| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/248/2012 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/235/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 listopada 2007 r. i Uchwały Nr XLIV/368/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Tracą moc Uchwały Rady Miasta Świnoujścia w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Nr XXVIII/235/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. oraz Nr XLIV/368/2008 z dnia 30 października 2008 r.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Uzasadnienie

Uprawnienie Rady Miasta do wprowadzenia dodatkowych zwolnień w podatku od nieruchomości wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dotychczas obowiązująca w tej materii uchwała Rady Miasta nie może już obowiązywać w tym kształcie. Wynika to z coraz bardziej rygorystycznego podejścia organu nadzoru finansowego nad samorządem i orzecznictwa sądowo administracyjnego, co do warunków wprowadzania przez radę gminy zwolnień od podatku. Podkreśla się, że zwolnienia takie mogą mieć charakter wyłącznie przedmiotowy : "Skoro więc przepis art. 7 ust. 3 u.p.o.l. zezwala radzie gminy jedynie na wprowadzenie innych zwolnień przedmiotowych niż określone w art. 7 ust. 1, to tym samym zakazuje wprowadzania zwolnień o charakterze przedmiotowo - podmiotowym. Reguła ta znajduje też oparcie w art. 168 i art. 217 Konstytucji RP dającym jednostkom samorządu terytorialnego prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, określanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków jedynie w sytuacji, gdy upoważniają do tego przepisy ustawowe (wyrok NSA z dnia 22.03.2012 r., sygn. akt: II FSK 1785/10). Zwolnienia funkcjonujące na terenie Miasta Świnoujście w przeważającej ilości mają taki niedozwolony - przedmiotowo-podmiotowy charakter. Organ nadzoru nad naszym samorządem - Regionalna Izba Rachunkowa w Szczecinie zwróciła się już do Prezydenta Miasta o wycofanie z obrotu prawnego uchwał zawierających zwolnienia przedmiotowo - podmiotowe (kserokopia pisma w załączeniu).

Analiza utrzymywania zwolnień skłoniła ku wnioskom, że celowa jest ich likwidacja, ponieważ w przeważającej ilości dotyczą jednostek podległych Miastu i instytucji kultury. Bardziej racjonalna więc od konstruowania nowych zwolnień o charakterze przedmiotowym, z których będą mogły korzystać ww. podmioty, ale również inni podatnicy spełniający warunki podane w zwolnieniu, jest rezygnacja z nich i pokrycie powstających w to miejsce wydatków jednostek dotacjami i dopłatami. Rozwiązania takie funkcjonują już w innych gminach.

Co do pozostałych zwolnień, skutki likwidacji będą miały znikomy wpływ społeczny:

1) ze zwolnienia gruntów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do 20 m 2 korzysta 13 osób (skutek dla każdej z nich - 9 zł rocznie),

2) ze zwolnienia gruntów związanych z działalnością do 10 m 2 korzysta 14 osób (skutek dla każdej z nich - 8,80 zł rocznie),

3) budynki gospodarcze, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej, stanowiące własność rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników - 1 osoba (skutek 850 zł),

4) nieruchomości stanowiące wyłączna własność pierwszych mieszkańców Świnoujścia, którzy osiedlili się na terenie Miasta w latach 1945 - 1946 - nikt już nie korzysta z tego zwolnienia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »