reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/209/2012 Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Sianów

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786, Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602, Nr 249, poz. 1833, Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Sianów , z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

2. Zasady wynajmowania lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasto Sianów a pozostających w jej, zawarte są w odrębnych przepisach. Gmina może realizować zadania wynikające z ustawy i uchwały na podstawie porozumień zawartych z właścicielami innych zasobów mieszkaniowych.

3. Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy i Miasta Sianów albo gminnych osób prawnych, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

4. Gmina może podnajmować lokale od innych właścicieli.

5. Zawarcie umowy najmu następuje w oparciu o dokument stanowiący podstawę do jej zawarcia. Przepisu nie stosuje się w razie ponownego zawarcia umowy najmu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.),

2) uchwale - rozumie się przez to niniejszą uchwałę,

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę i Miasto Sianów,

4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasto Sianów,

5) wynajmującym - rozumie się przez to Gminę i Miasto Sianów,

6) dokumencie stanowiącym podstawę do zawarcia umowy najmu - rozumie się w szczególności: orzeczenie sądu, decyzję administracyjną, skierowanie,

7) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć najniższą emeryturę obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Rozdział 2.
Podmiotowy zakres umów najmu

§ 3. 1. Gmina zawiera umowę najmu z osobą pełnoletnią, która wraz z współkorzystającymi z lokalu z łącznie spełniają poniższe warunki:

1) mają nie zaspokojone potrzeby mieszkaniowe (w przypadku małżonków oboje mają nie zaspokojone potrzeby mieszkaniowe);

2) są członkami wspólnoty samorządowej;

3) spełniają kryterium dochodu określone w § 8.

2. Wymóg pełnoletniości określony w ust. 1 nie dotyczy małoletnich wstępujących na podstawie art. 691 KC w stosunek najmu.

3. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:

1) zawierają umowę najmu w trybie szczególnym, o którym mowa w § 30 ust. 1;

2) są usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo - wychowawczych lub rodzin zastępczych, którzy pochodzą z Gminy a nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego.

4. Warunek określony w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:

1) są uprawnione do lokalu zamiennego;

2) są zobowiązane do wydania lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, wobec których wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego;

3) zawierają umowę najmu lokalu w celu prowadzenia pracowni artystycznej;

4) wynajmują lokal na zasadach opisanych w § 30 ust. 1,

5) wniosek o zawarcie umowy zaopiniowała pozytywnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

5. Gmina wynajmuje lokale po spełnieniu warunku określonego w ust. 1 pkt 3 osobom, które:

1) z uwagi na wypowiedzianą umowę najmu z tytułu zaległości ponownie ubiegają się o zawarcie umowy najmu;

2) spełniają warunki do zawarcia umowy wynikające z § 9;

3) są usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo - wychowawczych lub rodzin zastępczych;

4) ubiegają się o powiększenie przedmiotu najmu.

6. W stosunku do repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR zaproszonych do osiedlenia się terenie Gminy, nie stosuje się zasad opisanych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3.

Rozdział 3.
Przedmiotowy zakres umów najmu

§ 4. 1. Przedmiotem umów najmu są lokale wynajmowane na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.

2. Gmina wykonuje swe zadania, dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez wskazywanie lokali:

1) zamiennych,

2) socjalnych,

3) dla gospodarstw domowych o niskich dochodach,

4) do remontu,

5) pomieszczeń tymczasowych.

§ 5. Lokale o powierzchni użytkowej powyżej 60 m 2 mogą być oddawane w najem w okolicznościach wymienionych w § 30 ust. 1 i 3, § 31, § 37 ust. 6 lub jako lokale zamienne. Po zrealizowaniu tych zadań mogą być oddane w najem w trybie przetargu z jednoczesnym zabezpieczeniem wydania lokalu oraz ze wskazaniem przez przyszłego najemcę adresu w przypadku konieczności eksmisji.

§ 6. 1. Gmina może zawrzeć umowę o przeprowadzenie prac adaptacyjnych lub remontowych w budynkach stanowiących jej wyłączną własność z najemcą lokalu posiadającym umowę najmu na czas nieoznaczony, który ubiega się o powiększenie przedmiotu najmu o przylegającą część wspólną budynku (np. strych).

2. Po zakończeniu prac adaptacyjnych lub remontowych Gmina zawiera aneks do umowy najmu określający zmieniony przedmiot najmu oraz inne postanowienia związane ze zmianą, w tym zastrzeżenie prawa do zwrotu nakładów na lokal w okresie ich amortyzacji.

3. Umowa o przeprowadzenie prac adaptacyjnych lub remontowych zawierana jest pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawców opinii o zgodności adaptacji z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy, opinii techniczno-budowlanej stwierdzających możliwość wykonania nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy budynku oraz opinii zarządcy nieruchomości.

4. Gmina może zawrzeć umowę o przeprowadzenie prac adaptacyjnych lub remontowych w budynkach stanowiących jej wyłączną własność z osobą nie będącą najemcą lokalu Gminy, który ubiega się o zawarcie umowy najmu o ile żaden z najemców lokali Gminy nie wyraził gotowości skorzystania z uprawnienia określonego w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie o zamiarze oddania w najem lokalu pod warunkiem zawarcia umowy o przeprowadzenie prac adaptacyjnych lub remontowych. W takim przypadku w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. § 8 nie stosuje się.

§ 7. 1. Wynajmujący może wyrazić zgodę na podnajem lokalu w całości lub w części lub oddanie lokalu w bezpłatne używanie na wniosek najemcy:

1) w przypadku udokumentowanego czasowego opuszczenia lokalu przez najemcę z powodu:

a) podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania;

b) podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;

c) leczenia,

2) w przypadku, gdy najemca nie opuszcza lokalu, a powierzchnia użytkowa lokalu jest powyżej 60 m 2

2. Jeżeli zgoda na podnajem lub oddanie lokalu w bezpłatne używanie ma dotyczyć części lokalu, jest ona udzielana w przypadku, gdy powierzchnia lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej lokalu przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2001 r. Nr 71, poz. 734).

3. Wynajmujący negatywnie rozpatruje wniosek najemcy o wyrażenie zgody na podnajem lokalu lub jego części bądź oddanie w bezpłatne używanie, jeżeli:

1) budynek, w którym zamieszkuje najemca został przeznaczony do rozbiórki;

2) najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu;

3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku najmu;

4) zawarcie umowy podnajmu lub oddania w bezpłatne używanie lokalu spowoduje iż na członka gospodarstwa domowego będzie przypadać poniżej 5 m2 łącznej powierzchni pokoi.

4. Podnajęcie lokalu lub jego części przez najemcę, bądź oddanie w bezpłatne używanie bez wymaganej zgody określonej w ust. 1 stanowi podstawę wypowiedzenia umowy najmu w trybie określonym w ustawie.

Rozdział 4.
Kryteria dochodowe

§ 8. 1. Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 80% na każdego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Gmina może zawrzeć umowę najmu lokalu socjalnego gdy przekroczenie kryterium dochodu o którym mowa w niniejszym ustępie następuje o nie więcej niż o 15%.

2. Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwartale bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku - zwiększonego odpowiednio o 30% w gospodarstwach jednoosobowych, o 80 % w gospodarstwach dwuosobowych oraz o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Rozdział 5.
Najem wynikający z ustalenia uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego

§ 9. 1. 1 Umowa najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy może być zawarta z osobami zamieszkującymi stale wspólnie z najemcą przez co najmniej 6 lat poprzedzających dzień opuszczenia lokalu przez najemcę lub byłego najemcę lub które zamieszkiwały stale wspólnie z najemcą lub byłym najemcą przez co najmniej 6 lat poprzedzających dzień śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu tego lokalu po zgonie najemcy lub byłego najemcy.

2. Warunkiem uzyskania tytułu prawnego do lokalu, o którym mowa w ust. 1 jest:

1) spełnienie warunku określonego w § 8 ust. 1 lub 2;

2) nie zaleganie z jakimikolwiek opłatami z tytułu używania lokalu;

3) właściwe korzystanie z lokalu, w szczególności nie dopuszczanie się niszczenia urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania albo nie wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;

4) wykonanie przez wnioskodawcę ewentualnych koniecznych w ocenie wynajmującego prac remontowych. Prace remontowe przyszły najemca wykonuje na własny koszt, bez możliwości ubiegania się zwrotu poniesionych nakładów.

3. W sytuacjach, o których mowa w ustępach poprzedzających, umowa najmu może być zawarta z osobą małoletnią za zgodą właściwego sądu, wydaną na wniosek jej opiekuna prawnego. Przyszły najemca wykonuje remont na własny koszt, bez możliwości ubiegania się przez niego oraz przez jego opiekuna prawnego o zwrot poniesionych nakładów.

4. Z kategorii osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącza się osoby, które samowolnie zajęły lokal.

§ 10. Za zgodą Burmistrza umowa najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy może być zawarta mimo niespełnienia warunków, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 z osobami, które weszły w posiadanie lokalu do chwili wejścia w życie uchwały, pod warunkiem spełnienia przesłanek, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem treści § 9 ust. 4.

§ 11. W przypadku osób zamieszkujących w budynkach przejętych do mieszkaniowego zasobu Gminy stosuje się zasady określone w § 9 ust. 2.

§ 12. 1. Z osobami, którym wypowiedziano umowę najmu z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu, Gmina może ponownie zawrzeć umowę najmu pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w § 9 ust. 2 pkt 2 - 4.

2. Z osobami, którym wypowiedziano umowę najmu z innych przyczyn niż określone w ust. 1, Gmina może ponownie zawrzeć umowę najmu pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w § 9 ust. 2, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Rozdział 6.
Zasady wynajmowania lokali osobom pozostającym w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

§ 13. 1. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą pełnoletnią, która spełnia warunki określone w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest z osobą, która z mocy prawomocnego orzeczenia sądu posiada uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego i przed złożeniem oferty zawarcia umowy najmu spełnia warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Umowa najmu lokalu socjalnego może zostać zawarta również z osobą, która utraciła tytuł prawny do lokalu, spełnia kryteria określone w § 3 ust. 1 i zajmuje lokal, który spełnia kryteria lokalu socjalnego a zasady współżycia społecznego przemawiają za zawarciem umowy.

§ 14. 1. Jeżeli najemca używający lokal na podstawie umowy najmu na czas nieoznaczony zamieszkuje w lokalu, który spełnia kryteria lokalu socjalnego, a jego dochód nie przekracza kryteriów określonych w § 8 ust. 1, może wystąpić o zmianę tej umowy na czas oznaczony.

2. Wynajmujący może zaproponować najemcy zmianę dotychczasowej umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony i za jego zgodą zawrzeć na zajmowany lokal umowę najmu na czas oznaczony, o ile spełnione zostaną przesłanki opisane w ust. 1.

3. Jeżeli zajmowany lokal nie spełnia kryteriów lokalu socjalnego, Gmina wskaże inny właściwy lokal.

§ 15. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas nie dłuższy niż 3 lata.

§ 16. Po wygaśnięciu umowy najmu lokalu socjalnego, można zawrzeć umowę na następny okres jeżeli były najemca zamieszkuje w lokalu i nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy po spełnieniu przesłanek określonych w § 3 ust. 1.

§ 17. Po wygaśnięciu umowy najmu lokalu socjalnego, wynajmujący może zawrzeć z byłym najemcą umowę najmu tegoż lokalu na czas nieoznaczony jeżeli:

1) były najemca zamieszkuje w lokalu i spełnia przesłanki określone w § 3.

2) lokal nie został wyremontowany ze środków, których przyznanie Gminie uzależniono od zachowania socjalnego charakteru lokalu.

§ 18. W przypadku lokalu wyremontowanego ze środków opisanych w § 17 pkt 2 i w odniesieniu do osób, których dochód przekroczył kryteria umożliwiające ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, a osoby te spełniają przesłanki wymienione w § 3, Gmina może wynająć inny lokal o podobnym standardzie na czas nieoznaczony.

§ 19. Realizacja wyroków o wydanie i opróżnienie lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy lub zasobu gminnych osób prawnych, następuje przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem.

Rozdział 7.
Zasady wynajmowania pomieszczeń tymczasowych

§ 20. Gmina wynajmuje pomieszczenia tymczasowe na okres jednego miesiąca.

§ 21. Do najmu pomieszczeń tymczasowych stosuje się odpowiednio zasady dotyczące lokali mieszkalnych.

§ 22. Stawkę czynszu za najem pomieszczenia tymczasowego ustala się tak jak stawkę czynszu za lokal socjalny.

Rozdział 8.
Zasady wynajmowania lokali zamiennych

§ 23. 1. Uprawnionymi do wskazania lokalu zamiennego są:

1) osoby posiadające prawo do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy,

2) osoby zobowiązane do opróżnienia lokali, którym sąd przyznał prawo do lokalu zamiennego;

3) osoby, które utraciły lokale mieszkalne wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub innych zdarzeń wykluczających możliwość dalszego zamieszkiwania;

4) osoby zobowiązane do opróżnienia lokali, które wymagają koniecznej naprawy;

5) osoby zamieszkujące w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu;

6) osoby zamieszkujące w lokalach, które były w dyspozycji Gminy;

7) osoby opuszczające budynki użyteczności publicznej, których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem;

8) osoby zajmujące lokal należący do mieszkaniowego zasobu Gminy, położony w budynku przeznaczonym do zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej.

2. W przypadku wykwaterowania, gdy należy dokonać koniecznego remontu o szerokim zakresie przedmiotowym i czasowym, przekraczającym rok, a także z uwagi na sytuację rodzinną lub zdrowotną najemcy lub członków gospodarstwa domowego, po spełnieniu kryterium, o którym mowa w § 8 ust. 2 - dopuszcza się wskazanie lokalu o standardzie lokalu zamiennego i zawarcie umowy na czas nieoznaczony.

3. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych interesem Gminy lub szczególną sytuacją zdrowotną, rodzinną lub społeczną osób opuszczających dotychczasowy lokal, dopuszcza się wynajęcie dwóch lokali, pod warunkiem, że w jednym z nich przyszły najemca we własnym zakresie i na własny koszt wykona remont. Wskazanie dwóch lokali może nastąpić pod warunkiem, że rozdziela się faktycznie funkcjonujące w dotychczas zajmowanym lokalu, odrębne gospodarstwa domowe.

4. W przypadku wykwaterowania najemcy z dotychczas zajmowanego lokalu, Gmina składa trzy oferty zawarcia umowy najmu lokali zamiennych. Odmowa skutkuje podjęciem działań wynikających z ustawy.

Rozdział 9.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 24. W celu poprawy warunków zamieszkiwania Gmina dokonuje zamian lokali oraz pośredniczy w zamianach międzylokatorskich, pod warunkiem - w odniesieniu do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - zachowania minimalnej powierzchni pokoi 5 m 2 na osobę. Zamianie podlegają tylko lokale, na które zawarta jest umowa najmu na czas nieoznaczony, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy lub lokale, których Gmina jest dysponentem.

§ 25. 1. Wynajmujący może wyrazić zgodę na zamianę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na inne lokale, jeżeli osoby zainteresowane zamianą posiadają tytuł prawny do zajmowania lokalu oraz zgodę właścicieli lokali, których Gmina jest dysponentem.

2. Najemca oraz osoby pełnoletnie wspólnie z nim zamieszkujące i uprawnione do zajmowania lokalu, wyrażają zgodę na dokonanie zamiany.

3. Zamiana jednego lokalu na więcej niż jeden lokal należący do mieszkaniowego zasobu Gminy może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy najemcami lokali zostaną byli małżonkowie.

§ 26. 1. Gmina na wniosek najemcy może dokonać zamiany lokalu na inny lokal po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:

1) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej;

2) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie;

3) najemca lub członek wspólnego gospodarstwa domowego, jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a zajmuje lokal niedostosowany do jego potrzeb;

4) najemca zajmuje lokal, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka nie zapewnia minimalnej normy powierzchni pokoi (5 m2 na osobę);

5) najemca uznany przez sąd rodziną zastępczą zajmuje lokal, który nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi (5 m2 na osobę).

2. Na wniosek najemcy, który nie spełnia przesłanek określonych w ust. 1, a znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub społecznej - wniosek o zamianę kierowany jest do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

§ 27. 1. Z inicjatywy Gminy można dokonać zamiany:

1) na lokal objęty wyrokiem o opróżnienie i wydanie;

2) na inny lokal w ramach racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

2. Warunkiem niezbędnym do zamiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 jest spłata wszelkich zobowiązań finansowych wobec Gminy.

3. Po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej możliwa jest zamiana na więcej niż jeden lokal lub zamiana z dwóch lokali na jeden.

§ 28. Odmowa udzielenia zgody na zamianę lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy może nastąpić w szczególności gdy:

1) zamiana w istotny sposób pogarszałaby sytuację socjalną osób i w lokalu objętym w wyniku zamiany łączna powierzchnia pokoi przypadająca na jedną osobę byłaby mniejsza niż 5 m2;

2) zgłoszony do zamiany lokal nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy;

3) w lokalu zgłoszonym do zamiany stwierdzono prace wykonane niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w wyznaczonym terminie najemca nie dokonał legalizacji stanu istniejącego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) wobec wynajmującego nie uregulowano wszelkich zobowiązań finansowych;

5) lokale w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku, były już przedmiotem obrotu cywilno-prawnego

6) lub ich stan techniczny jest zły, w szczególności wskazuje na brak możliwości w nich zamieszkania;

7) zamiana nie spowoduje poprawy efektywności gospodarowania zasobem.

§ 29. 1. Wynajmujący może zawrzeć z najemcą części lokalu aneks do umowy najmu w zakresie powiększenia przedmiotu najmu o wolną część lokalu.

2. Gmina może zawrzeć aneks do umowy najmu w zakresie powiększenia przedmiotu najmu z najemcą lokalu, do którego bezpośrednio przylega w poziomie wolny lokal, składający się wyłącznie z jednego pomieszczenia (tzw. pokój z klatki schodowej), niebędący samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).

3. W razie ubiegania się o powiększenie przedmiotu najmu o wolną część lokalu lub o tzw. pokój z klatki schodowej, przez więcej niż jednego najemcę, o sposobie zagospodarowania zwolnionej części lokalu lub tzw. pokoju z klatki schodowej decyduje wynajmujący po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

4. Najemcy lokalu socjalnego położonego w lokalu wspólnym, w którym pozostała część lokalu została zwolniona, wynajmujący może wskazać inny lokal socjalny. Gmina może również przekwalifikować zwolnioną część lokalu wspólnego na lokal/lokale socjalny/socjalne, o ile znajdują się w zasobie docelowo czynszowym.

5. Remont dodatkowo uzyskanej części lokalu lub tzw. pokoju z klatki schodowej przeprowadza najemca na własny koszt, bez możliwości żądania od wynajmującego zwrotu poniesionych nakładów. Ta sama zasada obowiązuje najemcę przeprowadzającego prace adaptacyjne lub remontowe.

6. Przepisów ust. 1 niniejszego paragrafu nie stosuje się do najemców posiadających umowy najmu lokalu socjalnego, z wyłączeniem przypadków, w których powierzchnia mieszkalna zwolnionej części lokalu jest mniejsza niż 10 m 2 .

7. Osoby, o których mowa w § 9 lub najemcy lokali wspólnych posiadający umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony, mogą wystąpić z wnioskiem o trwałe wydzielenie wynajmowanych przez siebie części, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i uzasadnione względami społeczno- rodzinnymi. Po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa pozwoleń, w szczególności zaświadczenia o samodzielności lokalu i po przeprowadzeniu na swój koszt remontu, wynajmujący zawiera umowę najmu.

8. Odmowa zawarcia aneksu do umowy najmu w zakresie powiększenia przedmiotu najmu może nastąpić w szczególności gdy:

1) wnioskodawca pobiera dodatek mieszkaniowy lub posiada uprawnienia do jego pobierania;

2) wnioskodawca posiada zadłużenie z tytułu opłat czynszowych;

3) wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu;

4) obecnie wynajmowana powierzchnia mieszkalna zapewnia 10 m2 na członka gospodarstwa domowego;

5) właściwy organ wyda zaświadczenie o samodzielności lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903);

6) w zajmowanym lokalu lub w jego części stwierdzono wykonane przez wnioskodawcę prace niezgodnez przepisami prawa budowlanego;

7) wnioskodawca zajmuje pomieszczenie tymczasowe.

Rozdział 10.
Szczególny tryb najmu

§ 30. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) związanych z charakterem wykonywanej przez wnioskodawcę pracy;

2) podyktowanych interesem miasta a związanym z jego rozwojem;

3) szczególnymi okolicznościami uzasadniającymi zawarcie umowy najmu, Gmina może zawierać umowy najmu z osobami fizycznymi, które na terenie Gminy lub w miejscowości pobliskiej nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (w przypadku małżonków oboje mają mieć nie zaspokojone potrzeby mieszkaniowe).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynajęcie lokalu następuje na podstawie stanowiska właściwej do spraw mieszkaniowych komisji Rady Miejskiej w Sianowie i tylko na czas trwania stosunku pracy. Z chwilą uzyskania przez użytkownika lokalu uprawnień rentowych lub emerytalnych, Gmina może zawrzeć na czas nieoznaczony umowę najmu zajmowanego lokalu pod warunkiem spełnienia przesłanek, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 31. Gmina może przeznaczyć lokale na:

1) prowadzenie rodzinnych placówek opiekuńczo - wychowawczych,

2) mieszkania chronione, w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r.Nr 64, poz. 414 z późn. zm.), realizację programów z zakresu pomocy społecznej;

3) filie placówek opiekuńczo - wychowawczych socjalizacyjnych, realizujących środowiskowe programy integracji społecznej;

4) prowadzenie zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem, wielodzietnej rodziny zastępczej - na czas prowadzenia tej rodziny.

Rozdział 11.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa

§ 32. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Burmistrz na okres swojej kadencji w składzie nie większym niż 14 członków, spośród osób zgłoszonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów oraz radnych Rady Miejskiej w Sianowie.

§ 33. Społeczna Komisja Mieszkaniowa spośród swego grona wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego i działa na podstawie ustanowionego przez Burmistrza regulaminu.

Rozdział 12.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków oraz zasady sporządzania wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

§ 34. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu wraz z oświadczeniem o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) przyjmuje Urząd Gminy i Miasta w Sianowie.

2. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą a niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, opracowania wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

§ 35. 1. Z uwzględnieniem systemu kwalifikacji punktowej warunków zamieszkiwania, sporządzane są projekty wykazów wnioskodawców spełniających warunki o których mowa w § 3, a ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego.

2. Tabela systemu kwalifikacji punktowej warunków zamieszkiwania stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 36. 1. Projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu sporządza się na dany rok kalendarzowy (w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 2 lata) spośród wnioskodawców, którzy w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego sporządzenie wykazów, złożyli wnioski i po zastosowaniu systemu kwalifikacji punktowej warunków zamieszkiwania zostali umieszczeni w wykazie, z zastrzeżeniem § 39 ust. 1. Ocena wniosków dokonywana jest przez wynajmującego.

2. Kolejność osób umieszczonych w projektach wykazów, o których mowa w ust. 1 wynika z ilości uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o umieszczeniu na wykazie decyduje losowanie.

3. Liczba osób umieszczonych w projektach wykazów uzależniona jest od przewidywanej do wynajęcia w danym roku kalendarzowym ilości lokali mieszkalnych. Ilość wolnych lokali przeznaczonych w danym roku kalendarzowym do zasiedlenia na realizację celów, o których mowa w uchwale, określa wynajmujący.

4. Projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu wraz z informacją o terminie i miejscu składania uwag i zastrzeżeń, podawane są do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miast w Sianowie oraz na stronach internetowych.

5. W terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości projektów wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu, wnioskodawca ma prawo do zapoznania się z naliczoną punktacją i zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń, które będą opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

6. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń, wynajmujący ostatecznie zatwierdza wykazy i podaje je do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 4.

§ 37. 1. Wnioskodawcy objęci ostatecznym wykazem, przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu zobowiązani są do ponownego udokumentowania faktu spełnienia kryterium dochodu i niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku przekroczenia kryterium dochodu o którym mowa w § 8 ust. 2, wynajmujący odstępuje od realizacji wniosku z mieszkaniowego zasobu gminy.

2. W przypadku orzeczenia rozwodu albo separacji małżonków umieszczonych w wykazie, lokal mieszkalny wskazywany jest obojgu byłym małżonkom, chyba że jeden z nich złoży oświadczenie o rezygnacji z prawa do lokalu.

3. Osoby zakwalifikowane do wynajęcia lokalu i objęte ostatecznym wykazem, z którymi w danym roku kalendarzowym nie zawarto umów najmu, zachowują to prawo na rok następny, jeżeli nadal spełniają kryteria określone w uchwale.

4. Do sporządzenia kolejnych projektów wykazów przystępuje się biorąc pod uwagę stopień realizacji bieżącego wykazu.

5. Osoby umieszczone w wykazie mogą również ubiegać się o wynajęcie lokalu, w którym na własny koszt i bez możliwości ubiegania się zwrotu poniesionych nakładów przeprowadzą remont.

6. Osoby zakwalifikowane, mogą być skreślone z wykazu w przypadku trzykrotnej odmowy przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu lokalu spełniającego wymogi ustawowe.

§ 38. Z zachowaniem zasady pierwszeństwa, bez stosowania systemu kwalifikacji punktowej warunków zamieszkiwania, zawierane są umowy najmu z osobami oczekującymi na:

1) lokal zamienny;

2) lokal socjalny w ramach realizacji prawomocnego orzeczenia sądowego;

3) zamianę lokalu;

4) pomieszczenie tymczasowe;

5) realizację § 18, § 30 ust. 1.

6) realizację § 6.

Rozdział 13.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 39. 1. W stosunku do osób, które w ciągu czterech miesięcy od daty wejścia w życie uchwały złożą wnioski o wskazanie lokalu, Gmina ogłosi pierwszy wykaz osób ubiegających się o wskazanie lokalu.

2. Do czasu sporządzenia wykazu o którym mowa w ust. 1, złożenie oferty wynajęcia lokalu osobie oczekującej w kolejce, odbywa się wyłącznie w stosunku do osób, które na podstawie uchwały Nr LIV/297/2002 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 10 października 2002 r. uzyskały wpis na listę uprawnionych oczekujących. Wskazanie lokalu następuje w stosunku do osób, które w chwili składania oferty spełniają kryterium dochodu, o którym mowa w § 8 i nie posiadają tytułu prawnego do lokalu.

§ 40. Traci moc uchwała Nr LIV/297/2002 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sianów(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 84, poz. 1716 z 2003 r. Nr 22 poz. 292, z 2005 r. Nr 64, poz. 1389, Nr 80, poz. 1678 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 1583).

§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/209/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 24 października 2012 r.

KRYTERIA OCENY
wg aktualnej sytuacji bytowej osoby ubiegającej się o lokal mieszkalny


Lp.


KRYTERIUM


OPIS


PUNKTACJA


UWAGI


1.


Osoby/ rodziny zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu w Gminie


1) od 3 do 5 lat
2) od 5 do 10 lat


3) powyżej 10 lat


2
4


6


- punkty nalicza się na dzień weryfikacji wniosku z zachowaniem ciągłości zamieszkiwania

-zamieszkiwanie charakteryzuje się prowadzeniem gospodarstwa domowego na terenie Gminy

-udokumentowanie faktu zamieszkiwania


2.


Stan zdrowia wnioskodawcy lub członków jego wspólnego gospodarstwa domowego wspólnie ubiegających się o lokal


1) stopień znaczny

2) stopień umiarkowany

3) stopień lekki

4) zasiłek pielęgnacyjny


6

4

2

6
W przypadku orzeczeń kilku członków gosp. dom. punktów nie sumuje się (również w przypadku orzeczenia i zasiłku pielęgnacyjnego)


- stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub w przypadku dziecka- decyzją o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego


3.


Warunki mieszkaniowe w dotychczasowym miejscu zamieszkania


Powierzchnia pokoi aktualnie zajmowanego mieszkania przypadająca na 1 osobę:
poniżej 5 m2


6


Stan przegęszczenia powinien mieć miejsce w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Punkty nalicza się w zależności od liczby zamieszkujących osób zgłoszonych u zarządcy w celu ponoszenia opłat za korzystanie z lokalu. Punkty nalicza się też osobom posiadającym zaświadczenie o pobycie w schronisku lub noclegowni, w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.


4.


Okres oczekiwania


1) od 3 do 5 lat

2) od 5 do 10 lat

3) powyżej 10 lat


1)3,4,5

2) 6,7,8,9,10

3) 15


Zaliczeniu podlegają pełne lata od chwili złożenia wniosku.


5.


Sposób korzystania z dotychczasowego lokalu


1) w okresie 5 lat od chwili złożenia wniosku

- dewastacja lokalu lub nieruchomości przez wnioskodawcę lub członków rodziny wspólnie ubiegających się o lokal- 20
1) punktacja naliczana jest na podstawie informacji zarządcy, dysponenta, właściciela lokalu.2) samowolne zajęcie lokalu

- 20
2) punktacja naliczana na podstawie dokumentów z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.


3) posiadanie tytułu prawnego na czas nieoznaczony


- 20


3) punktów nie nalicza się w sytuacji, gdy udowodniono brak możliwości zamieszkiwania w lokalu, do którego osoba posiada tytuł prawny (np. osoby uciekające przed przemocą w rodzinie)


4) zbycie lub rezygnacja z posiadanego wcześniej tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości położonej na terenie Gminy- 20


4) właściwe dokumenty

5) eksmisja


-20


5)punktacja naliczana jest na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama