reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/142/12 Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 5 ust. 1, 2 i 3,4 art. 7 ust. 3, art. 18a ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. b i f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02.08. 2012 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. 2012.587) Rada Miejska w Drawnie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości :

1) od budynków lub ich części

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 22,82 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 10,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- letniskowych - 7,66 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

- garaży - 7,66 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

- gospodarczych - 6,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

2) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 3 ) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m 2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 4,51 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych :

- zajęte na zakwaterowanie wojska i wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

- 0,45 zł od 1 m 2 powierzchni

- zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1 m 2 powierzchni

- pozostałe grunty nie wymienione w tiretach 1 i 2 - 0,36 zł od 1 m 2 powierzchni

2. Poza zwolnieniami określonymi w ustawie zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1) grunty, budynki i budowle- lub ich części zajęte na działalność jednostek powołanych do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia o Państwowej Straży Pożarnej ( t. j. Dz. U. z 2009 r, Nr 12, poz. 68 ze zm.).

2) budynki lub ich części zajęte na działalność kulturalną prowadzoną w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r, Nr 12, poz. 123 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.

3) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej przez jednostki o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r, Nr 175, poz. 1362 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.

4) grunty zajęte na cele o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r, o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. z 2000 r, Nr 23, poz. 295 ze zm.)

§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psa w wysokości : 10,00 zł.

2. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.

3. Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca danego roku lub dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa, w kasie Urzędu Miejskiego w Drawnie.

§ 3. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Drawno, Barnimie, Dominikowo, Zatom, Borowiec, Bogdanka, Drawnik, Kolonie: Pszczewko, Kawczyn, Przysiekiercze, Dobrojewo, Kępa.

§ 4. Opłatę miejscową ustala się za każdy dzień pobytu w następujących wysokościach;

1) od dzieci i młodzieży uczącej się - 1,10 zł.

2) od emerytów i rencistów - 1,10 zł.

3) od pozostałych osób - 2,10 zł.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery prywatne, campingi, pola namiotowe .

3. Poboru opłaty miejscowej dokonuje się na podstawie książki meldunkowej.

4. Sposób prowadzenia inkasa opłaty miejscowej przez inkasentów podlega kontroli prowadzonej przez wyznaczonych kontrolerów z ramienia Urzędu Gminy.

5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% zainkasowanych kwot.

6. Ustala się termin rozliczania poboru przez inkasentów wpłat - na koniec każdego miesiąca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Traci moc uchwała nr XIV/80/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej na 2012 rok. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 146, poz. 2871 ).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Paszkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama