| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/320/12 Rady Gminy Mielno

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mielno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1809; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 ) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, którymi mają być wykonywane usługi;

2) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

3) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy;

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne;

5) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne, zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnych tj.:

a) miejsca postojowe z punktem naprawy dla pojazdów asenizacyjnych;

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych;

6) w przypadku gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w pkt 5, przedsiębiorca zobowiązany jest do udokumentowania możliwości wykonania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy;

7) posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych, przez podmiot użytkujący stację zlewną;

8) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, spełniający wymogi ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu;

2) uporządkowywać i dezynfekować miejsca zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi, podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3) myć i dezynfekować pojazdy asenizacyjne, zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

4) usługi odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych;

5) zapewnić ciągłość świadczonych usług, w przypadku unieruchomienia sprzętu specjalistycznego;

6) po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/383/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 5 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mielno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Chadacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »