| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 i Nr 149, poz.887 oraz z r.2012, poz.567), w związku z art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115; Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381; z 2008r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391 i Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100 i 101 , Nr 86, poz.720 i Nr 168, poz.1323; z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466 i Nr 225, poz.1466 oraz z 2011r. Nr 5, poz.13, Nr 159, poz.945 i Nr 222, poz.1321 oraz z r.2012, poz.472) Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg publicznych gminnych drogi:


lp

lokalizacja drogi


powierzchnia w ha

obręb

ewidencyjny nr działki

1

Resko

379/1

0,0844

2

Resko

492/2

0,8735

3

Resko

537/3

0,2139

4

Resko

644/23

0,1003

5

Resko

644/28

0,1365

6

Resko

767/14

0,1266

7

Resko

806/3

0,3126

2. Ustala się przebieg dróg, o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikami nr 1 - 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Barbara Basowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/166/12
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/166/12
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3, 4, 5 do Uchwały Nr XXIV/166/12
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik3,%204,%205.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/166/12
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/166/12
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje również w drodze uchwały organu stanowiącego gminy, ale w tym przypadku nie jest wymagana opinia organu powiatu. Należy zatem podkreślić, że zarówno zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych, jak i ustalenie przebiegu takich dróg, może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w art.7 ust.2 i 3 u.d.p., a więc w formie aktu prawa miejscowego.

Treść przepisu art.7 ust.1 u.d.p. wskazuje jednoznacznie na cztery cechy charakterystyczne drogi gminnej:

1) lokalne znaczenie;

2) brak zaliczenia do innej kategorii dróg publicznych;

3) uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom;

4) brak statusu drogi wewnętrznej.

Mając powyższe na uwadze wystąpiono z pismem do Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Łobzie o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg opisanych w załączniku do pisma.

do Urzędu Miejskiego w Resku wpłynęła uchwała Nr 179/12 Zarządu Powiatu w Łobzie

z dnia 13 listopada 2012r. , w której Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie wszystkich wymienionych w załączniku do projektu niniejszej uchwały dróg.

A zatem podjęcie uchwały w przedstawionej treści uważa się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »