| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/221/2012 Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (e-puap).

2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych objętych złożoną deklaracją oraz w terminie 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

§ 4. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy,

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.,

3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników,

4) inne dokumenty określone w przepisach szczególnych w tym potwierdzające umocowanie osób podpisujących deklarację za podmioty obowiązane do złożenia deklaracji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/221/2012 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 listopada 2012 r.

Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »