reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art.12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok (załącznik nr 1)w kwocie 448.017.000 zł, z tego:

- dochody gminy 313.093.556 zł,

- dochody powiatu 134.923.444 zł;

1) dochody bieżące 381.923.300 zł

a) gminy 272.071.436 zł,

b) powiatu 109.851.864 zł;

2) dochody majątkowe 66.093.700 zł

a) gminy 41.022.120 zł,

b) powiatu 25.071.580 zł;

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 418.435.453 zł, z tego:

1) dochody gminy 292.388.609 zł

a) bieżące 251.366.489 zł,

b) majątkowe 41.022.120 zł;

2) dochody powiatu 126.046.844 zł

a) bieżące 100.982.264zł, w tym:

dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) 505.896 zł,

b) majątkowe 25.064.580 zł;

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) 29.561.047 zł, z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.688.947 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 8.872.100 zł

a) bieżące 8.865.100 zł,

b) majątkowe 7.000 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 20.500,00 zł, z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł;

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok (załącznik nr 2 i 3)w kwocie 475.079.600 zł,z tego:

- wydatki gminy 312.217.297 zł,

- wydatki powiatu 162.862.303 zł;

1) wydatki bieżące 361.066.100 zł

a) gminy 250.584.797 zł,

b) powiatu 110.481.303 zł;

2) wydatki majątkowe 114.013.500 zł

a) gminy 61.632.500 zł,

b) powiatu 52.381.000 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 445.498.053 zł, z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 291.512.350 zł

a) bieżące 229.879.850 zł,

b) majątkowe 61.632.500 zł;

2) wydatki na zadania własne powiatu 153.985.703 zł

a) bieżące 101.611.703 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) 2.847.863 zł,

b) majątkowe 52.374.000 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 29.561.047 zł, z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.688.947 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 8.872.100 zł

a) bieżące 8.865.100 zł,

b) majątkowe 7.000 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 20.500,00 zł, z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 27.062.600 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

1) z kredytu 40.000.000 zł,

2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.000.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5) w kwotach:

1) przychody 46.000.000 zł,

2) rozchody 18.937.400 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 4.121.799 zł,

2) celowe w kwocie 1.922.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,

b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych 500.000 zł,

c) inwestycje zakończone 150.000 zł,

d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 272.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11) w kwocie 1.268.000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 12) w kwotach:

1) dochody 2.500.000 zł,

2) wydatki 2.500.000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 13) w kwotach:

1) dochody 1.200.000 zł,

2) wydatki 1.200.000 zł.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 14) w kwocie 22.069.717 zł, z tego:

a) celowe na zadania własne w kwocie 2.574.967 zł,

b) podmiotowe w kwocie 16.349.750 zł,

c) przedmiotowe w kwocie 3.145.000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 15) w kwocie 23.929.905 zł,z tego:

a) celowe na zadania własne w kwocie 11.859.000 zł,

b) podmiotowe w kwocie 12.070.905 zł.

§ 10. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 16) w kwotach:

1) przychody 35.571.500 zł,

2) koszty 35.571.500 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 60.000.000 zł na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 40.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nim określonych;

2) wystawiania weksli "in blanco" w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 11;

3) dokonywania zmian w planie wydatków :

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty 2.000 zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2013 r wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2013 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki Miasta Koszalina na 2013 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2013 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Budżet Miasta Koszalina na 2013 - zbiorczo

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2013 r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 r

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 r

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych - Rad Osiedli na 2013 r

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z GPPiRPA oraz GPPN na 2013 r

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 r

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2013 r na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVII/411/2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik16.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama