXIII/132/04 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 18 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2005 r. Nr 19 poz. 320). Potrzeba wprowadzenia zmian do obowiązującej uchwały wynika ze znacznego wzrostu kosztów odbudowy, budowy i przebudowy dróg. Ponadto stawki opłat za zajęcie pasa drogowego nie były regulowane od 7 lat.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »