reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/118/12 Rady Gminy Bierzwnik

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bierzwnik, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się następujące terminy składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: właściciele nieruchomości, zamieszkałych w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację w terminie do dnia 15 lutego 2013r., właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały powstają odpady komunalne, zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację w terminie do dnia 15 lutego 2013 roku, właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne, zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013r.


Załącznik do Uchwały Nr XXI/118/12
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 20 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13września 1996 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6 n ust. 1 cytowanej ustawy Rada Gminy w Bierzwniku uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała stanowi również o terminach i miejscu składania deklaracji.

Weryfikacja deklaracji będzie przeprowadzona na podstawie decyzji o wysokości podatku od nieruchomości. Deklaracje zostaną rozesłane do właścicieli nieruchomości razem z informacją o zmieniającym się systemie gospodarki odpadami.

Art.6. j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), stanowi, że:

- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawek kwotowych ustalonych uchwałą Rady Gminy w Bierzwniku , odrębnych dla odpadów zbieranych selektywnie i nieselektywnie, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz ustalonych uchwałą Rady Gminy w Bierzwniku kwotowo stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności odrębnych dla odpadów zbieranych selektywnie i nieselektywnie.

W deklaracji w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjęto metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określoną w art.6j ust.1 pkt 1 ustawy o otrzymaniu porządku i czystości w gminach tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą do prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy. W celu wykonania powyższego obowiązku zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama