reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. i Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz.177, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567) art.5 ust.1, art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378 ), Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mieszkowice:

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,70 zł,

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,70 zł,

3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,65 zł,

4) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 7,66 zł,

5) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,63zł,

6) od gruntów:

a) od 1m2 związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, - 0,85 zł, z tym ,że od gruntów pod budynkami i budowlami służącymi zaspokojeniu zbiorowych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wysypisk - 0,21 zł,

b) od 1m2 pozostałych gruntów ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł, z tym że, od pozostałych gruntów zajętych na cele uprawy owoców i warzyw - 0,10 zł,

c) od 1 ha gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł,

7) od budowli - 2% wartości,

8) od budowli służących do przesyłania wody i odprowadzania ścieków - 1 % wartości.

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie wsi i miasta Mieszkowice w drodze inkasa.

2. Inkasentami na terenie wsi oraz miasta Mieszkowice są sołtysi sołectw:

a) Czelin, Piotr Czynsz

b) Kurzycko, Norbert Szkolnicki

c) Kłosów, Ryszard Otwinowski

d) Troszyn, Marzena Stachnio

e) Zielin, Józef Mroziak

f) Goszków, Anna Pastuła

g) Wierzchlas, Marek Dobrowolski

h) Plany, Maria Skowrońska

i) Stare Łysogórki, Jerzy Bryl

j) Stary Błeszyn, Damian Banasiak.

3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2 % zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 3. Traci moc uchwała XII/93/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 141, poz. 2674).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Karolak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama