reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/233/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, z. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z r. 2012, poz. 567) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 20 346 582 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 16 726 382 zł

2) dochody majątkowe - 3 620 200 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 17 830 620 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 16 390 220 zł,

2) wydatki majątkowe - 1 440 400 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 2 515 962 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie - 1 798 308 zł,

2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 717 654 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 258 600 zł, z tego;

a) kredyty - 0 zł,

b) pożyczki z BGK - 258 600 zł,

2) rozchody - 2 515 962 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 97 500 zł

2) celowe w kwocie - 103 200 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 38 200 zł,

b) wydatki bieżące jednostek pomocniczych (sołectw) - 65 000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 75 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 72 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

1) przychody - 1 051 400 zł,

2) koszty - 1 050 950 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 258 600 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 620 000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 175 000 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/233/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załaczniki 1 do budżetu 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/233/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załaczniki 2 do budżetu 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/233/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załaczniki 3 do budżetu 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/233/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załaczniki 4 do budżetu 2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/233/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załaczniki 5 do budżetu 2013

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/233/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załaczniki 6 do budżetu 2013

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/233/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załaczniki 7 do budżetu 2013

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/233/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załaczniki 8 do budżetu 2013

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/233/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załaczniki 9 do budżetu 2013

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama